八 齊巖對岫,澗對溪,遠岸對危堤。 yán duì xiù , jiàn duì xī , yuǎn àn duì wēi dī 。
鶴長對鳧短,水雁對山雞。 hè zhǎng duì fú duǎn , shuǐ yàn duì shān jī 。
星拱北,月流西,漢露對湯霓。 xīng gǒng běi , yuè liú xī , hàn lù duì tāng ní 。
桃林牛已放,虞阪馬長嘶。 táo lín niú yǐ fàng , yú bǎn mǎ zhǎng sī 。
叔侄去官聞廣受,弟兄讓國有夷齊。 shū zhí qù guān wén guǎng shòu , dì xiōng ràng guó yǒu yí qí 。
三月春濃,芍藥叢中蝴蝶舞; sān yuè chūn nóng , sháo yào cóng zhōng hú dié wǔ ;
五更天曉,海棠枝上子規啼。 wǔ gēng tiān xiǎo , hǎi táng zhī shàng zi guī tí 。

雲對雨,水對泥,白璧對玄圭。 yún duì yǔ , shuǐ duì ní , bái bì duì xuán guī 。
獻瓜對投李,禁鼓對徵鼙。 xiàn guā duì tóu lǐ , jìn gǔ duì zhēng pí 。
徐稚榻,魯班梯,鳳翥對鸞棲,有官清似水,無客醉如泥。 xú zhì tà , lǔ bān tī , fèng zhù duì luán qī , yǒu guān qīng shì shuǐ , wú kè zuì rú ní 。
截髮惟聞陶侃母,斷機只有樂羊妻。 jié fà wéi wén táo kǎn mǔ , duàn jī zhǐ yǒu lè yáng qī 。
秋望佳人,目送樓頭千里雁; qiū wàng jiā rén , mù sòng lóu tóu qiān lǐ yàn ;
早行遠客,夢驚枕上五更雞。 zǎo xíng yuǎn kè , mèng jīng zhěn shàng wǔ gēng jī 。

熊對虎,象對犀,霹靂對虹霓。 xióng duì hǔ , xiàng duì xī , pī lì duì hóng ní 。
杜鵑對孔雀,桂嶺對梅溪。 dù juān duì kǒng què , guì lǐng duì méi xī 。
蕭史鳳,宋宗雞,遠近對高低。 xiāo shǐ fèng , sòng zōng jī , yuǎn jìn duì gāo dī 。
水寒魚不躍,林茂鳥頻棲。 shuǐ hán yú bù yuè , lín mào niǎo pín qī 。
楊柳和煙彭澤縣,桃花流水武陵溪。 yáng liǔ hé yān péng zé xiàn , táo huā liú shuǐ wǔ líng xī 。
公子追歡,閒驟玉驄遊綺陌; gōng zǐ zhuī huān , xián zhòu yù cōng yóu qǐ mò ;
佳人倦繡,悶欹珊枕掩香閨。 jiā rén juàn xiù , mèn yī shān zhěn yǎn xiāng guī 。

results matching ""

    No results matching ""