衣服冠称元服,衣曰身章。 guān chēng yuán fú , yī yuē shēn zhāng 。
曰弁曰冔曰冕,皆冠之号; yuē biàn yuē xǔ yuē miǎn , jiē guān zhī hào ;
日履日舄曰屣,悉鞋之名。 rì lǚ rì xì yuē xǐ , xī xié zhī míng 。
上公命服有九锡,士人初冠有三加。 shàng gōng mìng fú yǒu jiǔ xī , shì rén chū guān yǒu sān jiā 。
簪缨缙绅,仕宦之称; zān yīng jìn shēn , shì huàn zhī chēng ;
章甫缝掖,儒者之服。 zhāng fǔ fèng yē , rú zhě zhī fú 。
布衣即白丁之谓,青衿乃生员之称。 bù yī jí bái dīng zhī wèi , qīng jīn nǎi shēng yuán zhī chēng 。

葛屦履霜,诮俭啬之过甚; gé jù lǚ shuāng , qiào jiǎn sè zhī guò shén ;
绿衣黄里,讥贵贱之失伦。 lǜ yī huáng lǐ , jī guì jiàn zhī shī lún 。
上服曰衣,下服曰裳; shàng fú yuē yī , xià fú yuē shang ;
衣前曰襟,衣后曰裾。 yī qián yuē jīn , yī hòu yuē jū 。
敝衣曰褴褛,美服曰华裾。 bì yī yuē lán lǚ , měi fú yuē huá jū 。
襁褓乃小儿之衣,弁髦亦小儿之饰。 qiǎng bǎo nǎi xiǎo ér zhī yī , biàn máo yì xiǎo ér zhī shì 。
左衽是夷狄之服,短后是武夫之衣。 zuǒ rèn shì yí dí zhī fú , duǎn hòu shì wǔ fū zhī yī 。
尊卑失序,如冠履倒置; zūn bēi shī xù , rú guān lǚ dào zhì ;
富贵不归,如锦衣夜行。 fù guì bù guī , rú jǐn yī yè xíng 。
狐裘三十年,俭称晏子; hú qiú sān shí nián , jiǎn chēng yàn zǐ ;
锦幛四十里,富羡石崇。 jǐn zhàng sì shí lǐ , fù xiàn shí chóng 。

孟尝君珠履三千客,牛僧孺金钗十二行。 mèng cháng jūn zhū lǚ sān qiān kè , niú sēng rú jīn chāi shí èr xíng 。
千金之裘,非一狐之腋; qiān jīn zhī qiú , fēi yī hú zhī yè ;
绮罗之辈,非养蚕之人。 qǐ luó zhī bèi , fēi yǎng cán zhī rén 。
贵着重裀叠褥,贫者裋褐不完。 guì zhuó zhòng yīn dié rù , pín zhě shù hè bù wán 。
卜子夏甚贫,鹑衣百结; bo zi xià shén pín , chún yī bǎi jié ;
公孙弘甚俭,布被十年。 gōng sūn hóng shén jiǎn , bù bèi shí nián 。
南州冠冕,德操称庞统之迈衆; nán zhōu guān miǎn , dé cāo chēng páng tǒng zhī mài zhòng ;
三河领袖,崔浩羡裴骏之超羣。 sān hé lǐng xiù , cuī hào xiàn péi jùn zhī chāo qún 。

虞舜製衣裳,所以命有德; yú shùn zhì yī shang , suǒ yǐ mìng yǒu dé ;
昭侯藏敝裤,所以待有功。 zhāo hóu cáng bì kù , suǒ yǐ dài yǒu gōng 。
唐文宗袖经三浣,晋文公衣不重裘。 táng wén zōng xiù jīng sān huàn , jìn wén gōng yī bù zhòng qiú 。
衣履不敝,不肯更爲,世称尧帝; yī lǚ bù bì , bù kěn gèng wèi , shì chēng yáo dì ;
衣不经新,何由得故,妇劝桓衝。 yī bù jīng xīn , hé yóu de gù , fù quàn huán chōng 。
王氏之眉贴花钿,被韦固之剑所刺; wáng shì zhī méi tiē huā tián , bèi wéi gù zhī jiàn suǒ cì ;
贵妃之乳服诃子,爲禄山之爪所伤。 guì fēi zhī rǔ fú hē zi , wèi lù shān zhī zhǎo suǒ shāng 。

姜氏翕和,兄弟每宵同大被; jiāng shì xī hé , xiōng dì měi xiāo tóng dà bèi ;
三章未遇,夫妻寒夜卧牛衣。 sān zhāng wèi yù , fū qī hán yè wò niú yī 。
绶带轻裘,羊叔子乃斯文主将; shòu dài qīng qiú , yáng shū zǐ nǎi sī wén zhǔ jiāng ;
葛巾野服,陶渊明真陆地神仙。 gé jīn yě fú , táo yuān míng zhēn lù dì shén xiān 。
服之不衷,身之灾也; fú zhī bù zhōng , shēn zhī zāi yě ;
縕袍不耻,志独超欤。 yūn páo bù chǐ , zhì dú chāo yú 。

results matching ""

    No results matching ""