九 佳河對海,漢對淮,赤岸對朱崖。 hé duì hǎi , hàn duì huái , chì àn duì zhū yá 。
鷺飛對魚躍,寶鈿對金釵。 lù fēi duì yú yuè , bǎo tián duì jīn chāi 。
魚圉圉,鳥喈喈,草履對芒鞋。 yú yǔ yǔ , niǎo jiē jiē , cǎo lǚ duì máng xié 。
古賢嘗篤厚,時輩喜詼諧。 gǔ xián cháng dǔ hòu , shí bèi xǐ huī xié 。
孟訓文公談性善,顏師孔子問心齋。 mèng xùn wén gōng tán xìng shàn , yán shī kǒng zǐ wèn xīn zhāi 。
緩撫琴絃,像流鶯而並語; huǎn fǔ qín xián , xiàng liú yīng ér bìng yǔ ;
斜排箏柱。 xié pái zhēng zhù 。
類過雁之相挨。 lèi guò yàn zhī xiāng āi 。

豐對儉,等對差,布襖對荊釵。 fēng duì jiǎn , děng duì chà , bù ǎo duì jīng chāi 。
雁行對魚陣,榆塞對蘭崖。 yàn háng duì yú zhèn , yú sāi duì lán yá 。
挑薺女,採蓮娃,菊徑對苔階。 tiāo jì nǚ , cǎi lián wá , jú jìng duì tái jiē 。
詩成六義備,樂奏八音諧。 shī chéng liù yì bèi , lè zòu bā yīn xié 。
造律吏哀秦法酷,知音人說鄭聲哇。 zào lǜ lì āi qín fǎ kù , zhī yīn rén shuō zhèng shēng wa 。
天欲飛霜,塞上有鴻行已過; tiān yù fēi shuāng , sāi shàng yǒu hóng xíng yǐ guò ;
雲將作雨,庭前多蟻陣先排。 yún jiāng zuò yǔ , tíng qián duō yǐ zhèn xiān pái 。

城對市,巷對街,破屋對空階。 chéng duì shì , xiàng duì jiē , pò wū duì kōng jiē 。
桃枝對桂葉,砌蚓對牆蝸。 táo zhī duì guì yè , qì yǐn duì qiáng wō 。
梅可望,橘堪懷,季路對高柴。 méi kě wàng , jú kān huái , jì lù duì gāo chái 。
花藏沽酒市,竹映讀書齋。 huā cáng gū jiǔ shì , zhú yìng dú shū zhāi 。
馬首不容孤竹扣,車輪終就洛陽埋。 mǎ shǒu bù róng gū zhú kòu , chē lún zhōng jiù luò yáng mái 。
朝宰錦衣,貴束烏犀之帶; cháo zǎi jǐn yī , guì shù wū xī zhī dài ;
宮人寶髻,宜簪白燕之釵。 gōng rén bǎo jì , yí zān bái yàn zhī chāi 。

results matching ""

    No results matching ""