女子男子稟乾之剛,女子配坤之順。 nán zǐ bǐng gān zhī gāng , nǚ zǐ pèi kūn zhī shùn 。
賢后稱女中堯舜,烈女稱女中丈夫。 xián hòu chēng nǚ zhōng yáo shùn , liè nǚ chēng nǚ zhōng zhàng fū 。
曰閨秀,曰淑媛,皆稱賢女; yuē guī xiù , yuē shū yuàn , jiē chēng xián nǚ ;
曰閫範,曰懿德,並美佳人。 yuē kǔn fàn , yuē yì dé , bìng měi jiā rén 。
婦主中饋,烹治飲食之名; fù zhǔ zhōng kuì , pēng zhì yǐn shí zhī míng ;
女子歸寧,回家省親之謂。 nǚ zǐ guī níng , huí jiā shěng qīn zhī wèi 。
何謂三從,從父從夫從子; hé wèi sān cóng , cóng fù cóng fū cóng zi ;
何謂四德,婦德婦言婦工婦容。 hé wèi sì dé , fù dé fù yán fù gōng fù róng 。

周家母儀,太王有周姜,王季有太妊,文王有太姒; zhōu jiā mǔ yí , tài wáng yǒu zhōu jiāng , wáng jì yǒu tài rèn , wén wáng yǒu tài sì ;
三代亡國,夏桀以妹喜,商紂以妲已,周幽以褒姒。 sān dài wáng guó , xià jié yǐ mèi xǐ , shāng zhòu yǐ dá yǐ , zhōu yōu yǐ bāo sì 。
蘭蕙質,柳絮才,皆女人之美譽; lán huì zhì , liǔ xù cái , jiē nǚ rén zhī měi yù ;
冰雪心,柏舟操,悉孀婦之清聲。 bīng xuě xīn , bǎi zhōu cāo , xī shuāng fù zhī qīng shēng 。
女貌嬌嬈,謂之尤物; nǚ mào jiāo ráo , wèi zhī yóu wù ;
婦容妖媚,實可傾城。 fù róng yāo mèi , shí kě qīng chéng 。

潘妃步朵朵蓮花,小蠻腰纖纖楊柳。 pān fēi bù duǒ duǒ lián huā , xiǎo mán yāo xiān xiān yáng liǔ 。
張麗華髮光可鑑,吳絳仙秀色可餐。 zhāng lì huá fà guāng kě jiàn , wú jiàng xiān xiù sè kě cān 。
麗娟氣馥如蘭,呵氣結成香霧; lì juān qì fù rú lán , ā qì jié chéng xiāng wù ;
太真淚紅於血,滴時更結紅冰。 tài zhēn lèi hóng yú xuè , dī shí gèng jié hóng bīng 。
孟光力大,石臼可擎; mèng guāng lì dà , shí jiù kě qíng ;
飛燕身輕,掌上可舞。 fēi yàn shēn qīng , zhǎng shàng kě wǔ 。

至若緹縈上書而救父,盧氏冒刃而衛姑,此女之孝者; zhì ruò tí yíng shàng shū ér jiù fù , lú shì mào rèn ér wèi gū , cǐ nǚ zhī xiào zhě ;
侃母截髮以延賓,村媼殺雞而謝客,此女之賢者; kǎn mǔ jié fà yǐ yán bīn , cūn ǎo shā jī ér xiè kè , cǐ nǚ zhī xián zhě ;
韓玖英恐賊穢而自投於穢,陳仲妻恐隕德而寧隕於崖,此女之烈者; hán jiǔ yīng kǒng zéi huì ér zì tóu yú huì , chén zhòng qī kǒng yǔn dé ér níng yǔn yú yá , cǐ nǚ zhī liè zhě ;
王凝妻被牽,斷臂投地; wáng níng qī bèi qiān , duàn bì tóu dì ;
曹令女誓志,引刀割鼻,此女之節者; cáo lìng nǚ shì zhì , yǐn dāo gē bí , cǐ nǚ zhī jié zhě ;
曹大家續完《漢》帙,徐惠妃援筆成文,此女之才者; cáo dà jiā xù wán 《 hàn 》 zhì , xú huì fēi yuán bǐ chéng wén , cǐ nǚ zhī cái zhě ;
戴女之練裳竹笥,孟光之荊釵裙布,此女之貧者; dài nǚ zhī liàn shang zhú sì , mèng guāng zhī jīng chāi qún bù , cǐ nǚ zhī pín zhě ;
柳氏禿妃之髮,郭氏絕夫之嗣,此女之妒者; liǔ shì tū fēi zhī fà , guō shì jué fū zhī sì , cǐ nǚ zhī dù zhě ;
賈女偷韓壽之香,齊女致襖廟之毀,此女之淫者。 jiǎ nǚ tōu hán shòu zhī xiāng , qí nǚ zhì ǎo miào zhī huǐ , cǐ nǚ zhī yín zhě 。
東施效顰而可厭,無鹽刻畫以難堪,此女之醜者。 dōng shī xiào pín ér kě yàn , wú yán kè huà yǐ nán kān , cǐ nǚ zhī chǒu zhě 。

自古貞淫各異,人生妍醜不齊。 zì gǔ zhēn yín gè yì , rén shēng yán chǒu bù qí 。
是故生菩薩、九子母、鳩盤荼,謂婦態之更變可畏; shì gù shēng pú sà 、 jiǔ zǐ mǔ 、 jiū pán tú , wèi fù tài zhī gèng biàn kě wèi ;
錢樹子、一點紅、無廉恥,謂青樓之妓女殊名。 qián shù zi 、 yī diǎn hóng 、 wú lián chǐ , wèi qīng lóu zhī jì nǚ shū míng 。
此固不列於人羣,亦可附之以博笑。 cǐ gù bù liè yú rén qún , yì kě fù zhī yǐ bó xiào 。

results matching ""

    No results matching ""