老幼壽誕不凡之子,必異其生; bù fán zhī zǐ , bì yì qí shēng ;
大德之人,必得其壽。 dà dé zhī rén , bì děi qí shòu 。
稱人生日,曰初度之辰; chēng rén shēng rì , yuē chū dù zhī chén ;
賀人逢旬,曰生申令旦。 hè rén féng xún , yuē shēng shēn lìng dàn 。
三朝洗兒,曰湯餅之會; sān cháo xǐ ér , yuē tāng bǐng zhī huì ;
週歲試嬰,曰晬盤之期。 zhōu suì shì yīng , yuē zuì pán zhī qī 。
男生辰曰懸弧令旦,女生辰曰設帨佳辰。 nán shēng chén yuē xuán hú lìng dàn , nǚ shēng chén yuē shè shuì jiā chén 。
賀人生子,曰嵩嶽降神; hè rén shēng zǐ , yuē sōng yuè jiàng shén ;
自謙生女,曰緩急非益。 zì qiān shēng nǚ , yuē huǎn jí fēi yì 。
生子曰弄璋,生女曰弄瓦。 shēng zǐ yuē nòng zhāng , shēng nǚ yuē nòng wǎ 。

夢熊夢羆,男子之兆; mèng xióng mèng pí , nán zǐ zhī zhào ;
夢虺夢蛇,女子之祥。 mèng huī mèng shé , nǚ zǐ zhī xiáng 。
夢蘭叶吉兆,鄭燕姞生穆公之奇; mèng lán yè jí zhào , zhèng yàn jí shēng mù gōng zhī qí ;
英物試啼聲,晉溫嶠聞聲知桓公之異。 yīng wù shì tí shēng , jìn wēn jiào wén shēng zhī huán gōng zhī yì 。
姜嫄生稷,履大人之跡而有娠; jiāng yuán shēng jì , lǚ dà rén zhī jī ér yǒu shēn ;
簡狄生契,吞玄鳥之卵而葉孕。 jiǎn dí shēng qì , tūn xuán niǎo zhī luǎn ér yè yùn 。
鱗吐玉書,天生孔子之瑞; lín tǔ yù shū , tiān shēng kǒng zǐ zhī ruì ;
王燕投懷,夢孕張說之奇。 wáng yàn tóu huái , mèng yùn zhāng shuō zhī qí 。
弗陵太子,懷胎十四月而始生; fú líng tài zǐ , huái tāi shí sì yuè ér shǐ shēng ;
老子道君,在孕八十一年而始誕。 lǎo zǐ dào jūn , zài yùn bā shí yī nián ér shǐ dàn 。

晚年得子,調之老蚌生珠; wǎn nián dé zi , diào zhī lǎo bàng shēng zhū ;
暮歲登科,正是龍頭屬老。 mù suì dēng kē , zhèng shì lóng tóu shǔ lǎo 。
賀男壽曰南極星輝,賀女壽曰中天婺煥。 hè nán shòu yuē nán jí xīng huī , hè nǚ shòu yuē zhōng tiān wù huàn 。
松柏節操,美其壽元之耐久; sōng bǎi jié cāo , měi qí shòu yuán zhī nài jiǔ ;
桑榆晚景,自謙老景之無多。 sāng yú wǎn jǐng , zì qiān lǎo jǐng zhī wú duō 。
矍鑠稱人康健,聵眊自謙衰頹。 jué shuò chēng rén kāng jiàn , kuì mào zì qiān shuāi tuí 。
黃髮兒齒,有壽之徵; huáng fà ér chǐ , yǒu shòu zhī zhēng ;
龍鍾潦倒,年高之狀。 lóng zhōng liáo dǎo , nián gāo zhī zhuàng 。
日月逾邁,徒自傷悲; rì yuè yú mài , tú zì shāng bēi ;
春秋幾何,問人壽算。 chūn qiū jǐ hé , wèn rén shòu suàn 。

稱少年曰春秋鼎盛,羨高年曰齒德俱尊。 chēng shào nián yuē chūn qiū dǐng shèng , xiàn gāo nián yuē chǐ dé jù zūn 。
行年五十,當知四十九年之非; xíng nián wǔ shí , dāng zhī sì shí jiǔ nián zhī fēi ;
在世百年,那有三萬六千日之樂。 zài shì bǎi nián , nà yǒu sān wàn liù qiān rì zhī lè 。
百歲曰上壽,八十曰中壽,六十曰下壽; bǎi suì yuē shàng shòu , bā shí yuē zhōng shòu , liù shí yuē xià shòu ;
八十日耋,九十曰耄,百歲曰期頤。 bā shí rì dié , jiǔ shí yuē mào , bǎi suì yuē qī yí 。
童子十歲就外傅,十三舞勺,成童舞象; tóng zǐ shí suì jiù wài fù , shí sān wǔ sháo , chéng tóng wǔ xiàng ;
老者六十杖於鄉,七十杖於國,八十杖於朝。 lǎo zhě liù shí zhàng yú xiāng , qī shí zhàng yú guó , bā shí zhàng yú cháo 。
後生固爲可畏,而高年尤是當尊。 hòu shēng gù wèi kě wèi , ér gāo nián yóu shì dāng zūn 。

results matching ""

    No results matching ""