外戚帝女乃公侯主婚,故有公主之稱; dì nǚ nǎi gōng hóu zhǔ hūn , gù yǒu gōng zhǔ zhī chēng ;
帝婿非正駕之車,乃是附馬之職。 dì xù fēi zhèng jià zhī chē , nǎi shì fù mǎ zhī zhí 。
郡主縣君,皆宗女之謂; jùn zhǔ xiàn jūn , jiē zōng nǚ zhī wèi ;
儀賓國賓,皆宗婿之稱。 yí bīn guó bīn , jiē zōng xù zhī chēng 。
舊好曰通家,好親日懿戚。 jiù hǎo yuē tōng jiā , hǎo qīn rì yì qī 。
冰清玉潤,丈人女婿同榮; bīng qīng yù rùn , zhàng rén nǚ xù tóng róng ;
泰水泰山,岳母岳父兩號。 tài shuǐ tài shān , yuè mǔ yuè fù liǎng hào 。
新婿曰嬌客,貴婿日乘龍。 xīn xù yuē jiāo kè , guì xù rì chéng lóng 。

贅婚曰館甥,賢婿曰快婿。 zhuì hūn yuē guǎn shēng , xián xù yuē kuài xù 。
凡屬東牀,俱稱半子。 fán shǔ dōng chuáng , jù chēng bàn zǐ 。
女子號門楣,唐貴妃有光於父母; nǚ zǐ hào mén méi , táng guì fēi yǒu guāng yú fù mǔ ;
外甥稱宅相,晉魏舒期報於母家。 wài shēng chēng zhái xiāng , jìn wèi shū qī bào yú mǔ jiā 。
共敘舊姻,曰原有瓜葛之親; gòng xù jiù yīn , yuē yuán yǒu guā gé zhī qīn ;
自謙劣戚,曰忝在霞莩之末。 zì qiān liè qī , yuē tiǎn zài xiá fú zhī mò 。
大喬小喬,皆姨夫之號; dà qiáo xiǎo qiáo , jiē yí fū zhī hào ;
連襟連袂,亦姨夫之稱。 lián jīn lián mèi , yì yí fū zhī chēng 。
蒹葭依玉樹,自謙借戚屬之光; jiān jiā yī yù shù , zì qiān jiè qī shǔ zhī guāng ;
蔦蘿施喬松,自幸得依附之所。 niǎo luó shī qiáo sōng , zì xìng de yī fù zhī suǒ 。

results matching ""

    No results matching ""