二 冬春對夏,秋對冬,暮鼓對晨鐘。 chūn duì xià , qiū duì dōng , mù gǔ duì chén zhōng 。
觀山對玩水,綠竹對蒼松。 guān shān duì wán shuǐ , lǜ zhú duì cāng sōng 。
馮婦虎,葉公龍,舞蝶對鳴蛩。 féng fù hǔ , yè gōng lóng , wǔ dié duì míng qióng 。
銜泥雙紫燕,課蜜幾黃蜂。 xián ní shuāng zǐ yàn , kè mì jǐ huáng fēng 。
春日園中鶯恰恰,秋天塞外雁雍雍。 chūn rì yuán zhōng yīng qià qià , qiū tiān sài wài yàn yōng yōng 。
秦嶺雲橫,迢遞八千遠路; qín lǐng yún héng , tiáo dì bā qiān yuǎn lù ;
巫山雨洗,嵯峨十二危峯。 wū shān yǔ xǐ , cuó é shí èr wēi fēng 。

明對暗,淡對濃,上智對中庸。 míng duì àn , dàn duì nóng , shàng zhì duì zhōng yōng 。
鏡奩對衣笥,野杵對村舂。 jìng lián duì yī sì , yě chǔ duì cūn chōng 。
花灼爍,草蒙茸,九夏對三冬。 huā zhuó shuò , cǎo méng róng , jiǔ xià duì sān dōng 。
臺高名戲馬,齋小號蟠龍。 tái gāo míng xì mǎ , zhāi xiǎo hào pán lóng 。
手擘蟹螯從畢卓,身披鶴氅自王恭。 shǒu bāi xiè áo cóng bì zhuō , shēn pī hè chǎng zì wáng gōng 。
五老峯高,秀插雲霄如玉筆; wǔ lǎo fēng gāo , xiù chā yún xiāo rú yù bǐ ;
三姑石大,響傳風雨若金鏞。 sān gū shí dà , xiǎng chuán fēng yǔ ruò jīn yōng 。

仁對義,讓對恭,禹舜對羲農。 rén duì yì , ràng duì gōng , yǔ shùn duì xī nóng 。
雪花對雲葉,芍藥對芙蓉。 xuě huā duì yún yè , sháo yào duì fú róng 。
陳後主,漢中宗,繡虎對雕龍。 chén hòu zhǔ , hàn zhōng zōng , xiù hǔ duì diāo lóng 。
柳塘風淡淡,花圃月濃濃。 liǔ táng fēng dàn dàn , huā pǔ yuè nóng nóng 。
春日正宜朝看蝶,秋風那更夜聞蛩。 chūn rì zhèng yí cháo kàn dié , qiū fēng nà gèng yè wén qióng 。
戰士邀功,必借干戈成勇武; zhàn shì yāo gōng , bì jiè gān gē chéng yǒng wǔ ;
逸民適志,須憑詩酒養疏慵。 yì mín shì zhì , xū píng shī jiǔ yǎng shū yōng 。

results matching ""

    No results matching ""