先进第十一子曰:“先进于礼乐,野人也。 zǐ yuē :“ xiān jìn yú lǐ lè , yě rén yě 。
后进于礼乐,君子也。 hòu jìn yú lǐ lè , jūn zǐ yě 。
如用之,则吾从先进。 rú yòng zhī , zé wú cóng xiān jìn 。

子曰:“从我于陈蔡者,皆不及门也。 zǐ yuē :“ cóng wǒ yú chén cài zhě , jiē bù jí mén yě 。
德行:颜渊、闵子骞、冉伯牛、仲弓; dé xíng : yán yuān 、 mǐn zi qiān 、 rǎn bó niú 、 zhòng gōng ;
言语:宰我、子贡; yán yǔ : zǎi wǒ 、 zi gòng ;
政事:冉有、季路; zhèng shì : rǎn yǒu 、 jì lù ;
文学:子游、子夏。 wén xué : zi yóu 、 zi xià 。

子曰:“回也,非助我者也。 zǐ yuē :“ huí yě , fēi zhù wǒ zhě yě 。
于吾言无所不说。 yú wú yán wú suǒ bù shuō 。

子曰:“孝哉,闵子骞。 zǐ yuē :“ xiào zāi , mǐn zi qiān 。
人不间于其父母昆弟之言。 rén bù jiān yú qí fù mǔ kūn dì zhī yán 。

南容三复白圭,孔子以其兄之子妻之。 nán róng sān fù bái guī , kǒng zǐ yǐ qí xiōng zhī zǐ qī zhī 。

季康子问:“弟子孰为好学? jì kāng zi wèn :“ dì zǐ shú wèi hǎo xué ?
”孔子对曰:“有颜回者好学,不幸短命死矣。 ” kǒng zǐ duì yuē :“ yǒu yán huí zhě hǎo xué , bù xìng duǎn mìng sǐ yǐ 。
今也则亡。 jīn yě zé wáng 。

颜渊死,颜路请子之车以为之椁。 yán yuān sǐ , yán lù qǐng zi zhī chē yǐ wèi zhī guǒ 。
子曰:“才不才,亦各言其子也。 zǐ yuē :“ cái bù cái , yì gè yán qí zi yě 。
鲤也死,有棺而无椁。 lǐ yě sǐ , yǒu guān ér wú guǒ 。
吾不徒行以为之椁。 wú bù tú xíng yǐ wèi zhī guǒ 。
以吾从大夫之后,不可徒行也。 yǐ wú cóng dài fū zhī hòu , bù kě tú xíng yě 。

颜渊死,子曰:“噫! yán yuān sǐ , zǐ yuē :“ yī !
天丧予! tiān sàng yǔ !
天丧予! tiān sàng yǔ !

颜渊死,子哭之恸。 yán yuān sǐ , zi kū zhī tòng 。
从者曰:“子恸矣。 cóng zhě yuē :“ zi tòng yǐ 。
”曰:“有恸乎? ” yuē :“ yǒu tòng hū ?
非夫人之为恸而谁为? fēi fū rén zhī wèi tòng ér shuí wèi ?

颜渊死,门人欲厚葬之。 yán yuān sǐ , mén rén yù hòu zàng zhī 。
子曰:“不可。 zǐ yuē :“ bù kě 。
”门人厚葬之。 ” mén rén hòu zàng zhī 。
子曰:“回也视予犹父也,予不得视犹子也。 zǐ yuē :“ huí yě shì yǔ yóu fù yě , yǔ bù dé shì yóu zi yě 。
非我也,夫二三子也。 fēi wǒ yě , fū èr sān zi yě 。

季路问事鬼神。 jì lù wèn shì guǐ shén 。
子曰:“未能事人,焉能事鬼? zǐ yuē :“ wèi néng shì rén , yān néng shì guǐ ?
”“敢问死? ”“ gǎn wèn sǐ ?
”曰:“未知生,焉知死? ” yuē :“ wèi zhī shēng , yān zhī sǐ ?

