夫婦孤陰則不生,獨陽則不長,故天地配以陰陽; gū yīn zé bù shēng , dú yáng zé bù zhǎng , gù tiān dì pèi yǐ yīn yáng ;
男以女爲室,女以男爲家,故人生偶以夫婦。 nán yǐ nǚ wèi shì , nǚ yǐ nán wèi jiā , gù rén shēng ǒu yǐ fū fù 。
陰陽和而後雨澤降,夫婦和而後家道成。 yīn yáng hé ér hòu yǔ zé jiàng , fū fù hé ér hòu jiā dào chéng 。
夫謂妻曰拙荊,又曰內子; fū wèi qī yuē zhuō jīng , yòu yuē nèi zi ;
妻稱夫曰藁砧,又曰良人。 qī chēng fū yuē gǎo zhēn , yòu yuē liáng rén 。
賀人娶妻,曰榮偕伉儷; hè rén qǔ qī , yuē róng xié kàng lì ;
留物與妻,曰歸遺細君。 liú wù yǔ qī , yuē guī yí xì jūn 。

受室即是娶妻,納寵謂人娶妾。 shòu shì jí shì qǔ qī , nà chǒng wèi rén qǔ qiè 。
正妻謂之嫡,衆妾謂之庶。 zhèng qī wèi zhī dí , zhòng qiè wèi zhī shù 。
稱人妻曰尊夫人,稱人妾曰如夫人。 chēng rén qī yuē zūn fū rén , chēng rén qiè yuē rú fū rén 。
結髮系是初婚,續絃乃是再娶。 jié fà xì shì chū hūn , xù xián nǎi shì zài qǔ 。
婦人重婚曰再醮,男子無偶曰鰥居。 fù rén chóng hūn yuē zài jiào , nán zǐ wú ǒu yuē guān jū 。

如鼓瑟琴,夫妻好合之謂; rú gǔ sè qín , fū qī hǎo hé zhī wèi ;
琴瑟不調,夫婦反目之詞。 qín sè bù diào , fū fù fǎn mù zhī cí 。
牝雞司晨,比婦人之主事; pìn jī sī chén , bǐ fù rén zhī zhǔ shì ;
河東獅吼,譏男子之畏妻。 hé dōng shī hǒu , jī nán zǐ zhī wèi qī 。
殺妻求將,吳起何其忍心; shā qī qiú jiāng , wú qǐ hé qí rěn xīn ;
蒸梨出妻,曾子善全孝道。 zhēng lí chū qī , zēng zǐ shàn quán xiào dào 。
張敞爲妻畫眉,媚態可哂; zhāng chǎng wèi qī huà méi , mèi tài kě shěn ;
董氏爲夫封發,貞節堪誇。 dǒng shì wèi fū fēng fā , zhēn jié kān kuā 。
冀郤缺夫妻,相敬如賓; jì xì quē fū qī , xiàng jìng rú bīn ;
陳仲子夫婦,灌園食力。 chén zhòng zi fū fù , guàn yuán shí lì 。

不棄槽糠,宋弘回光武之語; bù qì cáo kāng , sòng hóng huí guāng wǔ zhī yǔ ;
舉案齊眉,梁鴻配孟光之賢。 jǔ àn qí méi , liáng hóng pèi mèng guāng zhī xián 。
蘇蕙織迴文,樂昌分破鏡,是夫婦之生離; sū huì zhī huí wén , lè chāng fēn pò jìng , shì fū fù zhī shēng lí ;
張瞻炊臼夢,莊子鼓盆歌,是夫婦之死別。 zhāng zhān chuī jiù mèng , zhuāng zi gǔ pén gē , shì fū fù zhī sǐ bié 。
鮑宣之妻,提甕出汲,雅得順從之道; bào xuān zhī qī , tí wèng chū jí , yǎ dé shùn cóng zhī dào ;
齊御之妻,窺御激夫,可稱內助之賢。 qí yù zhī qī , kuī yù jī fū , kě chēng nèi zhù zhī xián 。

可怪者買臣之妻,因貧求去,不思覆水難收; kě guài zhě mǎi chén zhī qī , yīn pín qiú qù , bù sī fù shuǐ nán shōu ;
可醜者相如之妻,夤夜私奔,但識絲桐有意。 kě chǒu zhě xiàng rú zhī qī , yín yè sī bēn , dàn shí sī tóng yǒu yì 。
要知身修而後家齊,夫義自然婦順。 yào zhī shēn xiū ér hòu jiā qí , fū yì zì rán fù shùn 。

results matching ""

    No results matching ""