朋友賓主取善輔仁,皆資朋友; qǔ shàn fǔ rén , jiē zī péng yǒu ;
往來交際,迭爲主賓。 wǎng lái jiāo jì , dié wèi zhǔ bīn 。
爾我同心,曰金蘭; ěr wǒ tóng xīn , yuē jīn lán ;
朋友相資,日麗澤。 péng yǒu xiāng zī , rì lì zé 。
東家曰東主,師傅曰西賓。 dōng jiā yuē dōng zhǔ , shī fù yuē xī bīn 。
父所交遊,尊爲父執; fù suǒ jiāo yóu , zūn wèi fù zhí ;
己所共事,謂之同袍。 jǐ suǒ gòng shì , wèi zhī tóng páo 。
心志相孚爲莫逆,老幼相交曰忘年。 xīn zhì xiāng fú wèi mò nì , lǎo yòu xiāng jiāo yuē wàng nián 。
刎頸交,相如與廉頗; wěn jǐng jiāo , xiàng rú yǔ lián pō ;
總角好,孫策與周瑜。 zǒng jiǎo hǎo , sūn cè yǔ zhōu yú 。

膠漆相投,陳重之與雷義; jiāo qī xiāng tóu , chén zhòng zhī yǔ léi yì ;
雞黍之約,元伯之與巨卿。 jī shǔ zhī yuē , yuán bó zhī yǔ jù qīng 。
與善人交,如入芝蘭之室,久而不聞其香; yǔ shàn rén jiāo , rú rù zhī lán zhī shì , jiǔ ér bù wén qí xiāng ;
與惡人交,如入鮑魚之肆,久而不聞其臭。 yǔ è rén jiāo , rú rù bào yú zhī sì , jiǔ ér bù wén qí chòu 。
肝膽相照,斯爲腹心之友; gān dǎn xiāng zhào , sī wèi fù xīn zhī yǒu ;
意氣不孚,謂之口頭之交。 yì qì bù fú , wèi zhī kǒu tóu zhī jiāo 。
彼此不合,謂之參商; bǐ cǐ bù hé , wèi zhī cān shāng ;
爾我相仇,如同冰炭。 ěr wǒ xiāng chóu , rú tóng bīng tàn 。
民之失德,乾餱以愆; mín zhī shī dé , gān hóu yǐ qiān ;
他山之石,可以攻玉。 tā shān zhī shí , kě yǐ gōng yù 。
落月屋梁,相思顏色; luò yuè wū liáng , xiāng sī yán sè ;
暮雲春樹,想望丰儀。 mù yún chūn shù , xiǎng wàng fēng yí 。

王陽在位,貢禹彈冠以待薦; wáng yáng zài wèi , gòng yǔ dàn guàn yǐ dài jiàn ;
杜伯非罪,左儒寧死不徇君。 dù bó fēi zuì , zuǒ rú níng sǐ bù xùn jūn 。
分首判袂,敘別之辭; fēn shǒu pàn mèi , xù bié zhī cí ;
擁彗掃門,迎迓之敬。 yōng huì sǎo mén , yíng yà zhī jìng 。
陸凱折梅逢驛使,聊寄江南一枝春; lù kǎi zhé méi féng yì shǐ , liáo jì jiāng nán yī zhī chūn ;
王維折柳贈行人,遂唱《陽關三疊》曲。 wáng wéi zhé liǔ zèng xíng rén , suì chàng 《 yáng guān sān dié 》 qū 。
頻來無忌,乃雲入慕之賓; pín lái wú jì , nǎi yún rù mù zhī bīn ;
不請自來,謂之不速之客。 bù qǐng zì lái , wèi zhī bù sù zhī kè 。
醴酒不設,楚王戊待土之意怠; lǐ jiǔ bù shè , chǔ wáng wù dài tǔ zhī yì dài ;
投轄於井,漢陳遵留客之心誠。 tóu xiá yú jǐng , hàn chén zūn liú kè zhī xīn chéng 。

蔡邕倒屣以迎賓,周公握髮而待士。 cài yōng dào xǐ yǐ yíng bīn , zhōu gōng wò fà ér dài shì 。
陳蕃器重徐稚,下榻相延; chén fān qì zhòng xú zhì , xià tà xiāng yán ;
孔子道遇程生,傾蓋而語。 kǒng zǐ dào yù chéng shēng , qīng gài ér yǔ 。
伯牙絕弦失子期,更無知音之輩; bó yá jué xián shī zǐ qī , gèng wú zhī yīn zhī bèi ;
管寧割席拒華歆,調非同志之人。 guǎn níng gē xí jù huá xīn , diào fēi tóng zhì zhī rén 。
分金多與,鮑叔獨知管仲之貧; fēn jīn duō yǔ , bào shū dú zhī guǎn zhòng zhī pín ;
綈袍垂愛,須賈深憐範叔之窘。 tí páo chuí ài , xū jiǎ shēn lián fàn shū zhī jiǒng 。
要知主賓聯以情,須盡東南之美; yào zhī zhǔ bīn lián yǐ qíng , xū jǐn dōng nán zhī měi ;
朋友合以義,當展切偲之誠。 péng yǒu hé yǐ yì , dāng zhǎn qiè cāi zhī chéng 。

results matching ""

    No results matching ""