婚姻良缘由夙缔,佳偶自天成。 liáng yuán yóu sù dì , jiā ǒu zì tiān chéng 。
蹇修与柯人,皆是煤妁之号; jiǎn xiū yǔ kē rén , jiē shì méi shuò zhī hào ;
冰人与掌判,悉是传言之人。 bīng rén yǔ zhǎng pàn , xī shì chuán yán zhī rén 。
礼须六礼之周,好合二姓之好。 lǐ xū liù lǐ zhī zhōu , hǎo hé èr xìng zhī hǎo 。
女嫁曰于归,男婚日完娶。 nǚ jià yuē yú guī , nán hūn rì wán qǔ 。

婚姻论财,夷虏之道; hūn yīn lùn cái , yí lǔ zhī dào ;
同姓不婚,周礼则然。 tóng xìng bù hūn , zhōu lǐ zé rán 。
女家受聘礼,谓之许缨; nǚ jiā shòu pìn lǐ , wèi zhī xǔ yīng ;
新妇谒祖先,谓之庙见。 xīn fù yè zǔ xiān , wèi zhī miào jiàn 。
文定纳采,皆爲行聘之名; wén dìng nà cǎi , jiē wèi xíng pìn zhī míng ;
女嫁男婚,谓了子平之愿。 nǚ jià nán hūn , wèi le zǐ píng zhī yuàn 。
聘仪日雁币,卜妻曰凤占。 pìn yí rì yàn bì , bo qī yuē fèng zhàn 。
成婚之日曰星期,传命之人曰月老。 chéng hūn zhī rì yuē xīng qī , chuán mìng zhī rén yuē yuè lǎo 。
下采即是纳币,合卺系是交杯。 xià cǎi jí shì nà bì , hé jǐn xì shì jiāo bēi 。

执巾栉,奉箕帚,皆女家自谦之词; zhí jīn zhì , fèng jī zhǒu , jiē nǚ jiā zì qiān zhī cí ;
嫺姆训,习《内则》,皆男家称女之说。 xián mǔ xùn , xí 《 nèi zé 》, jiē nán jiā chēng nǚ zhī shuō 。
绿窗是贫女之室,红楼是富女之居。 lǜ chuāng shì pín nǚ zhī shì , hóng lóu shì fù nǚ zhī jū 。
姚夭谓婚姻之及时.摽梅谓婚期之已过。 yáo yāo wèi hūn yīn zhī jí shí . biāo méi wèi hūn qī zhī yǐ guò 。
御沟题叶,于祐始得宫娥; yù gōu tí yè , yú yòu shǐ dé gōng é ;
绣幕牵丝,元振幸获美女。 xiù mù qiān sī , yuán zhèn xìng huò měi nǚ 。
汉武与景帝论妇,欲将金屋贮娇; hàn wǔ yǔ jǐng dì lùn fù , yù jiāng jīn wū zhù jiāo ;
韦固与月老论婚,始知赤绳繫足。 wéi gù yǔ yuè lǎo lùn hūn , shǐ zhī chì shéng xì zú 。

朱陈一村而结好,秦晋两国以联姻。 zhū chén yī cūn ér jié hǎo , qín jìn liǎng guó yǐ lián yīn 。
蓝田种玉,雍伯之缘; lán tián zhǒng yù , yōng bó zhī yuán ;
宝窗选婚,林甫之女。 bǎo chuāng xuǎn hūn , lín fǔ zhī nǚ 。
架鹊桥以渡河,牛女相会; jià què qiáo yǐ dù hé , niú nǚ xiāng huì ;
射雀屏而中目,唐高得妻。 shè què píng ér zhōng mù , táng gāo dé qī 。
至若礼重亲迎,所以正人伦之始; zhì ruò lǐ zhòng qīn yíng , suǒ yǐ zhèng rén lún zhī shǐ ;
《诗》首好逑,所以崇王化之原。 《 shī 》 shǒu hǎo qiú , suǒ yǐ chóng wáng huà zhī yuán 。

results matching ""

    No results matching ""