微子第十八微子去之,箕子为之奴,比干谏而死。 wēi zǐ qù zhī , jī zǐ wèi zhī nú , bǐ gàn jiàn ér sǐ 。
孔子曰:“殷有三仁焉。 kǒng zǐ yuē :“ yīn yǒu sān rén yān 。

柳下惠为士师,三黜,人曰:“子未可以去乎? liǔ xià huì wèi shì shī , sān chù , rén yuē :“ zi wèi kě yǐ qù hū ?
”曰:“直道而事人,焉往而不三黜; ” yuē :“ zhí dào ér shì rén , yān wǎng ér bù sān chù ;
枉道而事人,何必去父母之邦。 wǎng dào ér shì rén , hé bì qù fù mǔ zhī bāng 。

齐景公待孔子,曰:“若季氏则吾不能,以季孟之间待之。 qí jǐng gōng dài kǒng zǐ , yuē :“ ruò jì shì zé wú bù néng , yǐ jì mèng zhī jiān dài zhī 。
”曰:“吾老矣,不能用也。 ” yuē :“ wú lǎo yǐ , bù néng yòng yě 。
”孔子行。 ” kǒng zǐ xíng 。

齐人归女乐,季桓子受之,三日不朝,孔子行。 qí rén guī nǚ lè , jì huán zi shòu zhī , sān rì bù cháo , kǒng zǐ xíng 。

楚狂接舆歌而过孔子曰:“凤兮凤兮,何德之衰。 chǔ kuáng jiē yú gē ér guò kǒng zǐ yuē :“ fèng xī fèng xī , hé dé zhī shuāi 。
往者不可谏,来者犹可追。 wǎng zhě bù kě jiàn , lái zhě yóu kě zhuī 。
已而已而,今之从政者殆而。 yǐ ér yǐ ér , jīn zhī cóng zhèng zhě dài ér 。
”孔子下,欲与之言,趋而避之,不得与之言。 ” kǒng zǐ xià , yù yǔ zhī yán , qū ér bì zhī , bù dé yǔ zhī yán 。

长沮桀溺藕而耕,孔子过之,使子路问津焉。 zhǎng jǔ jié nì ǒu ér gēng , kǒng zǐ guò zhī , shǐ zǐ lù wèn jīn yān 。
长沮曰:“夫执舆者为谁? zhǎng jǔ yuē :“ fū zhí yú zhě wèi shuí ?
”子路曰:“为孔丘。 ” zǐ lù yuē :“ wèi kǒng qiū 。
”曰:“是鲁孔丘与? ” yuē :“ shì lǔ kǒng qiū yǔ ?
”曰:“是也。 ” yuē :“ shì yě 。
”曰:“是知津矣。 ” yuē :“ shì zhī jīn yǐ 。
”问于桀溺,桀溺曰:“子为谁? ” wèn yú jié nì , jié nì yuē :“ zi wèi shuí ?
”曰:“为仲由。 ” yuē :“ wèi zhòng yóu 。
”曰:“是鲁孔丘之徒与? ” yuē :“ shì lǔ kǒng qiū zhī tú yǔ ?
”对曰:“然。 ” duì yuē :“ rán 。
”曰:“滔滔者天下皆是也,而谁以易之。 ” yuē :“ tāo tāo zhě tiān xià jiē shì yě , ér shuí yǐ yì zhī 。
且而与其从避人之士也,岂若从避世之士哉? qiě ér yǔ qí cóng bì rén zhī shì yě , qǐ ruò cóng bì shì zhī shì zāi ?
”犹而不辍。 ” yóu ér bù chuò 。
子路行以告,夫子怃然曰:“鸟兽不可与同群,吾非斯人之徒与而谁与? zǐ lù xíng yǐ gào , fū zǐ wǔ rán yuē :“ niǎo shòu bù kě yǔ tóng qún , wú fēi sī rén zhī tú yǔ ér shuí yǔ ?
天下有道,丘不与易也。 tiān xià yǒu dào , qiū bù yǔ yì yě 。

