阳货第十七阳货欲见孔子,孔子不见,归孔子豚,孔子时其亡也而往拜之,遇诸途,谓孔子曰:“来,予与尔言。 yáng huò yù jiàn kǒng zǐ , kǒng zǐ bù jiàn , guī kǒng zǐ tún , kǒng zǐ shí qí wáng yě ér wǎng bài zhī , yù zhū tú , wèi kǒng zǐ yuē :“ lái , yǔ yǔ ěr yán 。
曰:怀其宝,而迷其邦。 yuē : huái qí bǎo , ér mí qí bāng 。
可谓仁乎? kě wèi rén hū ?
”曰:“不可。 ” yuē :“ bù kě 。
”“好从事而亟失时,可谓知乎? ”“ hǎo cóng shì ér jí shī shí , kě wèi zhī hū ?
”曰:“不可。 ” yuē :“ bù kě 。
”“日月逝矣,岁不我与。 ”“ rì yuè shì yǐ , suì bù wǒ yǔ 。
”孔子曰:“诺。 ” kǒng zǐ yuē :“ nuò 。
吾将仕矣。 wú jiāng shì yǐ 。

子曰:“性相近也,习相远也。 zǐ yuē :“ xìng xiāng jìn yě , xí xiāng yuǎn yě 。

子曰:“唯上智与下愚不移。 zǐ yuē :“ wéi shàng zhì yǔ xià yú bù yí 。

子之武城,闻弦歌之声,夫子莞尔而笑曰:“割鸡焉用宰牛刀。 zi zhī wǔ chéng , wén xián gē zhī shēng , fū zǐ guǎn ěr ér xiào yuē :“ gē jī yān yòng zǎi niú dāo 。
”子游对曰:“昔者偃也闻诸夫子曰:’君子学道则爱人,小人学道则易使也。 ” zi yóu duì yuē :“ xī zhě yǎn yě wén zhū fū zǐ yuē :’ jūn zǐ xué dào zé ài rén , xiǎo rén xué dào zé yì shǐ yě 。
’”子曰:“二三子,偃之言是也。 ’” zǐ yuē :“ èr sān zi , yǎn zhī yán shì yě 。
前言戏之耳。 qián yán xì zhī ěr 。

公山弗扰以费畔,召,子欲往,子路不说,曰:“末之也已,何必公山氏之之也! gōng shān fú rǎo yǐ fèi pàn , zhào , zi yù wǎng , zǐ lù bù shuō , yuē :“ mò zhī yě yǐ , hé bì gōng shān shì zhī zhī yě !
”子曰:“夫召我者岂徒哉! ” zǐ yuē :“ fū zhào wǒ zhě qǐ tú zāi !
如有用我者,吾其为东周乎! rú yǒu yòng wǒ zhě , wú qí wèi dōng zhōu hū !

子张问仁于孔子,孔子曰:“能行五者于天下,为仁矣。 zi zhāng wèn rén yú kǒng zǐ , kǒng zǐ yuē :“ néng xíng wǔ zhě yú tiān xià , wèi rén yǐ 。
”请问之。 ” qǐng wèn zhī 。
曰:“恭宽信敏惠。 yuē :“ gōng kuān xìn mǐn huì 。
恭则不侮,宽则得众,信则人任焉,敏则有功,惠则足以使人。 gōng zé bù wǔ , kuān zé dé zhòng , xìn zé rén rèn yān , mǐn zé yǒu gōng , huì zé zú yǐ shǐ rén 。

佛刖召,子欲往。 fú yuè zhào , zi yù wǎng 。
子路曰:“昔者由也闻诸夫子曰:亲于其身为不善者,君子不入也。 zǐ lù yuē :“ xī zhě yóu yě wén zhū fū zǐ yuē : qīn yú qí shēn wèi bù shàn zhě , jūn zǐ bù rù yě 。
佛刖以中牟畔,子之往也如之何? fú yuè yǐ zhōng mù pàn , zi zhī wǎng yě rú zhī hé ?
”子曰:“然。 ” zǐ yuē :“ rán 。
有是言也:不曰坚乎,磨而不磷; yǒu shì yán yě : bù yuē jiān hū , mó ér bù lín ;
不曰白乎,涅而不缁。 bù yuē bái hū , niè ér bù zī 。
吾其孢瓜也哉? wú qí bāo guā yě zāi ?
焉能系而不食。 yān néng xì ér bù shí 。

