述而第七子曰:“述而不作,信而好古,窃比我于老彭。 zǐ yuē :“ shù ér bù zuò , xìn ér hào gǔ , qiè bǐ wǒ yú lǎo péng 。

子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉! zǐ yuē :“ mò ér shí zhī , xué ér bù yàn , huì rén bù juàn , hé yǒu yú wǒ zāi !

子曰:“德之不修,学之不讲,闻义不能徒,不善不能改,是吾忧也。 zǐ yuē :“ dé zhī bù xiū , xué zhī bù jiǎng , wén yì bù néng tú , bù shàn bù néng gǎi , shì wú yōu yě 。

子之燕居,申申如也,夭夭如也。 zi zhī yàn jū , shēn shēn rú yě , yāo yāo rú yě 。

子曰:“甚矣,吾衰也久矣! zǐ yuē :“ shén yǐ , wú shuāi yě jiǔ yǐ !
吾不复梦见周公。 wú bù fù mèng jiàn zhōu gōng 。

子曰:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。 zǐ yuē :“ zhì yú dào , jù yú dé , yī yú rén , yóu yú yì 。

子曰:“自行束修以上,吾未尝无诲焉。 zǐ yuē :“ zì xíng shù xiū yǐ shàng , wú wèi cháng wú huì yān 。

子曰:“不愤不启,不非不发,举一隅,不以三隅反,则不复也。 zǐ yuē :“ bù fèn bù qǐ , bù fēi bù fā , jǔ yī yú , bù yǐ sān yú fǎn , zé bù fù yě 。

子食于有丧者之侧,未尝饱也。 zi shí yú yǒu sàng zhě zhī cè , wèi cháng bǎo yě 。
子于是日哭,则不歌。 zi yú shì rì kū , zé bù gē 。

子谓颜渊曰:“用之则行,舍之则藏,唯我与尔有是夫。 zi wèi yán yuān yuē :“ yòng zhī zé xíng , shě zhī zé cáng , wéi wǒ yǔ ěr yǒu shì fū 。
”子路曰:“子行三军,则谁与? ” zǐ lù yuē :“ zi xíng sān jūn , zé shuí yǔ ?
”子曰:“暴虎冯河,死而无悔者,吾不与也。 ” zǐ yuē :“ bào hǔ féng hé , sǐ ér wú huǐ zhě , wú bù yǔ yě 。
必也临事而惧,好谋而成者也。 bì yě lín shì ér jù , hǎo móu ér chéng zhě yě 。

子曰:“富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之,如不可求,从吾所好。 zǐ yuē :“ fù ér kě qiú yě , suī zhí biān zhī shì , wú yì wèi zhī , rú bù kě qiú , cóng wú suǒ hǎo 。

子之所慎:齐,战,疾。 zi zhī suǒ shèn : qí , zhàn , jí 。

子在齐闻韶,三月不知肉味。 zi zài qí wén sháo , sān yuè bù zhī ròu wèi 。
曰:“不图为乐之至于斯也。 yuē :“ bù tú wèi lè zhī zhì yú sī yě 。

冉有曰:“夫子为卫君乎? rǎn yǒu yuē :“ fū zǐ wèi wèi jūn hū ?
”子贡曰:“诺,吾将问之。 ” zi gòng yuē :“ nuò , wú jiāng wèn zhī 。
”入曰:“伯夷叔齐,何人也? ” rù yuē :“ bó yí shū qí , hé rén yě ?
”曰:“古之贤人也。 ” yuē :“ gǔ zhī xián rén yě 。
”曰:“怨乎? ” yuē :“ yuàn hū ?
”曰:“求仁而得仁,又何怨? ” yuē :“ qiú rén ér dé rén , yòu hé yuàn ?
”出曰:“夫子不为也。 ” chū yuē :“ fū zǐ bù wèi yě 。

子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。 zǐ yuē :“ fàn shū shí , yǐn shuǐ , qǔ gōng ér zhěn zhī , lè yì zài qí zhōng yǐ 。
不义而富且贵,于我如浮云。 bù yì ér fù qiě guì , yú wǒ rú fú yún 。

子曰:“加我数年,五十以学易,可以无大过矣。 zǐ yuē :“ jiā wǒ shù nián , wǔ shí yǐ xué yì , kě yǐ wú dà guò yǐ 。

子所雅言:诗、书、执礼,皆雅言也。 zi suǒ yǎ yán : shī 、 shū 、 zhí lǐ , jiē yǎ yán yě 。

叶公问孔子于子路,子路不对。 yè gōng wèn kǒng zǐ yú zǐ lù , zǐ lù bù duì 。
子曰:“汝奚不曰:其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。 zǐ yuē :“ rǔ xī bù yuē : qí wèi rén yě , fā fèn wàng shí , lè yǐ wàng yōu , bù zhī lǎo zhī jiāng zhì yún ěr 。

子曰:“我非生而知之者,好古,敏以求之者也。 zǐ yuē :“ wǒ fēi shēng ér zhī zhī zhě , hào gǔ , mǐn yǐ qiú zhī zhě yě 。

子不语:怪、力、乱、神。 zi bù yǔ : guài 、 lì 、 luàn 、 shén 。

子曰:“三人行,必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。 zǐ yuē :“ sān rén xíng , bì yǒu wǒ shī yān , zé qí shàn zhě ér cóng zhī , qí bù shàn zhě ér gǎi zhī 。

子曰:“天生德于予,桓雎其如予何? zǐ yuē :“ tiān shēng dé yú yǔ , huán jū qí rú yǔ hé ?

