乡党第十孔子于乡党,恂恂如也,似不能言者。 kǒng zǐ yú xiāng dǎng , xún xún rú yě , sì bù néng yán zhě 。
其在宗庙朝廷,便便言。 qí zài zōng miào cháo tíng , pián pián yán 。
唯谨尔。 wéi jǐn ěr 。

朝,与下大夫言,侃侃如也,与上大夫言,唁唁如也。 cháo , yǔ xià dài fū yán , kǎn kǎn rú yě , yǔ shàng dài fū yán , yàn yàn rú yě 。
君子,椒错如也,与与如也。 jūn zǐ , jiāo cuò rú yě , yǔ yǔ rú yě 。

君召使摈,色勃如也,足攫如也。 jūn zhào shǐ bìn , sè bó rú yě , zú jué rú yě 。
揖所与立,左右手,衣前后,谵如也。 yī suǒ yǔ lì , zuǒ yòu shǒu , yī qián hòu , zhān rú yě 。
趋进,翼如也。 qū jìn , yì rú yě 。
宾退,必复命,曰:“宾不顾矣。 bīn tuì , bì fù mìng , yuē :“ bīn bù gù yǐ 。

入公门,鞠躬如也,如不容。 rù gōng mén , jū gōng rú yě , rú bù róng 。
立不中门,行不履阈。 lì bù zhōng mén , xíng bù lǚ yù 。
过位,色勃如也,足攫如也,其言似不足者。 guò wèi , sè bó rú yě , zú jué rú yě , qí yán shì bù zú zhě 。
摄齐升堂,鞠躬如也,屏气似不息者。 shè qí shēng táng , jū gōng rú yě , píng qì shì bù xī zhě 。
出,降一等,逞颜色,怡怡如也。 chū , jiàng yī děng , chěng yán sè , yí yí rú yě 。
没阶趋,翼如也,复其位,椒措如也。 méi jiē qū , yì rú yě , fù qí wèi , jiāo cuò rú yě 。

执圭,鞠躬如也,如不胜。 zhí guī , jū gōng rú yě , rú bù shèng 。
上如揖,下如授,勃如战色,足缩缩,如有循。 shàng rú yī , xià rú shòu , bó rú zhàn sè , zú suō suō , rú yǒu xún 。
享礼,有容色。 xiǎng lǐ , yǒu róng sè 。
私枧,愉愉如也。 sī jiǎn , yú yú rú yě 。

君子不以绀诹饰,红紫不以为亵服。 jūn zǐ bù yǐ gàn zōu shì , hóng zǐ bù yǐ wèi xiè fú 。
当暑,诊稀裕,必表而出之。 dāng shǔ , zhěn xī yù , bì biǎo ér chū zhī 。
缁衣羔裘,素衣霓裘,黄衣狐裘。 zī yī gāo qiú , sù yī ní qiú , huáng yī hú qiú 。
亵裘长,短右抉。 xiè qiú zhǎng , duǎn yòu jué 。
必有寝衣,长一身有半。 bì yǒu qǐn yī , zhǎng yī shēn yǒu bàn 。
狐貉之厚以居。 hú háo zhī hòu yǐ jū 。
去丧无所不佩。 qù sàng wú suǒ bù pèi 。
非帷裳,必杀之。 fēi wéi shang , bì shā zhī 。
羔裘玄冠不以吊。 gāo qiú xuán guān bù yǐ diào 。
吉月,必朝服而朝。 jí yuè , bì cháo fú ér cháo 。

