师生马融设绦帐,前授生徒,后列女乐; mǎ róng shè jiàng zhàng , qián shòu shēng tú , hòu liè nǚ lè ;
孔子居杏坛,贤人七十,弟子三千。 kǒng zǐ jū xìng tán , xián rén qī shí , dì zǐ sān qiān 。
称教馆曰设帐,又回振铎; chēng jiào guǎn yuē shè zhàng , yòu huí zhèn duó ;
谦教馆曰餬口,又曰舌耕。 qiān jiào guǎn yuē hú kǒu , yòu yuē shé gēng 。
师曰西宾,师席曰函丈; shī yuē xī bīn , shī xí yuē hán zhàng ;
学曰家塾,学俸日束脩。 xué yuē jiā shú , xué fèng rì shù xiū 。
桃李在公门,称人弟子之多; táo lǐ zài gōng mén , chēng rén dì zǐ zhī duō ;
首蓿长阑干,奉师饮食之薄。 shǒu xu zhǎng lán gàn , fèng shī yǐn shí zhī báo 。

冰生于水而寒于水,比学生过于先生; bīng shēng yú shuǐ ér hán yú shuǐ , bǐ xué shēng guò yú xiān shēng ;
青出于蓝而胜于蓝,谓弟子优于师傅。 qīng chū yú lán ér shèng yú lán , wèi dì zǐ yōu yú shī fù 。
未得及门,曰宫牆外望; wèi dé jí mén , yuē gōng qiáng wài wàng ;
称得祕授,曰衣鉢真传。 chēng dé mì shòu , yuē yī bō zhēn chuán 。
人称杨震爲关西夫子,世称贺循爲当世儒宗。 rén chēng yáng zhèn wèi guān xī fū zǐ , shì chēng hè xún wèi dāng shì rú zōng 。
负笈千里,苏章从师之殷; fù jí qiān lǐ , sū zhāng cóng shī zhī yīn ;
立雪程门,游杨敬师之至。 lì xuě chéng mén , yóu yáng jìng shī zhī zhì 。
弟子称师之善教,曰如坐春风之中; dì zǐ chēng shī zhī shàn jiào , yuē rú zuò chūn fēng zhī zhōng ;
学业感师之造成,曰仰沾时雨之化。 xué yè gǎn shī zhī zào chéng , yuē yǎng zhān shí yǔ zhī huà 。

results matching ""

    No results matching ""