外戚帝女乃公侯主婚,故有公主之称; dì nǚ nǎi gōng hóu zhǔ hūn , gù yǒu gōng zhǔ zhī chēng ;
帝婿非正驾之车,乃是附马之职。 dì xù fēi zhèng jià zhī chē , nǎi shì fù mǎ zhī zhí 。
郡主县君,皆宗女之谓; jùn zhǔ xiàn jūn , jiē zōng nǚ zhī wèi ;
仪宾国宾,皆宗婿之称。 yí bīn guó bīn , jiē zōng xù zhī chēng 。
旧好曰通家,好亲日懿戚。 jiù hǎo yuē tōng jiā , hǎo qīn rì yì qī 。
冰清玉润,丈人女婿同荣; bīng qīng yù rùn , zhàng rén nǚ xù tóng róng ;
泰水泰山,岳母岳父两号。 tài shuǐ tài shān , yuè mǔ yuè fù liǎng hào 。
新婿曰娇客,贵婿日乘龙。 xīn xù yuē jiāo kè , guì xù rì chéng lóng 。

赘婚曰馆甥,贤婿曰快婿。 zhuì hūn yuē guǎn shēng , xián xù yuē kuài xù 。
凡属东牀,俱称半子。 fán shǔ dōng chuáng , jù chēng bàn zǐ 。
女子号门楣,唐贵妃有光于父母; nǚ zǐ hào mén méi , táng guì fēi yǒu guāng yú fù mǔ ;
外甥称宅相,晋魏舒期报于母家。 wài shēng chēng zhái xiāng , jìn wèi shū qī bào yú mǔ jiā 。
共叙旧姻,曰原有瓜葛之亲; gòng xù jiù yīn , yuē yuán yǒu guā gé zhī qīn ;
自谦劣戚,曰忝在霞莩之末。 zì qiān liè qī , yuē tiǎn zài xiá fú zhī mò 。
大乔小乔,皆姨夫之号; dà qiáo xiǎo qiáo , jiē yí fū zhī hào ;
连襟连袂,亦姨夫之称。 lián jīn lián mèi , yì yí fū zhī chēng 。
蒹葭依玉树,自谦借戚属之光; jiān jiā yī yù shù , zì qiān jiè qī shǔ zhī guāng ;
茑萝施乔松,自幸得依附之所。 niǎo luó shī qiáo sōng , zì xìng de yī fù zhī suǒ 。

results matching ""

    No results matching ""