師生馬融設絳帳,前授生徒,後列女樂; mǎ róng shè jiàng zhàng , qián shòu shēng tú , hòu liè nǚ lè ;
孔子居杏壇,賢人七十,弟子三千。 kǒng zǐ jū xìng tán , xián rén qī shí , dì zǐ sān qiān 。
稱教館曰設帳,又回振鐸; chēng jiào guǎn yuē shè zhàng , yòu huí zhèn duó ;
謙教館曰餬口,又曰舌耕。 qiān jiào guǎn yuē hú kǒu , yòu yuē shé gēng 。
師曰西賓,師席曰函丈; shī yuē xī bīn , shī xí yuē hán zhàng ;
學曰家塾,學俸日束脩。 xué yuē jiā shú , xué fèng rì shù xiū 。
桃李在公門,稱人弟子之多; táo lǐ zài gōng mén , chēng rén dì zǐ zhī duō ;
首蓿長闌干,奉師飲食之薄。 shǒu xu zhǎng lán gàn , fèng shī yǐn shí zhī báo 。

冰生於水而寒於水,比學生過於先生; bīng shēng yú shuǐ ér hán yú shuǐ , bǐ xué shēng guò yú xiān shēng ;
青出於藍而勝於藍,謂弟子優於師傅。 qīng chū yú lán ér shèng yú lán , wèi dì zǐ yōu yú shī fù 。
未得及門,曰宮牆外望; wèi dé jí mén , yuē gōng qiáng wài wàng ;
稱得祕授,曰衣鉢真傳。 chēng dé mì shòu , yuē yī bō zhēn chuán 。
人稱楊震爲關西夫子,世稱賀循爲當世儒宗。 rén chēng yáng zhèn wèi guān xī fū zǐ , shì chēng hè xún wèi dāng shì rú zōng 。
負笈千里,蘇章從師之殷; fù jí qiān lǐ , sū zhāng cóng shī zhī yīn ;
立雪程門,遊楊敬師之至。 lì xuě chéng mén , yóu yáng jìng shī zhī zhì 。
弟子稱師之善教,曰如坐春風之中; dì zǐ chēng shī zhī shàn jiào , yuē rú zuò chūn fēng zhī zhōng ;
學業感師之造成,曰仰沾時雨之化。 xué yè gǎn shī zhī zào chéng , yuē yǎng zhān shí yǔ zhī huà 。

results matching ""

    No results matching ""