季氏第十六季氏将伐颛臾,冉有季路见于孔子曰:“季氏将有事于颛臾。 jì shì jiāng fá zhuān yú , rǎn yǒu jì lù jiàn yú kǒng zǐ yuē :“ jì shì jiāng yǒu shì yú zhuān yú 。
”孔子曰:“求,无乃尔是过与? ” kǒng zǐ yuē :“ qiú , wú nǎi ěr shì guò yǔ ?
夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也,何以伐为? fū zhuān yú , xī zhě xiān wáng yǐ wèi dōng méng zhǔ , qiě zài bāng yù zhī zhōng yǐ , shì shè jì zhī chén yě , hé yǐ fá wèi ?
”冉有曰:“夫子欲之,吾二臣者,皆不欲也。 ” rǎn yǒu yuē :“ fū zǐ yù zhī , wú èr chén zhě , jiē bù yù yě 。
”孔子曰:“求,周任有言曰:陈力就列,不能者止。 ” kǒng zǐ yuē :“ qiú , zhōu rèn yǒu yán yuē : chén lì jiù liè , bù néng zhě zhǐ 。
危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣。 wēi ér bù chí , diān ér bù fú , zé jiāng yān yòng bǐ xiāng yǐ 。
且尔言过矣。 qiě ěr yán guò yǐ 。
虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与? hǔ sì chū yú xiá , guī yù huǐ yú dú zhōng , shì shuí zhī guò yǔ ?
”冉有曰:“今夫颛臾,固而近于费,今不取,后世必为子孙忧。 ” rǎn yǒu yuē :“ jīn fū zhuān yú , gù ér jìn yú fèi , jīn bù qǔ , hòu shì bì wèi zi sūn yōu 。
”孔子曰:“求,君子疾夫舍曰欲之,而必为之辞。 ” kǒng zǐ yuē :“ qiú , jūn zǐ jí fū shě yuē yù zhī , ér bì wèi zhī cí 。
丘也,闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安,盖均无贫,和无寡,安无倾。 qiū yě , wén yǒu guó yǒu jiā zhě , bù huàn guǎ ér huàn bù jūn , bù huàn pín ér huàn bù ān , gài jūn wú pín , hé wú guǎ , ān wú qīng 。
夫如是,故远人不服,则修文德以来之。 fū rú shì , gù yuǎn rén bù fú , zé xiū wén dé yǐ lái zhī 。
既来之,则安之。 jì lái zhī , zé ān zhī 。
今由与求也,相夫子,远人不服而不能来也,邦分崩离析而不能守也,而谋动干戈于邦内,吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。 jīn yóu yǔ qiú yě , xiāng fū zǐ , yuǎn rén bù fú ér bù néng lái yě , bāng fēn bēng lí xī ér bù néng shǒu yě , ér móu dòng gàn gē yú bāng nèi , wú kǒng jì sūn zhī yōu , bù zài zhuān yú , ér zài xiāo qiáng zhī nèi yě 。

孔子曰:“天下有道,则礼乐征伐自天子出; kǒng zǐ yuē :“ tiān xià yǒu dào , zé lǐ lè zhēng fá zì tiān zǐ chū ;
天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。 tiān xià wú dào , zé lǐ lè zhēng fá zì zhū hóu chū 。
子诸侯出,盖十世希不失矣。 zi zhū hóu chū , gài shí shì xī bù shī yǐ 。
自大夫出,五世希不失矣。 zì dài fū chū , wǔ shì xī bù shī yǐ 。
陪臣执国命,三世希不失矣。 péi chén zhí guó mìng , sān shì xī bù shī yǐ 。
天下有道,则政不在大夫。 tiān xià yǒu dào , zé zhèng bù zài dài fū 。
天下有道,则庶人不议。 tiān xià yǒu dào , zé shù rén bù yì 。

孔子曰:“禄之去公室,五世矣。 kǒng zǐ yuē :“ lù zhī qù gōng shì , wǔ shì yǐ 。
政逮于大夫,四世矣。 zhèng dǎi yú dài fū , sì shì yǐ 。
故夫三桓之子孙,微矣。 gù fū sān huán zhī zǐ sūn , wēi yǐ 。

孔子曰:“益者三友,损者三友。 kǒng zǐ yuē :“ yì zhě sān yǒu , sǔn zhě sān yǒu 。
友直,友谅,友多闻,益矣。 yǒu zhí , yǒu liàng , yǒu duō wén , yì yǐ 。
友便辟,友善柔,友便佞,损矣。 yǒu biàn pì , yǒu shàn róu , yǒu biàn nìng , sǔn yǐ 。

孔子曰:“益者三乐,损者三乐。 kǒng zǐ yuē :“ yì zhě sān lè , sǔn zhě sān lè 。
乐节礼乐,乐道人之善,乐多贤友,益矣。 lè jié lǐ lè , lè dào rén zhī shàn , lè duō xián yǒu , yì yǐ 。
乐骄乐,乐佚游,乐宴乐,损矣。 lè jiāo lè , lè yì yóu , lè yàn lè , sǔn yǐ 。

