兄弟天下無不是底父母,世間最難得者兄弟。 tiān xià wú bú shì dǐ fù mǔ , shì jiān zuì nán dé zhě xiōng dì 。
須貽同氣之光,無傷手足之雅。 xū yí tóng qì zhī guāng , wú shāng shǒu zú zhī yǎ 。
玉昆金友,羨兄弟之俱賢; yù kūn jīn yǒu , xiàn xiōng dì zhī jù xián ;
伯壎仲篪,謂聲氣之相應。 bó xūn zhòng chí , wèi shēng qì zhī xiāng yīng 。
兄弟既翕,謂之花萼相輝; xiōng dì jì xī , wèi zhī huā è xiāng huī ;
兄弟聯芳,謂之棠棣競秀。 xiōng dì lián fāng , wèi zhī táng dì jìng xiù 。
患難相顧,似鶺鴒之在原; huàn nán xiāng gù , shì jí líng zhī zài yuán ;
手足分離,如雁行之折翼。 shǒu zú fēn lí , rú yàn háng zhī shé yì 。

元方季方俱盛德,祖太丘稱爲難弟難兄; yuán fāng jì fāng jù shèng dé , zǔ tài qiū chēng wèi nán dì nán xiōng ;
宋郊宋祁俱中元,當時人號爲大宋小宋。 sòng jiāo sòng qí jù zhōng yuán , dāng shí rén hào wèi dà sòng xiǎo sòng 。
荀氏兄弟,得八龍之佳譽; xún shì xiōng dì , dé bā lóng zhī jiā yù ;
河東伯仲,有三鳳之美名。 hé dōng bó zhòng , yǒu sān fèng zhī měi míng 。
東征破斧,周公大義滅親; dōng zhēng pò fǔ , zhōu gōng dà yì miè qīn ;
遇賊爭死,趙孝以身代弟。 yù zéi zhēng sǐ , zhào xiào yǐ shēn dài dì 。
煮豆燃萁,謂其相害; zhǔ dòu rán qí , wèi qí xiāng hài ;
斗粟尺布,譏其不容。 dǒu sù chǐ bù , jī qí bù róng 。

兄弟鬩牆,謂兄弟之鬥狠; xiōng dì xì qiáng , wèi xiōng dì zhī dòu hěn ;
天生羽翼,謂兄弟之相親。 tiān shēng yǔ yì , wèi xiōng dì zhī xiāng qīn 。
姜家大被以同眠,宋君灼艾而分痛。 jiāng jiā dà bèi yǐ tóng mián , sòng jūn zhuó ài ér fēn tòng 。
田氏分財,忽瘁庭前之荊樹; tián shì fēn cái , hū cuì tíng qián zhī jīng shù ;
夷齊讓國,共採首陽之蕨薇。 yí qí ràng guó , gòng cǎi shǒu yáng zhī jué wēi 。
雖曰安寧之日,不如友生; suī yuē ān níng zhī rì , bù rú yǒu shēng ;
其實凡今之人,莫如兄弟。 qí shí fán jīn zhī rén , mò rú xiōng dì 。

results matching ""

    No results matching ""