子曰:“由也,汝闻六言六蔽矣乎? zǐ yuē :“ yóu yě , rǔ wén liù yán liù bì yǐ hū ?
”对曰:“未也。 ” duì yuē :“ wèi yě 。
”“居,吾语汝。 ”“ jū , wú yǔ rǔ 。
好仁不好学,其蔽也愚; hǎo rén bù hǎo xué , qí bì yě yú ;
好知不好学,其蔽也荡; hǎo zhī bù hǎo xué , qí bì yě dàng ;
好信不好学,其蔽也贼; hǎo xìn bù hǎo xué , qí bì yě zéi ;
好直不好学,其蔽也绞; hǎo zhí bù hǎo xué , qí bì yě jiǎo ;
好勇不好学,其蔽也乱; hǎo yǒng bù hǎo xué , qí bì yě luàn ;
好刚不好学,其蔽也狂。 hǎo gāng bù hǎo xué , qí bì yě kuáng 。

子曰:“小子,何莫学夫诗? zǐ yuē :“ xiǎo zi , hé mò xué fū shī ?
诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。 shī kě yǐ xìng , kě yǐ guān , kě yǐ qún , kě yǐ yuàn 。
迩之事父,远之事君。 ěr zhī shì fù , yuǎn zhī shì jūn 。
多识于鸟兽草木之名。 duō shí yú niǎo shòu cǎo mù zhī míng 。

子谓伯鱼曰:“汝为周南召南矣乎? zi wèi bó yú yuē :“ rǔ wèi zhōu nán zhào nán yǐ hū ?
人而不为周南召南,其犹正墙面而立也与? rén ér bù wèi zhōu nán zhào nán , qí yóu zhèng qiáng miàn ér lì yě yǔ ?

子曰:“礼云礼云,玉帛云乎哉? zǐ yuē :“ lǐ yún lǐ yún , yù bó yún hū zāi ?
乐云乐云,钟鼓云乎哉? lè yún lè yún , zhōng gǔ yún hū zāi ?

子曰:“色厉而内荏,譬诸小人,其犹穿窬之盗也与? zǐ yuē :“ sè lì ér nèi rěn , pì zhū xiǎo rén , qí yóu chuān yú zhī dào yě yǔ ?

子曰:“乡愿,德之贼也。 zǐ yuē :“ xiāng yuàn , dé zhī zéi yě 。

子曰:“道听而途说,德之弃也。 zǐ yuē :“ dào tīng ér tú shuō , dé zhī qì yě 。

子曰:“鄙夫,可与事君也与哉? zǐ yuē :“ bǐ fū , kě yǔ shì jūn yě yǔ zāi ?
其未得之也,患得之; qí wèi dé zhī yě , huàn dé zhī ;
既得之,患失之。 jì dé zhī , huàn shī zhī 。
苟患失之,无所不至矣。 jì huàn shī zhī , wú suǒ bù zhì yǐ 。

子曰:“古者民有三疾,今也或是之亡也。 zǐ yuē :“ gǔ zhě mín yǒu sān jí , jīn yě huò shì zhī wáng yě 。
古之狂也肆,今之狂也荡; gǔ zhī kuáng yě sì , jīn zhī kuáng yě dàng ;
古之矜也廉,今之矜也忿戾; gǔ zhī jīn yě lián , jīn zhī jīn yě fèn lì ;
古之愚也直,今之愚也诈而已矣。 gǔ zhī yú yě zhí , jīn zhī yú yě zhà ér yǐ yǐ 。

子曰:“巧言令色,鲜矣仁。 zǐ yuē :“ qiǎo yán lìng sè , xiān yǐ rén 。

子曰:“恶紫之夺朱也,恶郑声之乱雅乐也,恶利口之覆家邦者。 zǐ yuē :“ è zǐ zhī duó zhū yě , è zhèng shēng zhī luàn yǎ lè yě , è lì kǒu zhī fù jiā bāng zhě 。

子曰:“予欲无言。 zǐ yuē :“ yǔ yù wú yán 。
”子贡曰:“子如不言,则小子何述焉? ” zi gòng yuē :“ zi rú bù yán , zé xiǎo zi hé shù yān ?
”子曰:“天何言哉。 ” zǐ yuē :“ tiān hé yán zāi 。
四时行焉,百物生焉。 sì shí xíng yān , bǎi wù shēng yān 。
天何言哉! tiān hé yán zāi !