孔子曰:“伺于君子有三愆:言未及之而言谓之躁,言及之而不言谓之隐,未见颜色而言谓之瞽。 kǒng zǐ yuē :“ cì yú jūn zǐ yǒu sān qiān : yán wèi jí zhī ér yán wèi zhī zào , yán jí zhī ér bù yán wèi zhī yǐn , wèi jiàn yán sè ér yán wèi zhī gǔ 。

孔子曰:“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色; kǒng zǐ yuē :“ jūn zǐ yǒu sān jiè : shǎo zhī shí , xuè qì wèi dìng , jiè zhī zài sè ;
及其壮也,血气方刚,戒之在斗; jí qí zhuàng yě , xuè qì fāng gāng , jiè zhī zài dòu ;
及其老也,血气既衰,戒之在得。 jí qí lǎo yě , xuè qì jì shuāi , jiè zhī zài dé 。

孔子曰:“君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言。 kǒng zǐ yuē :“ jūn zǐ yǒu sān wèi : wèi tiān mìng , wèi dà rén , wèi shèng rén zhī yán 。
小人不知天命而不畏也,狎大人,侮圣人之言。 xiǎo rén bù zhī tiān mìng ér bù wèi yě , xiá dà rén , wǔ shèng rén zhī yán 。

孔子曰:“生而知之者上也,学而知之者次也,困而学之,又其次也。 kǒng zǐ yuē :“ shēng ér zhī zhī zhě shàng yě , xué ér zhī zhī zhě cì yě , kùn ér xué zhī , yòu qí cì yě 。
困而不学,民斯为下矣。 kùn ér bù xué , mín sī wèi xià yǐ 。

孔子曰:“君子有九思:视思明,听思聪,色思温,貌思恭,言思忠,事思敬,疑思问,忿思难,见得思义。 kǒng zǐ yuē :“ jūn zǐ yǒu jiǔ sī : shì sī míng , tīng sī cōng , sè sī wēn , mào sī gōng , yán sī zhōng , shì sī jìng , yí sī wèn , fèn sī nán , jiàn dé sī yì 。

孔子曰:“见善如不及,见不善如探汤。 kǒng zǐ yuē :“ jiàn shàn rú bù jí , jiàn bù shàn rú tàn tāng 。
吾见其人矣,吾闻其语矣。 wú jiàn qí rén yǐ , wú wén qí yǔ yǐ 。
隐居以求其志,行义以达其道,吾闻其语矣,吾未见其人也。 yǐn jū yǐ qiú qí zhì , xíng yì yǐ dá qí dào , wú wén qí yǔ yǐ , wú wèi jiàn qí rén yě 。
齐景公有马千驷,死之日,民无得而称焉。 qí jǐng gōng yǒu mǎ qiān sì , sǐ zhī rì , mín wú dé ér chēng yān 。
伯夷叔齐,饿于首阳之下,民到于今称之,其斯之谓与? bó yí shū qí , è yú shǒu yáng zhī xià , mín dào yú jīn chēng zhī , qí sī zhī wèi yǔ ?

陈亢问于伯鱼曰:“子亦有异闻乎? chén kàng wèn yú bó yú yuē :“ zi yì yǒu yì wén hū ?
”对曰:“未也。 ” duì yuē :“ wèi yě 。
尝独立,鲤趋而过庭,曰:’学诗乎? cháng dú lì , lǐ qū ér guò tíng , yuē :’ xué shī hū ?
’对曰:’未也。 ’ duì yuē :’ wèi yě 。
’’不学诗,无以言。 ’’ bù xué shī , wú yǐ yán 。
’鲤退而学诗。 ’ lǐ tuì ér xué shī 。
他日又独立,鲤趋而过庭,曰:’学礼乎? tā rì yòu dú lì , lǐ qū ér guò tíng , yuē :’ xué lǐ hū ?
’对曰:’未也。 ’ duì yuē :’ wèi yě 。
’’不学礼,无以立。 ’’ bù xué lǐ , wú yǐ lì 。
’鲤退而学礼。 ’ lǐ tuì ér xué lǐ 。
闻斯二者。 wén sī èr zhě 。
”陈亢退而喜曰:“问一得三:闻诗,闻礼,又闻君子之远其子也。 ” chén kàng tuì ér xǐ yuē :“ wèn yī dé sān : wén shī , wén lǐ , yòu wén jūn zǐ zhī yuǎn qí zi yě 。

邦君之妻,君称之曰“夫人”,夫人自称曰“小童”,邦人称之曰“君夫人”,称诸异邦曰“寡小君”,异邦人称之亦曰“君夫人”。 bāng jūn zhī qī , jūn chēng zhī yuē “ fū rén ”, fū rén zì chēng yuē “ xiǎo tóng ”, bāng rén chēng zhī yuē “ jūn fū rén ”, chēng zhū yì bāng yuē “ guǎ xiǎo jūn ”, yì bāng rén chēng zhī yì yuē “ jūn fū rén ”。

results matching ""

    No results matching ""