尧曰第二十尧曰:“咨,尔舜,天之历数在尔躬,允执其中。 yáo yuē :“ zī , ěr shùn , tiān zhī lì shù zài ěr gōng , yǔn zhí qí zhōng 。
四海困穷,天禄永终。 sì hǎi kùn qióng , tiān lù yǒng zhōng 。
”舜亦以命禹,曰:“予小子履,敢用玄牡,敢昭告于皇皇后帝,有罪不敢赦,帝臣不蔽,简在帝心。 ” shùn yì yǐ mìng yǔ , yuē :“ yǔ xiǎo zi lǚ , gǎn yòng xuán mǔ , gǎn zhāo gào yú huáng huáng hòu dì , yǒu zuì bù gǎn shè , dì chén bù bì , jiǎn zài dì xīn 。
朕躬有罪,无以万方,万方有罪,罪在朕躬。 zhèn gōng yǒu zuì , wú yǐ wàn fāng , wàn fāng yǒu zuì , zuì zài zhèn gōng 。
周有大赉,善人是富。 zhōu yǒu dà lài , shàn rén shì fù 。
虽有周亲,不如仁人。 suī yǒu zhōu qīn , bù rú rén rén 。
百姓有过,在予一人。 bǎi xìng yǒu guò , zài yǔ yī rén 。
谨权量,审法度,修废官,四方之政行焉。 jǐn quán liàng , shěn fǎ dù , xiū fèi guān , sì fāng zhī zhèng xíng yān 。
兴灭国,继绝世,举逸民,天下之民归心焉。 xìng miè guó , jì jué shì , jǔ yì mín , tiān xià zhī mín guī xīn yān 。
所重民,食丧祭。 suǒ zhòng mín , shí sàng jì 。
宽则得众,信则民任焉,敏则有功,公则说。 kuān zé dé zhòng , xìn zé mín rèn yān , mǐn zé yǒu gōng , gōng zé shuō 。

子张问于孔子曰:“何如,斯可以从政矣? zi zhāng wèn yú kǒng zǐ yuē :“ hé rú , sī kě yǐ cóng zhèng yǐ ?
”子曰:“尊五美,屏四恶,斯可以从政矣。 ” zǐ yuē :“ zūn wǔ měi , píng sì è , sī kě yǐ cóng zhèng yǐ 。
”子张曰:“何谓五美? ” zi zhāng yuē :“ hé wèi wǔ měi ?
”曰:“君子惠而不费,劳而不怨,欲而不贪,泰而不骄,威而不猛。 ” yuē :“ jūn zǐ huì ér bù fèi , láo ér bù yuàn , yù ér bù tān , tài ér bù jiāo , wēi ér bù měng 。
”子张曰:“何谓惠而不费? ” zi zhāng yuē :“ hé wèi huì ér bù fèi ?
”子曰:“因民之所利而利之,斯不亦惠而不费乎? ” zǐ yuē :“ yīn mín zhī suǒ lì ér lì zhī , sī bù yì huì ér bù fèi hū ?
择可劳而劳之,又谁怨? zé kě láo ér láo zhī , yòu shuí yuàn ?
欲仁得仁,又焉贪? yù rén dé rén , yòu yān tān ?
君子无众寡、无小大、无敢慢,斯不亦泰而不骄乎? jūn zǐ wú zhòng guǎ 、 wú xiǎo dà 、 wú gǎn màn , sī bù yì tài ér bù jiāo hū ?
君子正其衣冠,尊其瞻视,俨然人望而畏之,斯不亦威而不猛乎? jūn zǐ zhèng qí yì guān , zūn qí zhān shì , yǎn rán rén wàng ér wèi zhī , sī bù yì wēi ér bù měng hū ?
”子张曰:“何谓四恶? ” zi zhāng yuē :“ hé wèi sì è ?
”子曰:“不教而杀谓之虐,不戒视成谓之暴,慢令致期谓之贼,犹之与人也,出纳之吝,谓之有司。 ” zǐ yuē :“ bù jiào ér shā wèi zhī nüè , bù jiè shì chéng wèi zhī bào , màn lìng zhì qī wèi zhī zéi , yóu zhī yǔ rén yě , chū nà zhī lìn , wèi zhī yǒu sī 。

子曰:“不知命,无以为君子; zǐ yuē :“ bù zhī mìng , wú yǐ wèi jūn zǐ ;
不知礼,无以立也; bù zhī lǐ , wú yǐ lì yě ;
不知言,无以知人也。 bù zhī yán , wú yǐ zhī rén yě 。

results matching ""

    No results matching ""