身體百體皆血肉之軀,五官有貴賤之別。 bǎi tǐ jiē xuè ròu zhī qū , wǔ guān yǒu guì jiàn zhī bié 。
堯眉分八彩,舜目有重瞳。 yáo méi fēn bā cǎi , shùn mù yǒu zhòng tóng 。
耳有三漏,大禹之奇形; ěr yǒu sān lòu , dà yǔ zhī qí xíng ;
臂有四肘,成湯之異體。 bì yǒu sì zhǒu , chéng tāng zhī yì tǐ 。
文王龍顏而虎眉,漢高鬥胸而隆準。 wén wáng lóng yán ér hǔ méi , hàn gāo dòu xiōng ér lóng zhǔn 。
孔聖之頂若芋,文王之胸四乳。 kǒng shèng zhī dǐng ruò yù , wén wáng zhī xiōng sì rǔ 。
周公反握,作興周之相; zhōu gōng fǎn wò , zuò xìng zhōu zhī xiāng ;
重耳駢脅,爲霸晉之君。 zhòng ěr pián xié , wèi bà jìn zhī jūn 。
此皆古聖之英姿,不凡之貴品。 cǐ jiē gǔ shèng zhī yīng zī , bù fán zhī guì pǐn 。

至若髮膚不可毀傷,曾子常以守身爲大; zhì ruò fà fū bù kě huǐ shāng , zēng zǐ cháng yǐ shǒu shēn wèi dà ;
待人須當量大,師德貴於唾面自乾。 dài rén xū dāng liàng dà , shī dé guì yú tuò miàn zì gān 。
讒口中傷,金可鑠而骨可銷; chán kǒu zhōng shāng , jīn kě shuò ér gǔ kě xiāo ;
虐政誅求,敲其膚而吸其髓。 nüè zhèng zhū qiú , qiāo qí fū ér xī qí suǐ 。
受人牽制曰掣肘,不知羞愧曰厚顏。 shòu rén qiān zhì yuē chè zhǒu , bù zhī xiū kuì yuē hòu yán 。
好生議論,曰搖脣鼓舌; hǎo shēng yì lùn , yuē yáo chún gǔ shé ;
共話衷腸,曰促膝談心。 gòng huà zhōng cháng , yuē cù xī tán xīn 。
怒發冰冠,藺相如之英氣勃勃; nù fā bīng guān , lìn xiàng rú zhī yīng qì bó bó ;
炙手可熱,唐崔鉉之貴勢炎炎。 zhì shǒu kě rè , táng cuī xuàn zhī guì shì yán yán 。

貌雖瘦而天下肥,唐玄宗之自謂; mào suī shòu ér tiān xià féi , táng xuán zōng zhī zì wèi ;
口有蜜而腹有劍,李林甫之爲人。 kǒu yǒu mì ér fù yǒu jiàn , lǐ lín fǔ zhī wèi rén 。
趙子龍一身都是膽,周靈王初生便有須。 zhào zi lóng yī shēn dōu shì dǎn , zhōu líng wáng chū shēng biàn yǒu xū 。
來俊臣注醋於囚鼻,法外行兇; lái jùn chén zhù cù yú qiú bí , fǎ wài háng xiōng ;
嚴子陵加足於帝腹,忘其尊貴。 yán zǐ líng jiā zú yú dì fù , wàng qí zūn guì 。
久不屈茲膝,郭子儀尊居宰相; jiǔ bù qū zī xī , guō zi yí zūn jū zǎi xiàng ;
不爲米折腰,陶淵明不拜吏胥。 bù wèi mǐ zhé yāo , táo yuān míng bù bài lì xū 。

