子罕第九子罕言利,与命与仁。 zi hǎn yán lì , yǔ mìng yǔ rén 。

达巷党人曰:“大哉孔子,博学而无所成名。 dá xiàng dǎng rén yuē :“ dà zāi kǒng zǐ , bó xué ér wú suǒ chéng míng 。
”子闻之,谓门弟子曰:“吾何执,执御乎,执射乎? ” zi wén zhī , wèi mén dì zǐ yuē :“ wú hé zhí , zhí yù hū , zhí shè hū ?
吾执御矣。 wú zhí yù yǐ 。

子曰:“麻冕,礼也。 zǐ yuē :“ má miǎn , lǐ yě 。
今也纯,俭,吾从众。 jīn yě chún , jiǎn , wú cóng zhòng 。
拜下,礼也。 bài xià , lǐ yě 。
今拜乎上,泰也。 jīn bài hū shàng , tài yě 。
虽违众,吾从下。 suī wéi zhòng , wú cóng xià 。

子绝四:毋意、毋必、毋固、毋我。 zi jué sì : wú yì 、 wú bì 、 wú gù 、 wú wǒ 。

子畏于匡,曰:“文王既没,文不在兹乎。 zi wèi yú kuāng , yuē :“ wén wáng jì méi , wén bù zài zī hū 。
天之将丧斯文也,后死者不得与于斯文也; tiān zhī jiāng sàng sī wén yě , hòu sǐ zhě bù dé yǔ yú sī wén yě ;
天之未丧斯文也,匡人其如予何! tiān zhī wèi sàng sī wén yě , kuāng rén qí rú yǔ hé !

太宰问于子贡曰:“夫子圣者与? tài zǎi wèn yú zi gòng yuē :“ fū zǐ shèng zhě yǔ ?
何其多能也。 hé qí duō néng yě 。
”子贡曰:“固天纵之将圣,又多能也。 ” zi gòng yuē :“ gù tiān zòng zhī jiāng shèng , yòu duō néng yě 。
”子闻之,曰:“太宰知我乎。 ” zi wén zhī , yuē :“ tài zǎi zhī wǒ hū 。
吾少也贱,故多能鄙事。 wú shǎo yě jiàn , gù duō néng bǐ shì 。
君子多乎哉? jūn zǐ duō hū zāi ?
不多也。 bù duō yě 。
”牢曰:“子云:吾不试,故艺。 ” láo yuē :“ zi yún : wú bù shì , gù yì 。

子曰:“吾有知乎哉? zǐ yuē :“ wú yǒu zhī hū zāi ?
无知也。 wú zhī yě 。
有鄙夫问于我,空空如也,我叩其两端而竭焉。 yǒu bǐ fū wèn yú wǒ , kōng kōng rú yě , wǒ kòu qí liǎng duān ér jié yān 。

子曰:“凤鸟不至,河不出图,洛不出书,吾已矣夫! zǐ yuē :“ fèng niǎo bù zhì , hé bù chū tú , luò bù chū shū , wú yǐ yǐ fū !

子见齐衰者、冕衣裳者与瞽者,见之,虽少必作,过之,必趋。 zi jiàn qí shuāi zhě 、 miǎn yī shang zhě yǔ gǔ zhě , jiàn zhī , suī shǎo bì zuò , guò zhī , bì qū 。

颜渊喟然叹曰:“仰之弥高,钻之弥坚,瞻之在前,忽焉在后。 yán yuān kuì rán tàn yuē :“ yǎng zhī mí gāo , chān zhī mí jiān , zhān zhī zài qián , hū yān zài hòu 。
夫子循循然善诱人,博我以文,约我以礼。 fū zǐ xún xún rán shàn yòu rén , bó wǒ yǐ wén , yuē wǒ yǐ lǐ 。
欲罢不能,既竭吾才,如有所立卓尔。 yù bà bù néng , jì jié wú cái , rú yǒu suǒ lì zhuō ěr 。
遂欲从之,末由也已。 suì yù cóng zhī , mò yóu yě yǐ 。

子疾病,子路使门人为臣。 zi jí bìng , zǐ lù shǐ mén rén wèi chén 。
病闲,曰:“久矣哉,由之行诈也。 bìng xián , yuē :“ jiǔ yǐ zāi , yóu zhī xíng zhà yě 。
无臣而为有臣,吾谁欺,欺天乎? wú chén ér wèi yǒu chén , wú shuí qī , qī tiān hū ?
且予与其死于臣之手也,无宁死于二三子之手乎。 qiě yǔ yǔ qí sǐ yú chén zhī shǒu yě , wú níng sǐ yú èr sān zi zhī shǒu hū 。
且予纵不得大葬,予死于道路乎? qiě yǔ zòng bù dé dà zàng , yǔ sǐ yú dào lù hū ?