闵子伺侧,唁唁如也。 mǐn zi cì cè , yàn yàn rú yě 。
子路,行行如也。 zǐ lù , xíng xíng rú yě 。
冉有、子贡,侃侃如也。 rǎn yǒu 、 zi gòng , kǎn kǎn rú yě 。
子乐:“若由也,不得其死然。 zi lè :“ ruò yóu yě , bù dé qí sǐ rán 。

鲁人为长府,闵子骞曰:“仍旧贯,如之何? lǔ rén wèi zhǎng fǔ , mǐn zi qiān yuē :“ réng jiù guàn , rú zhī hé ?
何必改作。 hé bì gǎi zuò 。
”子曰:“夫人不言,言必有中。 ” zǐ yuē :“ fū rén bù yán , yán bì yǒu zhòng 。

子曰:“由之瑟,奚为于丘之门? zǐ yuē :“ yóu zhī sè , xī wèi yú qiū zhī mén ?
”门人不敬子路。 ” mén rén bù jìng zǐ lù 。
子曰:“由也升堂矣,未入于室也。 zǐ yuē :“ yóu yě shēng táng yǐ , wèi rù yú shì yě 。

子贡问:“师与商也孰贤? zi gòng wèn :“ shī yǔ shāng yě shú xián ?
”子曰:“师也过,商也不及。 ” zǐ yuē :“ shī yě guò , shāng yě bù jí 。
”曰:“然则师愈与? ” yuē :“ rán zé shī yù yǔ ?
”子曰:“过犹不及。 ” zǐ yuē :“ guò yóu bù jí 。

季氏富于周公,而求也为之聚敛而附益之。 jì shì fù yú zhōu gōng , ér qiú yě wèi zhī jù liǎn ér fù yì zhī 。
子曰:“非吾徒也。 zǐ yuē :“ fēi wú tú yě 。
小子鸣鼓而攻之可也。 xiǎo zi míng gǔ ér gōng zhī kě yě 。

柴也愚,参也鲁,师也辟,由也谚。 chái yě yú , cān yě lǔ , shī yě pì , yóu yě yàn 。

子曰:“回也其庶乎。 zǐ yuē :“ huí yě qí shù hū 。
屡空。 lǚ kōng 。
赐不受命,而货殖焉,亿则屡中。 cì bù shòu mìng , ér huò zhí yān , yì zé lǚ zhōng 。

子张问善人之道。 zi zhāng wèn shàn rén zhī dào 。
子曰:“不践迹,亦不入于室。 zǐ yuē :“ bù jiàn jī , yì bù rù yú shì 。

子曰:“论笃是与? zǐ yuē :“ lùn dǔ shì yǔ ?
君子者乎,色庄者乎? jūn zǐ zhě hū , sè zhuāng zhě hū ?

子路问:“闻斯行诸? zǐ lù wèn :“ wén sī xíng zhū ?
”子曰:“有父兄在,如之何闻斯行之? ” zǐ yuē :“ yǒu fù xiōng zài , rú zhī hé wén sī xíng zhī ?
”冉有问:“闻斯行诸? ” rǎn yǒu wèn :“ wén sī xíng zhū ?
”子曰:“闻斯行之。 ” zǐ yuē :“ wén sī xíng zhī 。
”公西华曰:“由也问闻斯行诸,子曰有父兄在。 ” gōng xī huá yuē :“ yóu yě wèn wén sī xíng zhū , zǐ yuē yǒu fù xiōng zài 。
求也问闻斯行诸,子曰闻斯行之。 qiú yě wèn wén sī xíng zhū , zǐ yuē wén sī xíng zhī 。
赤也惑,敢问。 chì yě huò , gǎn wèn 。
”子曰:“求也退,故进之; ” zǐ yuē :“ qiú yě tuì , gù jìn zhī ;
由也兼人,故退之。 yóu yě jiān rén , gù tuì zhī 。

子畏于匡,颜渊后。 zi wèi yú kuāng , yán yuān hòu 。
子曰:“吾以汝为死矣。 zǐ yuē :“ wú yǐ rǔ wèi sǐ yǐ 。
”曰:“子在,回何敢死? ” yuē :“ zi zài , huí hé gǎn sǐ ?