斷送老頭皮,楊璞得妻送之詩; duàn sòng lǎo tóu pí , yáng pú dé qī sòng zhī shī ;
新剝雞頭肉,明皇愛貴妃之乳。 xīn bō jī tóu ròu , míng huáng ài guì fēi zhī rǔ 。
纖指如春筍,媚眼若秋波。 xiān zhǐ rú chūn sǔn , mèi yǎn ruò qiū bō 。
肩曰玉樓,眼名銀海; jiān yuē yù lóu , yǎn míng yín hǎi ;
淚曰玉箸,頂曰珠庭。 lèi yuē yù zhù , dǐng yuē zhū tíng 。
歇擔曰息肩,不服曰強項。 xiē dān yuē xī jiān , bù fú yuē qiáng xiàng 。
丁謂與人拂鬚,何其諂也; dīng wèi yǔ rén fú xū , hé qí chǎn yě ;
彭樂截腸決戰,不亦勇乎。 péng lè jié cháng jué zhàn , bù yì yǒng hū 。
剜肉醫瘡,權濟目前之急; wān ròu yī chuāng , quán jì mù qián zhī jí ;
傷胸捫足,計安衆士之心。 shāng xiōng mén zú , jì ān zhòng shì zhī xīn 。

漢張良躡足附耳,東方朔洗髓伐毛。 hàn zhāng liáng niè zú fù ěr , dōng fāng shuò xǐ suǐ fá máo 。
尹維倫,契丹稱爲黑麪大王; yǐn wéi lún , qì dān chēng wèi hēi miàn dài wáng ;
博堯俞,宋後稱爲金玉君子。 bó yáo yú , sòng hòu chēng wèi jīn yù jūn zǐ 。
土木形骸,不自妝飾; tǔ mù xíng hái , bù zì zhuāng shì ;
鐵石心腸,秉性堅剛。 tiě shí xīn cháng , bǐng xìng jiān gāng 。
敘會晤曰得挹芝眉,敘契闊曰久違顏範。 xù huì wù yuē dé yì zhī méi , xù qì kuò yuē jiǔ wéi yán fàn 。
請女客曰奉迓金蓮,邀親友曰敢攀玉趾。 qǐng nǚ kè yuē fèng yà jīn lián , yāo qīn yǒu yuē gǎn pān yù zhǐ 。
侏儒謂人身矮,魁梧稱人貌奇。 zhū rú wèi rén shēn ǎi , kuí wú chēng rén mào qí 。
龍章鳳姿,廊廟之彥; lóng zhāng fèng zī , láng miào zhī yàn ;
獐頭鼠目,草野之夫。 zhāng tóu shǔ mù , cǎo yě zhī fū 。

恐懼過甚,曰畏首畏尾; kǒng jù guò shén , yuē wèi shǒ wèi wěi ;
感佩不忘,曰刻骨銘心。 gǎn pèi bù wàng , yuē kè gǔ míng xīn 。
貌醜曰不揚,貌美曰冠玉。 mào chǒu yuē bù yáng , mào měi yuē guān yù 。
足跛曰蹣跚,耳聾曰重聽。 zú bǒ yuē pán shān , ěr lóng yuē zhòng tīng 。
欺欺艾艾,口訥之稱; qī qī ài ài , kǒu nè zhī chēng ;
喋喋便便,言多之狀。 dié dié pián pián , yán duō zhī zhuàng 。
可嘉者小心翼翼,可鄙者大言不慚。 kě jiā zhě xiǎo xīn yì yì , kě bǐ zhě dà yán bù cán 。
腰細曰柳腰,身小曰雞肋。 yāo xì yuē liǔ yāo , shēn xiǎo yuē jī lē 。
笑人齒缺,曰狗竇大開; xiào rén chǐ quē , yuē gǒu dòu dà kāi ;
譏人不決,曰鼠首僨事。 jī rén bù jué , yuē shǔ shǒu fèn shì 。
口中雌黃,言事而多改移; kǒu zhōng cí huáng , yán shì ér duō gǎi yí ;
皮裏春秋,胸中自有褒貶。 pí lǐ chūn qiū , xiōng zhōng zì yǒu bāo biǎn 。

脣亡齒寒,謂彼此之失依; chún wáng chǐ hán , wèi bǐ cǐ zhī shī yī ;
足上首下,謂尊卑之顛倒。 zú shàng shǒu xià , wèi zūn bēi zhī diān dào 。
所爲得意,曰吐氣揚眉; suǒ wèi dé yì , yuē tǔ qì yáng méi ;
待人誠心,曰推心置腹。 dài rén chéng xīn , yuē tuī xīn zhì fù 。
心荒曰靈臺亂,醉倒曰玉山頹。 xīn huāng yuē líng tái luàn , zuì dào yuē yù shān tuí 。
睡曰黑甜,臥曰偃息。 shuì yuē hēi tián , wò yuē yǎn xī 。
口尚乳臭,調世人年少無知; kǒu shàng rǔ xiù , diào shì rén nián shào wú zhī ;
三折其肱,謂醫士老成諳練。 sān zhé qí gōng , wèi yī shì lǎo chéng ān liàn 。
西子捧心,愈見增妍; xī zǐ pěng xīn , yù jiàn zēng yán ;
醜婦效顰,弄巧反拙。 chǒu fù xiào pín , nòng qiǎo fǎn zhuō 。
慧眼始知道骨,肉眼不識賢人。 huì yǎn shǐ zhī dào gǔ , ròu yǎn bù shí xián rén 。

