婚姻良緣由夙締,佳偶自天成。 liáng yuán yóu sù dì , jiā ǒu zì tiān chéng 。
蹇修與柯人,皆是煤妁之號; jiǎn xiū yǔ kē rén , jiē shì méi shuò zhī hào ;
冰人與掌判,悉是傳言之人。 bīng rén yǔ zhǎng pàn , xī shì chuán yán zhī rén 。
禮須六禮之周,好合二姓之好。 lǐ xū liù lǐ zhī zhōu , hǎo hé èr xìng zhī hǎo 。
女嫁曰于歸,男婚日完娶。 nǚ jià yuē yú guī , nán hūn rì wán qǔ 。

婚姻論財,夷虜之道; hūn yīn lùn cái , yí lǔ zhī dào ;
同姓不婚,周禮則然。 tóng xìng bù hūn , zhōu lǐ zé rán 。
女家受聘禮,謂之許纓; nǚ jiā shòu pìn lǐ , wèi zhī xǔ yīng ;
新婦謁祖先,謂之廟見。 xīn fù yè zǔ xiān , wèi zhī miào jiàn 。
文定納采,皆爲行聘之名; wén dìng nà cǎi , jiē wèi xíng pìn zhī míng ;
女嫁男婚,謂了子平之願。 nǚ jià nán hūn , wèi le zǐ píng zhī yuàn 。
聘儀日雁幣,卜妻曰鳳占。 pìn yí rì yàn bì , bo qī yuē fèng zhàn 。
成婚之日曰星期,傳命之人曰月老。 chéng hūn zhī rì yuē xīng qī , chuán mìng zhī rén yuē yuè lǎo 。
下采即是納幣,合巹系是交杯。 xià cǎi jí shì nà bì , hé jǐn xì shì jiāo bēi 。

執巾櫛,奉箕帚,皆女家自謙之詞; zhí jīn zhì , fèng jī zhǒu , jiē nǚ jiā zì qiān zhī cí ;
嫺姆訓,習《內則》,皆男家稱女之說。 xián mǔ xùn , xí 《 nèi zé 》, jiē nán jiā chēng nǚ zhī shuō 。
綠窗是貧女之室,紅樓是富女之居。 lǜ chuāng shì pín nǚ zhī shì , hóng lóu shì fù nǚ zhī jū 。
姚夭謂婚姻之及時.摽梅謂婚期之已過。 yáo yāo wèi hūn yīn zhī jí shí . biāo méi wèi hūn qī zhī yǐ guò 。
御溝題葉,於祐始得宮娥; yù gōu tí yè , yú yòu shǐ dé gōng é ;
繡幕牽絲,元振幸獲美女。 xiù mù qiān sī , yuán zhèn xìng huò měi nǚ 。
漢武與景帝論婦,欲將金屋貯嬌; hàn wǔ yǔ jǐng dì lùn fù , yù jiāng jīn wū zhù jiāo ;
韋固與月老論婚,始知赤繩繫足。 wéi gù yǔ yuè lǎo lùn hūn , shǐ zhī chì shéng xì zú 。

朱陳一村而結好,秦晉兩國以聯姻。 zhū chén yī cūn ér jié hǎo , qín jìn liǎng guó yǐ lián yīn 。
藍田種玉,雍伯之緣; lán tián zhǒng yù , yōng bó zhī yuán ;
寶窗選婚,林甫之女。 bǎo chuāng xuǎn hūn , lín fǔ zhī nǚ 。
架鵲橋以渡河,牛女相會; jià què qiáo yǐ dù hé , niú nǚ xiāng huì ;
射雀屏而中目,唐高得妻。 shè què píng ér zhōng mù , táng gāo dé qī 。
至若禮重親迎,所以正人倫之始; zhì ruò lǐ zhòng qīn yíng , suǒ yǐ zhèng rén lún zhī shǐ ;
《詩》首好逑,所以崇王化之原。 《 shī 》 shǒu hǎo qiú , suǒ yǐ chóng wáng huà zhī yuán 。

results matching ""

    No results matching ""