齐,必有明衣。 qí , bì yǒu míng yī 。
齐必变食,居必迁坐。 qí bì biàn shí , jū bì qiān zuò 。

食不厌精,脍不厌细。 shí bù yàn jīng , kuài bù yàn xì 。
食噎而谒,鱼馁而肉败,不食。 shí yē ér yè , yú něi ér ròu bài , bù shí 。
色恶,不食。 sè è , bù shí 。
失饪,不食。 shī rèn , bù shí 。
不时,不食。 bù shí , bù shí 。
割不正,不食。 gē bù zhèng , bù shí 。
不得其酱,不食。 bù dé qí jiàng , bù shí 。
肉虽多,不使胜食气。 ròu suī duō , bù shǐ shèng shí qì 。
惟酒无量,不及乱。 wéi jiǔ wú liàng , bù jí luàn 。
沽酒市脯不食。 gū jiǔ shì pú bù shí 。
不撤姜食。 bù chè jiāng shí 。
不多食。 bù duō shí 。
祭于公,不宿肉。 jì yú gōng , bù sù ròu 。
祭肉,不出三日,出三日,不食之矣。 jì ròu , bù chū sān rì , chū sān rì , bù shí zhī yǐ 。
食不语,寝不言。 shí bù yǔ , qǐn bù yán 。
虽疏食菜羹瓜祭,必齐如也。 suī shū shí cài gēng guā jì , bì qí rú yě 。

席不正,不坐。 xí bù zhèng , bù zuò 。

乡人饮酒,杖者出,斯出矣。 xiāng rén yǐn jiǔ , zhàng zhě chū , sī chū yǐ 。
乡人傩,朝服而立于阼阶。 xiāng rén nuó , cháo fú ér lì yú zuò jiē 。

问人于他邦,再拜而送之。 wèn rén yú tā bāng , zài bài ér sòng zhī 。
康子馈药,拜而受之。 kāng zi kuì yào , bài ér shòu zhī 。
曰:“丘未达,不敢尝。 yuē :“ qiū wèi dá , bù gǎn cháng 。

厩焚,子退朝,曰:“伤人乎? jiù fén , zi tuì cháo , yuē :“ shāng rén hū ?
”不问马。 ” bù wèn mǎ 。

君赐食,必正席先尝之。 jūn cì shí , bì zhèng xí xiān cháng zhī 。
君赐腥,必熟而荐之。 jūn cì xīng , bì shú ér jiàn zhī 。
君赐生,必畜之。 jūn cì shēng , bì chù zhī 。
伺食于君,君祭,先饭。 cì shí yú jūn , jūn jì , xiān fàn 。
疾,君视之,东首,加朝服拖绅。 jí , jūn shì zhī , dōng shǒu , jiā cháo fú tuō shēn 。
君命召,不俟驾行矣。 jūn mìng zhào , bù qí jià xíng yǐ 。

入太庙,每事问。 rù tài miào , měi shì wèn 。

朋友死,无所归,曰:“于我殡。 péng yǒu sǐ , wú suǒ guī , yuē :“ yú wǒ bìn 。
”朋友之馈,虽车马,非祭肉,不拜。 ” péng yǒu zhī kuì , suī chē mǎ , fēi jì ròu , bù bài 。

寝不尸,居不容。 qǐn bù shī , jū bù róng 。
见齐衰者,虽狎必变。 jiàn qí shuāi zhě , suī xiá bì biàn 。
见冕者与瞽者,虽亵必以貌。 jiàn miǎn zhě yǔ gǔ zhě , suī xiè bì yǐ mào 。
凶服者式之,式负版者。 xiōng fú zhě shì zhī , shì fù bǎn zhě 。
有盛馔,必变色而作。 yǒu shèng zhuàn , bì biàn sè ér zuò 。
迅雷风烈,必变。 xùn léi fēng liè , bì biàn 。

升车,必正立执绥。 shēng chē , bì zhèng lì zhí suī 。
车中,不内顾,不疾言,不亲指。 chē zhōng , bù nèi gù , bù jí yán , bù qīn zhǐ 。

色斯举矣,翔而后集。 sè sī jǔ yǐ , xiáng ér hòu jí 。
曰:“山梁雌稚,时哉时哉! yuē :“ shān liáng cí zhì , shí zāi shí zāi !
”子路共之,三嗅而作。 ” zǐ lù gòng zhī , sān xiù ér zuò 。

results matching ""

    No results matching ""