祖孫父子何謂五倫? hé wèi wǔ lún ?
君臣、父子、兄弟、夫婦、朋友; jūn chén 、 fù zǐ 、 xiōng dì 、 fū fù 、 péng yǒu ;
何謂九族? hé wèi jiǔ zú ?
高、曾、祖、考、已身、子、孫、曾、玄。 gāo 、 zēng 、 zǔ 、 kǎo 、 yǐ shēn 、 zi 、 sūn 、 céng 、 xuán 。
始祖曰鼻祖,遠孫曰耳孫。 shǐ zǔ yuē bí zǔ , yuǎn sūn yuē ěr sūn 。
父子創造,曰肯構肯堂; fù zǐ chuàng zào , yuē kěn gòu kěn táng ;
父子俱賢,曰是父是子。 fù zǐ jù xián , yuē shì fù shì zi 。
祖稱王父,父曰嚴君。 zǔ chēng wáng fù , fù yuē yán jūn 。
父母俱存,謂之椿萱並茂; fù mǔ jù cún , wèi zhī chūn xuān bìng mào ;
子孫發達,謂之蘭桂騰芳。 zi sūn fā dá , wèi zhī lán guì téng fāng 。

橋木高而仰,似父之道; qiáo mù gāo ér yǎng , shì fù zhī dào ;
梓木低而俯,如子之卑。 zǐ mù dī ér fǔ , rú zi zhī bēi 。
不癡不聾,不作阿家阿翁; bù chī bù lóng , bù zuò ā jiā ā wēng ;
得親順親,方可爲人爲子。 dé qīn shùn qīn , fāng kě wèi rén wèi zi 。
蓋父愆,名爲千蠱; gài fù qiān , míng wèi qiān gǔ ;
育義子,乃曰螟蛉。 yù yì zi , nǎi yuē míng líng 。
生子當如孫仲謀,曹操羨孫權之語; shēng zǐ dāng rú sūn zhòng móu , cáo cāo xiàn sūn quán zhī yǔ ;
生子須如李亞子,朱溫嘆存勖之詞。 shēng zǐ xū rú lǐ yà zi , zhū wēn tàn cún xù zhī cí 。
菽水承歡,貧士養親之樂; shū shuǐ chéng huān , pín shì yǎng qīn zhī lè ;
義方是訓,父親教子之嚴。 yì fāng shì xùn , fù qīn jiào zǐ zhī yán 。

紹箕裘,子承父業; shào jī qiú , zi chéng fù yè ;
恢先緒,子振家聲。 huī xiān xù , zi zhèn jiā shēng 。
具慶下,父母俱存; jù qìng xià , fù mǔ jù cún ;
重慶下,祖父俱在。 zhòng qìng xià , zǔ fù jù zài 。
燕翼貽謀,乃稱裕後之祖; yàn yì yí móu , nǎi chēng yù hòu zhī zǔ ;
克繩祖武,是稱象賢之孫。 kè shéng zǔ wǔ , shì chēng xiàng xián zhī sūn 。
稱人有令子,曰鱗趾呈祥; chēng rén yǒu lìng zǐ , yuē lín zhǐ chéng xiáng ;
稱宦有賢郎,曰鳳毛濟美。 chēng huàn yǒu xián láng , yuē fèng máo jì měi 。
弒父自立,隋楊廣之天性何存; shì fù zì lì , suí yáng guǎng zhī tiān xìng hé cún ;
殺子媚君,齊易牙之人心何在。 shā zi mèi jūn , qí yì yá zhī rén xīn hé zài 。

分甘以娛目,王羲之弄孫自樂; fēn gān yǐ yú mù , wáng xī zhī nòng sūn zì lè ;
問安惟點頷,郭子儀厥孫最多。 wèn ān wéi diǎn hàn , guō zi yí jué sūn zuì duō 。
和丸教子,仲郢母之賢; hé wán jiào zǐ , zhòng yǐng mǔ zhī xián ;
戲綵娛親,老萊子之孝。 xì cǎi yú qīn , lǎo lái zi zhī xiào 。
毛義捧檄,爲親之存; máo yì pěng xí , wèi qīn zhī cún ;
伯俞位杖,因母之老。 bó yú wèi zhàng , yīn mǔ zhī lǎo 。
慈母望子,倚門倚閭; cí mǔ wàng zǐ , yǐ mén yǐ lǘ ;
遊子思親,陟岵陟屺。 yóu zi sī qīn , zhì hù zhì qǐ 。

愛無差等,曰兄子如鄰子; ài wú chà děng , yuē xiōng zi rú lín zi ;
分有相同,曰吾翁即若翁。 fēn yǒu xiāng tóng , yuē wú wēng jí ruò wēng 。
長男爲主器,令子可克家。 zhǎng nán wèi zhǔ qì , lìng zǐ kě kè jiā 。
子光前曰充閭,子過父曰跨竈。 zi guāng qián yuē chōng lǘ , zi guò fù yuē kuà zào 。
寧馨英畏,皆是羨人之兒; níng xīn yīng wèi , jiē shì xiàn rén zhī ér ;
國器掌珠,悉是稱人之子。 guó qì zhǎng zhū , xī shì chēng rén zhī zǐ 。
可愛者子孫之多,若螽斯之蟄蟄; kě ài zhě zi sūn zhī duō , ruò zhōng sī zhī zhé zhé ;
堪羨者後人之盛,如瓜瓞之綿綿。 kān xiàn zhě hòu rén zhī shèng , rú guā dié zhī mián mián 。

results matching ""

    No results matching ""