子路从而后,遇丈人,以杖和苕,子路问曰:“子见夫子乎? zǐ lù cóng ér hòu , yù zhàng rén , yǐ zhàng hé sháo , zǐ lù wèn yuē :“ zi jiàn fū zǐ hū ?
”丈人曰:“四体不勤,五谷不分,孰为夫子? ” zhàng rén yuē :“ sì tǐ bù qín , wǔ gǔ bù fēn , shú wèi fū zǐ ?
”植其杖而耘。 ” zhí qí zhàng ér yún 。
子路拱而立,止子路宿,杀鸡为黍而食之,见其二子焉。 zǐ lù gǒng ér lì , zhǐ zǐ lù sù , shā jī wèi shǔ ér shí zhī , jiàn qí èr zi yān 。
明日,子路行以告,子曰:“隐者也。 míng rì , zǐ lù xíng yǐ gào , zǐ yuē :“ yǐn zhě yě 。
”使子路反见之,至则行矣。 ” shǐ zǐ lù fǎn jiàn zhī , zhì zé xíng yǐ 。
子路曰:“不仕无义。 zǐ lù yuē :“ bù shì wú yì 。
长幼之节,不可废也。 zhǎng yòu zhī jié , bù kě fèi yě 。
君臣之义,如之何其废之。 jūn chén zhī yì , rú zhī hé qí fèi zhī 。
欲洁其身,而乱大伦。 yù jié qí shēn , ér luàn dà lún 。
君子之仕也,行其义也,道之不行,已知之矣。 jūn zǐ zhī shì yě , xíng qí yì yě , dào zhī bù xíng , yǐ zhī zhī yǐ 。

逸民,伯夷、叔齐、虞仲、夷逸、朱张、柳下惠、少连。 yì mín , bó yí 、 shū qí 、 yú zhòng 、 yí yì 、 zhū zhāng 、 liǔ xià huì 、 shǎo lián 。
子曰:“不降其志,不辱其身,伯夷、叔齐与? zǐ yuē :“ bù jiàng qí zhì , bù rǔ qí shēn , bó yí 、 shū qí yǔ ?
”谓柳下惠、少连:“降志辱身矣。 ” wèi liǔ xià huì 、 shǎo lián :“ jiàng zhì rǔ shēn yǐ 。
言中伦,行中虑,其斯而已矣。 yán zhōng lún , xíng zhōng lǜ , qí sī ér yǐ yǐ 。
”谓虞仲、夷逸:“隐居放言,身中清,废中权。 ” wèi yú zhòng 、 yí yì :“ yǐn jū fàng yán , shēn zhōng qīng , fèi zhōng quán 。
”“我则异于是,无可无不可。 ”“ wǒ zé yì yú shì , wú kě wú bù kě 。

太师挚适齐,亚饭干适楚,三饭缭适蔡,四饭缺适秦,鼓方叔入于河,播鼓武入于汉,少师阳、击磬襄入于海。 tài shī zhì shì qí , yà fàn gàn shì chǔ , sān fàn liáo shì cài , sì fàn quē shì qín , gǔ fāng shū rù yú hé , bō gǔ wǔ rù yú hàn , shǎo shī yáng 、 jī qìng xiāng rù yú hǎi 。

周公谓鲁公曰:“君子不施其亲,不使大臣怨乎不以。 zhōu gōng wèi lǔ gōng yuē :“ jūn zǐ bù shī qí qīn , bù shǐ dà chén yuàn hū bù yǐ 。
故旧无大故,则不弃也。 gù jiù wú dà gù , zé bù qì yě 。
无求备于一人。 wú qiú bèi yú yī rén 。

周有八士:伯达、伯适、仲突、仲忽、叔夜、叔夏、季随、季娲。 zhōu yǒu bā shì : bó dá 、 bó shì 、 zhòng tū 、 zhòng hū 、 shū yè 、 shū xià 、 jì suí 、 jì wā 。

results matching ""

    No results matching ""