子贡曰:“有美玉于斯,温椟而藏诸? zi gòng yuē :“ yǒu měi yù yú sī , wēn dú ér cáng zhū ?
求善贾而沽诸? qiú shàn jiǎ ér gū zhū ?
”子曰:“沽之哉,沽之哉! ” zǐ yuē :“ gū zhī zāi , gū zhī zāi !
我待贾者也。 wǒ dài jiǎ zhě yě 。

子欲居九夷。 zi yù jū jiǔ yí 。
或曰:“陋,如之何? huò yuē :“ lòu , rú zhī hé ?
”子曰:“君子居之,何陋之有? ” zǐ yuē :“ jūn zǐ jū zhī , hé lòu zhī yǒu ?

子曰:“吾自卫反鲁,然后乐正,雅颂各得其所。 zǐ yuē :“ wú zì wèi fǎn lǔ , rán hòu lè zhèng , yǎ sòng gè dé qí suǒ 。

子曰:“出则事公卿,入则事父兄,丧事不敢不勉,不为酒困,何有于我哉? zǐ yuē :“ chū zé shì gōng qīng , rù zé shì fù xiōng , sàng shì bù gǎn bù miǎn , bù wèi jiǔ kùn , hé yǒu yú wǒ zāi ?

子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。 zi zài chuān shàng yuē :“ shì zhě rú sī fū , bù shě zhòu yè 。

子曰:“吾未见好德如好色者也。 zǐ yuē :“ wú wèi jiàn hǎo dé rú hào sè zhě yě 。

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。 zǐ yuē :“ pì rú wèi shān , wèi chéng yī kuì , zhǐ , wú zhǐ yě 。
譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。 pì rú píng dì , suī fù yī kuì , jìn , wú wǎng yě 。

子曰:“语之而不惰者,其回也。 zǐ yuē :“ yǔ zhī ér bù duò zhě , qí huí yě 。

子谓颜渊曰:“惜乎! zi wèi yán yuān yuē :“ xī hū !
吾见其进也,未见其止也。 wú jiàn qí jìn yě , wèi jiàn qí zhǐ yě 。

子曰:“苗而不秀者有矣夫,秀而不实者有矣夫。 zǐ yuē :“ miáo ér bù xiù zhě yǒu yǐ fū , xiù ér bù shí zhě yǒu yǐ fū 。

子曰:“后生可畏。 zǐ yuē :“ hòu shēng kě wèi 。
焉知来者之不如今也? yān zhī lái zhě zhī bù rú jīn yě ?
四十五十而无闻焉,斯亦不足畏也已。 sì shí wǔ shí ér wú wén yān , sī yì bù zú wèi yě yǐ 。

子曰:“法语之言,能无从乎? zǐ yuē :“ fǎ yǔ zhī yán , néng wú cóng hū ?
改之为贵。 gǎi zhī wèi guì 。
巽与之言,能无说乎? xùn yǔ zhī yán , néng wú shuō hū ?
绎之为贵。 yì zhī wèi guì 。
说而不绎,从而不改,吾未如之何也已矣。 shuō ér bù yì , cóng ér bù gǎi , wú wèi rú zhī hé yě yǐ yǐ 。

子曰:“主忠信,毋友不如己者,过则勿惮改。 zǐ yuē :“ zhǔ zhōng xìn , wú yǒu bù rú jǐ zhě , guò zé wù dàn gǎi 。

子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。 zǐ yuē :“ sān jūn kě duó shuài yě , pǐ fū bù kě duó zhì yě 。

子曰:“衣敝韫袍,与衣狐貉者立,而不耻者,其由也与? zǐ yuē :“ yī bì yùn páo , yǔ yī hú háo zhě lì , ér bù chǐ zhě , qí yóu yě yǔ ?
不祈不求,何用不臧。 bù qí bù qiú , hé yòng bù zāng 。
”子路终身诵之。 ” zǐ lù zhōng shēn sòng zhī 。
子曰:“是道也,何足以臧? zǐ yuē :“ shì dào yě , hé zú yǐ zāng ?

子曰:“岁寒,然后知松柏之后雕也。 zǐ yuē :“ suì hán , rán hòu zhī sōng bǎi zhī hòu diāo yě 。

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。 zǐ yuē :“ zhī zhě bù huò , rén zhě bù yōu , yǒng zhě bù jù 。

子曰:“可与共学,未可与适道; zǐ yuē :“ kě yǔ gòng xué , wèi kě yǔ shì dào ;
可与适道,未可与立; kě yǔ shì dào , wèi kě yǔ lì ;
可与立,未可与权。 kě yǔ lì , wèi kě yǔ quán 。

唐棣之华,偏其反而。 táng dì zhī huá , piān qí fǎn ér 。
岂不尔思,是室远而。 qǐ bù ěr sī , shì shì yuǎn ér 。
子曰:“未之思也。 zǐ yuē :“ wèi zhī sī yě 。
夫何远之有! fū hé yuǎn zhī yǒu !

results matching ""

    No results matching ""