衣服冠稱元服,衣曰身章。 guān chēng yuán fú , yī yuē shēn zhāng 。
曰弁曰冔曰冕,皆冠之號; yuē biàn yuē xǔ yuē miǎn , jiē guān zhī hào ;
日履日舄曰屣,悉鞋之名。 rì lǚ rì xì yuē xǐ , xī xié zhī míng 。
上公命服有九錫,士人初冠有三加。 shàng gōng mìng fú yǒu jiǔ xī , shì rén chū guān yǒu sān jiā 。
簪纓縉紳,仕宦之稱; zān yīng jìn shēn , shì huàn zhī chēng ;
章甫縫掖,儒者之服。 zhāng fǔ fèng yē , rú zhě zhī fú 。
布衣即白丁之謂,青衿乃生員之稱。 bù yī jí bái dīng zhī wèi , qīng jīn nǎi shēng yuán zhī chēng 。

葛屨履霜,誚儉嗇之過甚; gé jù lǚ shuāng , qiào jiǎn sè zhī guò shén ;
綠衣黃裏,譏貴賤之失倫。 lǜ yī huáng lǐ , jī guì jiàn zhī shī lún 。
上服曰衣,下服曰裳; shàng fú yuē yī , xià fú yuē shang ;
衣前曰襟,衣後曰裾。 yī qián yuē jīn , yī hòu yuē jū 。
敝衣曰襤褸,美服曰華裾。 bì yī yuē lán lǚ , měi fú yuē huá jū 。
襁褓乃小兒之衣,弁髦亦小兒之飾。 qiǎng bǎo nǎi xiǎo ér zhī yī , biàn máo yì xiǎo ér zhī shì 。
左衽是夷狄之服,短後是武夫之衣。 zuǒ rèn shì yí dí zhī fú , duǎn hòu shì wǔ fū zhī yī 。
尊卑失序,如冠履倒置; zūn bēi shī xù , rú guān lǚ dào zhì ;
富貴不歸,如錦衣夜行。 fù guì bù guī , rú jǐn yī yè xíng 。
狐裘三十年,儉稱晏子; hú qiú sān shí nián , jiǎn chēng yàn zǐ ;
錦幛四十里,富羨石崇。 jǐn zhàng sì shí lǐ , fù xiàn shí chóng 。

孟嘗君珠履三千客,牛僧孺金釵十二行。 mèng cháng jūn zhū lǚ sān qiān kè , niú sēng rú jīn chāi shí èr xíng 。
千金之裘,非一狐之腋; qiān jīn zhī qiú , fēi yī hú zhī yè ;
綺羅之輩,非養蠶之人。 qǐ luó zhī bèi , fēi yǎng cán zhī rén 。
貴着重裀疊褥,貧者裋褐不完。 guì zhuó zhòng yīn dié rù , pín zhě shù hè bù wán 。
卜子夏甚貧,鶉衣百結; bo zi xià shén pín , chún yī bǎi jié ;
公孫弘甚儉,布被十年。 gōng sūn hóng shén jiǎn , bù bèi shí nián 。
南州冠冕,德操稱龐統之邁衆; nán zhōu guān miǎn , dé cāo chēng páng tǒng zhī mài zhòng ;
三河領袖,崔浩羨裴駿之超羣。 sān hé lǐng xiù , cuī hào xiàn péi jùn zhī chāo qún 。

虞舜製衣裳,所以命有德; yú shùn zhì yī shang , suǒ yǐ mìng yǒu dé ;
昭侯藏敝褲,所以待有功。 zhāo hóu cáng bì kù , suǒ yǐ dài yǒu gōng 。
唐文宗袖經三浣,晉文公衣不重裘。 táng wén zōng xiù jīng sān huàn , jìn wén gōng yī bù zhòng qiú 。
衣履不敝,不肯更爲,世稱堯帝; yī lǚ bù bì , bù kěn gèng wèi , shì chēng yáo dì ;
衣不經新,何由得故,婦勸桓衝。 yī bù jīng xīn , hé yóu de gù , fù quàn huán chōng 。
王氏之眉貼花鈿,被韋固之劍所刺; wáng shì zhī méi tiē huā tián , bèi wéi gù zhī jiàn suǒ cì ;
貴妃之乳服訶子,爲祿山之爪所傷。 guì fēi zhī rǔ fú hē zi , wèi lù shān zhī zhǎo suǒ shāng 。

姜氏翕和,兄弟每宵同大被; jiāng shì xī hé , xiōng dì měi xiāo tóng dà bèi ;
三章未遇,夫妻寒夜臥牛衣。 sān zhāng wèi yù , fū qī hán yè wò niú yī 。
綬帶輕裘,羊叔子乃斯文主將; shòu dài qīng qiú , yáng shū zǐ nǎi sī wén zhǔ jiāng ;
葛巾野服,陶淵明真陸地神仙。 gé jīn yě fú , táo yuān míng zhēn lù dì shén xiān 。
服之不衷,身之災也; fú zhī bù zhōng , shēn zhī zāi yě ;
縕袍不恥,志獨超歟。 yūn páo bù chǐ , zhì dú chāo yú 。

results matching ""

    No results matching ""