婢膝奴顏,諂容可厭; bì xī nú yán , chǎn róng kě yàn ;
脅肩諂笑,媚態難堪。 xié jiān chǎn xiào , mèi tài nán kān 。
忠臣披肝,爲君之藥; zhōng chén pī gān , wèi jūn zhī yào ;
婦人長舌,爲厲之階。 fù rén zhǎng shé , wèi lì zhī jiē 。
事遂心曰如願,事可愧曰汗顏。 shì suì xīn yuē rú yuàn , shì kě kuì yuē hàn yán 。
人多言曰饒舌,物堪食曰可口。 rén duō yán yuē ráo shé , wù kān shí yuē kě kǒu 。
澤及枯骨,西伯之深仁; zé jí kū gǔ , xī bó zhī shēn rén ;
灼艾分痛,宋祖之友愛。 zhuó ài fēn tòng , sòng zǔ zhī yǒu ài 。
唐太宗爲臣療病,親剪其須; táng tài zōng wèi chén liáo bìng , qīn jiǎn qí xū ;
顏杲卿罵賊不輟,賊斷其舌。 yán gǎo qīng mà zéi bù chuò , zéi duàn qí shé 。

不較橫逆,曰置之度外; bù jiào héng nì , yuē zhì zhī dù wài ;
洞悉虜情,曰已入掌中。 dòng xī lǔ qíng , yuē yǐ rù zhǎng zhōng 。
馬良有白眉,獨出乎衆; mǎ liáng yǒu bái méi , dú chū hū zhòng ;
阮籍作青眼,厚待乎人。 ruǎn jí zuò qīng yǎn , hòu dài hū rén 。
咬牙封雍齒,計安衆將之心; yǎo yá fēng yōng chǐ , jì ān zhòng jiāng zhī xīn ;
含淚斬丁公,法正叛臣之罪。 hán lèi zhǎn dīng gōng , fǎ zhèng pàn chén zhī zuì 。
擲果盈車,潘安仁美姿可愛; zhì guǒ yíng chē , pān ān rén měi zī kě ài ;
投石滿載,張孟陽醜態堪憎。 tóu shí mǎn zài , zhāng mèng yáng chǒu tài kān zēng 。

事之可怪,婦人生鬚; shì zhī kě guài , fù rén shēng xū ;
事所駭聞,男人誕子。 shì suǒ hài wén , nán rén dàn zi 。
求物濟用,謂燃眉之急; qiú wù jì yòng , wèi rán méi zhī jí ;
悔事無成,曰噬臍何及。 huǐ shì wú chéng , yuē shì qí hé jí 。
情不相關,如秦越人之視肥瘠; qíng bù xiāng guān , rú qín yuè rén zhī shì féi jí ;
事當探本,如善醫者只論精神。 shì dāng tàn běn , rú shàn yī zhě zhǐ lùn jīng shén 。

無功食祿,謂之尸位素餐; wú gōng shí lù , wèi zhī shī wèi sù cān ;
譾劣無能,謂之行屍走肉。 jiǎn liè wú néng , wèi zhī xíng shī zǒu ròu 。
老當益壯,寧知白首之心; lǎo dāng yì zhuàng , níng zhī bái shǒu zhī xīn ;
窮且益堅,不墜青雲之志。 qióng qiě yì jiān , bù zhuì qīng yún zhī zhì 。
一息尚存,此志不容少懈; yī xī shàng cún , cǐ zhì bù róng shǎo xiè ;
十手所指,此心安可自欺。 shí shǒu suǒ zhǐ , cǐ xīn ān kě zì qī 。

results matching ""

    No results matching ""