子曰:“二三子,以我为隐乎? zǐ yuē :“ èr sān zi , yǐ wǒ wèi yǐn hū ?
吾无隐乎尔,吾无行而不与二三子者,是丘也。 wú wú yǐn hū ěr , wú wú xíng ér bù yǔ èr sān zi zhě , shì qiū yě 。

子以四教:文、行、忠、信。 zi yǐ sì jiào : wén 、 xíng 、 zhōng 、 xìn 。

子曰:“圣人,吾不得而见之矣,得见君子者斯可矣。 zǐ yuē :“ shèng rén , wú bù dé ér jiàn zhī yǐ , dé jiàn jūn zǐ zhě sī kě yǐ 。
”子曰:“善人,吾不得而见之矣,得见有恒者,斯可矣。 ” zǐ yuē :“ shàn rén , wú bù dé ér jiàn zhī yǐ , dé jiàn yǒu héng zhě , sī kě yǐ 。
亡而为有,虚而为盈,约而为泰,难乎有恒矣。 wáng ér wèi yǒu , xū ér wèi yíng , yuē ér wèi tài , nán hū yǒu héng yǐ 。

子曰:“盖有不知而作之者,我无是也。 zǐ yuē :“ gài yǒu bù zhī ér zuò zhī zhě , wǒ wú shì yě 。
多闻则其善者而从之,多见而识之,知之次也。 duō wén zé qí shàn zhě ér cóng zhī , duō jiàn ér shí zhī , zhī zhī cì yě 。

互乡难与言,童子见,门人惑。 hù xiāng nán yǔ yán , tóng zǐ jiàn , mén rén huò 。
子曰:“与其进也,不与其退也。 zǐ yuē :“ yǔ qí jìn yě , bù yǔ qí tuì yě 。
唯何甚。 wéi hé shén 。
人洁己以进,与其洁也,不保其往也。 rén jié jǐ yǐ jìn , yǔ qí jié yě , bù bǎo qí wǎng yě 。

子曰:“仁远乎哉? zǐ yuē :“ rén yuǎn hū zāi ?
我欲仁,斯仁至矣。 wǒ yù rén , sī rén zhì yǐ 。

陈司败问:“昭公知礼乎? chén sī bài wèn :“ zhāo gōng zhī lǐ hū ?
”孔子曰:“知礼。 ” kǒng zǐ yuē :“ zhī lǐ 。
”孔子退,揖巫马期而进之,曰:“吾闻君子不党,君子亦党乎? ” kǒng zǐ tuì , yī wū mǎ qī ér jìn zhī , yuē :“ wú wén jūn zǐ bù dǎng , jūn zǐ yì dǎng hū ?
君取于吴为同姓,谓之吴孟子。 jūn qǔ yú wú wèi tóng xìng , wèi zhī wú mèng zǐ 。
君而知礼,孰不知礼? jūn ér zhī lǐ , shú bù zhī lǐ ?
”巫马期以告。 ” wū mǎ qī yǐ gào 。
子曰:“丘也幸。 zǐ yuē :“ qiū yě xìng 。
苟有过,人必知之。 jì yǒu guò , rén bì zhī zhī 。

子与人歌而善,必使反之,而后和之。 zi yǔ rén gē ér shàn , bì shǐ fǎn zhī , ér hòu hé zhī 。

子曰:“文,莫吾犹人也? zǐ yuē :“ wén , mò wú yóu rén yě ?
躬行君子,则吾未之有得。 gōng xíng jūn zǐ , zé wú wèi zhī yǒu de 。

子曰:“若圣与仁,则吾岂敢。 zǐ yuē :“ ruò shèng yǔ rén , zé wú qǐ gǎn 。
抑为之不厌,诲人不倦,则可谓云尔已矣。 yì wèi zhī bù yàn , huì rén bù juàn , zé kě wèi yún ěr yǐ yǐ 。
”公西华曰:“正唯弟子不能学也。 ” gōng xī huá yuē :“ zhèng wéi dì zǐ bù néng xué yě 。

子疾病,子路请祷。 zi jí bìng , zǐ lù qǐng dǎo 。
子曰:“有诸? zǐ yuē :“ yǒu zhū ?
”子路对曰:“有之。 ” zǐ lù duì yuē :“ yǒu zhī 。
诔曰:祷尔于上下神祗。 lěi yuē : dǎo ěr yú shàng xià shén zhī 。
”子曰:“丘之祷久矣。 ” zǐ yuē :“ qiū zhī dǎo jiǔ yǐ 。

子曰:“奢则不孙,俭则固。 zǐ yuē :“ shē zé bù sūn , jiǎn zé gù 。
与其不孙也,宁固。 yǔ qí bù sūn yě , níng gù 。

子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。 zǐ yuē :“ jūn zǐ tǎn dàng dàng , xiǎo rén zhǎng qī qī 。

子温而厉,威而不猛,恭而安。 zi wēn ér lì , wēi ér bù měng , gōng ér ān 。

results matching ""

    No results matching ""