五 微來對往,密對稀,燕舞對鶯飛。 lái duì wǎng , mì duì xī , yàn wǔ duì yīng fēi 。
風清對月朗,露重對煙微。 fēng qīng duì yuè lǎng , lù zhòng duì yān wēi 。
霜菊瘦,雨梅肥,客路對漁磯。 shuāng jú shòu , yǔ méi féi , kè lù duì yú jī 。
晚霞舒錦繡,朝露綴珠璣。 wǎn xiá shū jǐn xiù , zhāo lù zhuì zhū jī 。
夏暑客思欹石枕,秋寒婦念寄邊衣。 xià shǔ kè sī yī shí zhěn , qiū hán fù niàn jì biān yī 。
春水才深,青草岸邊漁父去; chūn shuǐ cái shēn , qīng cǎo àn biān yú fù qù ;
夕陽半落,綠莎原上牧童歸。 xī yáng bàn luò , lǜ shā yuán shàng mù tóng guī 。

寬對猛,是對非,服美對乘肥。 kuān duì měng , shì duì fēi , fú měi duì chéng féi 。
珊瑚對玳瑁,錦繡對珠璣。 shān hú duì dài mào , jǐn xiù duì zhū jī 。
桃灼灼,柳依依,綠暗對紅稀。 táo zhuó zhuó , liǔ yī yī , lǜ àn duì hóng xī 。
窗前鶯並語,簾外燕雙飛。 chuāng qián yīng bìng yǔ , lián wài yàn shuāng fēi 。
漢致太平三尺劍,周臻大定一戎衣。 hàn zhì tài píng sān chǐ jiàn , zhōu zhēn dà dìng yī róng yī 。
吟成賞月之詩,只愁月墮; yín chéng shǎng yuè zhī shī , zhǐ chóu yuè duò ;
斟滿送春之酒,惟憾春歸。 zhēn mǎn sòng chūn zhī jiǔ , wéi hàn chūn guī 。

聲對色,飽對飢,虎節對龍旗。 shēng duì sè , bǎo duì jī , hǔ jié duì lóng qí 。
楊花對桂葉,白簡對朱衣。 yáng huā duì guì yè , bái jiǎn duì zhū yī 。
尨也吠,燕于飛,蕩蕩對巍巍。 máng yě fèi , yàn yú fēi , dàng dàng duì wēi wēi 。
春暄資日氣,秋冷借霜威。 chūn xuān zī rì qì , qiū lěng jiè shuāng wēi 。
出使振威馮奉世,治民異等尹翁歸。 chū shǐ zhèn wēi féng fèng shì , zhì mín yì děng yǐn wēng guī 。
燕我弟兄,載詠棣棠韡韡; yàn wǒ dì xiōng , zài yǒng dì táng wěi wěi ;
命伊將帥,爲歌楊柳依依。 mìng yī jiāng shuài , wèi gē yáng liǔ yī yī 。

results matching ""

    No results matching ""