孺悲欲见孔子,孔子辞以疾,将命者出户,取瑟而歌,使之闻之。 rú bēi yù jiàn kǒng zǐ , kǒng zǐ cí yǐ jí , jiāng mìng zhě chū hù , qǔ sè ér gē , shǐ zhī wén zhī 。

宰我问:“三年之丧,期已久矣。 zǎi wǒ wèn :“ sān nián zhī sàng , qī yǐ jiǔ yǐ 。
君子三年不为礼,礼必坏; jūn zǐ sān nián bù wèi lǐ , lǐ bì huài ;
三年不为乐,乐必崩。 sān nián bù wèi lè , lè bì bēng 。
旧谷既没,新谷既升,钻燧改火,期可已矣。 jiù gǔ jì méi , xīn gǔ jì shēng , chān suì gǎi huǒ , qī kě yǐ yǐ 。
”子曰:“食夫稻,衣夫锦,于汝安乎? ” zǐ yuē :“ shí fū dào , yī fū jǐn , yú rǔ ān hū ?
”曰:“安。 ” yuē :“ ān 。
”“汝安则为之。 ”“ rǔ ān zé wèi zhī 。
夫君子之居丧,食旨不甘,闻乐不乐,居处不安,故不为也。 fū jūn zǐ zhī jū sàng , shí zhǐ bù gān , wén lè bù lè , jū chù bù ān , gù bù wèi yě 。
今汝安,则为之。 jīn rǔ ān , zé wèi zhī 。
”宰我出,子曰:“予之不仁也。 ” zǎi wǒ chū , zǐ yuē :“ yǔ zhī bù rén yě 。
子生三年,然后免于父母之怀。 zi shēng sān nián , rán hòu miǎn yú fù mǔ zhī huái 。
夫三年之丧,天下之通丧也。 fū sān nián zhī sàng , tiān xià zhī tōng sàng yě 。
予也有三年之爱于其父母乎? yǔ yě yǒu sān nián zhī ài yú qí fù mǔ hū ?

子曰:“饱食终日,无所用心,焉矣哉! zǐ yuē :“ bǎo shí zhōng rì , wú suǒ yòng xīn , yān yǐ zāi !
不有博弈者乎,为之犹贤乎已。 bù yǒu bó yì zhě hū , wèi zhī yóu xián hū yǐ 。

子路曰:“君子尚勇乎? zǐ lù yuē :“ jūn zǐ shàng yǒng hū ?
”子曰:“君子义以为上,君子有勇而无义为乱,小人有勇而无义为盗。 ” zǐ yuē :“ jūn zǐ yì yǐ wèi shàng , jūn zǐ yǒu yǒng ér wú yì wèi luàn , xiǎo rén yǒu yǒng ér wú yì wèi dào 。

子贡曰:“君子亦有恶乎? zi gòng yuē :“ jūn zǐ yì yǒu è hū ?
”子曰:“有恶。 ” zǐ yuē :“ yǒu è 。
恶称人之恶者,恶居下流而讪上者,恶勇而无礼者,恶果敢而窒者。 è chēng rén zhī è zhě , è jū xià liú ér shàn shàng zhě , è yǒng ér wú lǐ zhě , è guǒ gǎn ér zhì zhě 。
”曰:“赐也亦有恶乎。 ” yuē :“ cì yě yì yǒu è hū 。
恶敫以为知者,恶不孙以为勇者,恶讦以为直者。 è jiǎo yǐ wèi zhī zhě , è bù sūn yǐ wèi yǒng zhě , è jié yǐ wèi zhí zhě 。

子曰:“唯女子与小人为难养也。 zǐ yuē :“ wéi nǚ zǐ yǔ xiǎo rén wèi nán yǎng yě 。
近之则不孙,远之则怨。 jìn zhī zé bù sūn , yuǎn zhī zé yuàn 。

子曰:“年四十而见恶焉,其终也已。 zǐ yuē :“ nián sì shí ér jiàn è yān , qí zhōng yě yǐ 。

results matching ""

    No results matching ""