季子然问:“仲由、冉求,可谓大臣与? jì zǐ rán wèn :“ zhòng yóu 、 rǎn qiú , kě wèi dà chén yǔ ?
”子曰:“吾以子为异之问,曾由与求之问。 ” zǐ yuē :“ wú yǐ zi wèi yì zhī wèn , céng yóu yǔ qiú zhī wèn 。
所谓大臣者,以道事君,不可则止。 suǒ wèi dà chén zhě , yǐ dào shì jūn , bù kě zé zhǐ 。
今由与求也,可谓具臣矣。 jīn yóu yǔ qiú yě , kě wèi jù chén yǐ 。
”曰:“然则从之者与? ” yuē :“ rán zé cóng zhī zhě yǔ ?
”子曰:“弑父与君,亦不从也。 ” zǐ yuē :“ shì fù yǔ jūn , yì bù cóng yě 。

子路使子羔为费宰,子曰:“贼夫人之子。 zǐ lù shǐ zi gāo wèi fèi zǎi , zǐ yuē :“ zéi fū rén zhī zǐ 。
”子路曰:“有民人焉,有社稷焉。 ” zǐ lù yuē :“ yǒu mín rén yān , yǒu shè jì yān 。
何必读书,然后为学。 hé bì dú shū , rán hòu wèi xué 。
”子曰:“是故恶夫佞者。 ” zǐ yuē :“ shì gù è fū nìng zhě 。

子路、曾皙、冉有、公西华伺坐,子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。 zǐ lù 、 céng xī 、 rǎn yǒu 、 gōng xī huá cì zuò , zǐ yuē :“ yǐ wú yī rì zhǎng hū ěr , wú wú yǐ yě 。
居则曰:不吾知也。 jū zé yuē : bù wú zhī yě 。
如或知尔,则何以哉? rú huò zhī ěr , zé hé yǐ zāi ?
”子路率尔对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑,由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。 ” zǐ lù lǜ ěr duì yuē :“ qiān shèng zhī guó , shè hū dà guó zhī jiān , jiā zhī yǐ shī lǚ , yīn zhī yǐ jī jǐn , yóu yě wèi zhī , bǐ jí sān nián , kě shǐ yǒu yǒng , qiě zhī fāng yě 。
”夫子哂之:“求,尔何如? ” fū zǐ shěn zhī :“ qiú , ěr hé rú ?
”对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。 ” duì yuē :“ fāng liù qī shí , rú wǔ liù shí , qiú yě wèi zhī , bǐ jí sān nián , kě shǐ zú mín 。
如其礼乐,以俟君子。 rú qí lǐ lè , yǐ qí jūn zǐ 。
”“赤,尔何如? ”“ chì , ěr hé rú ?
”对曰:“非曰能之,愿学焉。 ” duì yuē :“ fēi yuē néng zhī , yuàn xué yān 。
宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。 zōng miào zhī shì , rú huì tóng , duān zhāng fǔ , yuàn wèi xiǎo xiāng yān 。
”“点,尔何如? ”“ diǎn , ěr hé rú ?
”鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:“异乎三子者之撰。 ” gǔ sè xī , kēng ěr , shě sè ér zuò , duì yuē :“ yì hū sān zi zhě zhī zhuàn 。
”子曰:“何伤乎? ” zǐ yuē :“ hé shāng hū ?
亦各言其志也。 yì gè yán qí zhì yě 。
”曰:“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。 ” yuē :“ mù chūn zhě , chūn fú jì chéng , guān zhě wǔ liù rén , tóng zǐ liù qī rén , yù hū yí , fēng hū wǔ yú , yǒng ér guī 。
”夫子喟然叹曰:“吾与点也。 ” fū zǐ kuì rán tàn yuē :“ wú yǔ diǎn yě 。
”三子者出,曾皙后,曾皙曰:“夫三子者之言何如? ” sān zi zhě chū , céng xī hòu , céng xī yuē :“ fū sān zi zhě zhī yán hé rú ?
”子曰:“亦各言其志也已矣。 ” zǐ yuē :“ yì gè yán qí zhì yě yǐ yǐ 。
”曰:“夫子何哂由也? ” yuē :“ fū zǐ hé shěn yóu yě ?
”曰:“为国以礼。 ” yuē :“ wèi guó yǐ lǐ 。
其言不让,是故哂之。 qí yán bù ràng , shì gù shěn zhī 。
”“唯求则非邦也与? ”“ wéi qiú zé fēi bāng yě yǔ ?
”“安见方六七十如五六十而非邦也者? ”“ ān jiàn fāng liù qī shí rú wǔ liù shí ér fēi bāng yě zhě ?
”“唯赤则非邦也与? ”“ wéi chì zé fēi bāng yě yǔ ?
”“宗庙会同,非诸侯而何? ”“ zōng miào huì tóng , fēi zhū hóu ér hé ?
赤也为之小,孰能为之大! chì yě wèi zhī xiǎo , shú néng wèi zhī dà !

results matching ""

    No results matching ""