叔侄曰諸父,曰亞父,皆叔父之輩; yuē zhū fù , yuē yà fù , jiē shū fù zhī bèi ;
曰猶子,曰比兒,俱侄兒之稱。 yuē yóu zǐ , yuē bǐ ér , jù zhí ér zhī chēng 。
阿大中郎,道韞雅稱叔父; ā dà zhōng láng , dào yùn yǎ chēng shū fù ;
吾家龍文,楊素比美侄兒。 wú jiā lóng wén , yáng sù bǐ měi zhí ér 。
烏衣諸郎君,江東稱王謝之子弟; wū yī zhū láng jūn , jiāng dōng chēng wáng xiè zhī zǐ dì ;
吾家千里駒,符堅羨苻朗爲侄兒。 wú jiā qiān lǐ jū , fú jiān xiàn fú lǎng wèi zhí ér 。
竹林叔侄之稱,蘭玉子侄之譽。 zhú lín shū zhí zhī chēng , lán yù zǐ zhí zhī yù 。

存侄棄兒,悲伯道之無後; cún zhí qì ér , bēi bó dào zhī wú hòu ;
視叔猶父,羨公綽之居官。 shì shū yóu fù , xiàn gōng chuò zhī jū guān 。
盧邁無兒,以侄而主身之後; lú mài wú ér , yǐ zhí ér zhǔ shēn zhī hòu ;
張範遇賊,以子而代侄之生。 zhāng fàn yù zéi , yǐ zi ér dài zhí zhī shēng 。

results matching ""

    No results matching ""