身体百体皆血肉之躯,五官有贵贱之别。 bǎi tǐ jiē xuè ròu zhī qū , wǔ guān yǒu guì jiàn zhī bié 。
尧眉分八彩,舜目有重瞳。 yáo méi fēn bā cǎi , shùn mù yǒu zhòng tóng 。
耳有三漏,大禹之奇形; ěr yǒu sān lòu , dà yǔ zhī qí xíng ;
臂有四肘,成汤之异体。 bì yǒu sì zhǒu , chéng tāng zhī yì tǐ 。
文王龙颜而虎眉,汉高斗胸而隆准。 wén wáng lóng yán ér hǔ méi , hàn gāo dòu xiōng ér lóng zhǔn 。
孔圣之顶若芋,文王之胸四乳。 kǒng shèng zhī dǐng ruò yù , wén wáng zhī xiōng sì rǔ 。
周公反握,作兴周之相; zhōu gōng fǎn wò , zuò xìng zhōu zhī xiāng ;
重耳骈胁,爲霸晋之君。 zhòng ěr pián xié , wèi bà jìn zhī jūn 。
此皆古圣之英姿,不凡之贵品。 cǐ jiē gǔ shèng zhī yīng zī , bù fán zhī guì pǐn 。

至若髮肤不可毁伤,曾子常以守身爲大; zhì ruò fà fū bù kě huǐ shāng , zēng zǐ cháng yǐ shǒu shēn wèi dà ;
待人须当量大,师德贵于唾面自乾。 dài rén xū dāng liàng dà , shī dé guì yú tuò miàn zì gān 。
谗口中伤,金可铄而骨可销; chán kǒu zhōng shāng , jīn kě shuò ér gǔ kě xiāo ;
虐政诛求,敲其肤而吸其髓。 nüè zhèng zhū qiú , qiāo qí fū ér xī qí suǐ 。
受人牵制曰掣肘,不知羞愧曰厚颜。 shòu rén qiān zhì yuē chè zhǒu , bù zhī xiū kuì yuē hòu yán 。
好生议论,曰摇脣鼓舌; hǎo shēng yì lùn , yuē yáo chún gǔ shé ;
共话衷肠,曰促膝谈心。 gòng huà zhōng cháng , yuē cù xī tán xīn 。
怒发冰冠,蔺相如之英气勃勃; nù fā bīng guān , lìn xiàng rú zhī yīng qì bó bó ;
炙手可热,唐崔铉之贵势炎炎。 zhì shǒu kě rè , táng cuī xuàn zhī guì shì yán yán 。

貌虽瘦而天下肥,唐玄宗之自谓; mào suī shòu ér tiān xià féi , táng xuán zōng zhī zì wèi ;
口有蜜而腹有剑,李林甫之爲人。 kǒu yǒu mì ér fù yǒu jiàn , lǐ lín fǔ zhī wèi rén 。
赵子龙一身都是胆,周灵王初生便有须。 zhào zi lóng yī shēn dōu shì dǎn , zhōu líng wáng chū shēng biàn yǒu xū 。
来俊臣注醋于囚鼻,法外行凶; lái jùn chén zhù cù yú qiú bí , fǎ wài háng xiōng ;
严子陵加足于帝腹,忘其尊贵。 yán zǐ líng jiā zú yú dì fù , wàng qí zūn guì 。
久不屈兹膝,郭子仪尊居宰相; jiǔ bù qū zī xī , guō zi yí zūn jū zǎi xiàng ;
不爲米折腰,陶渊明不拜吏胥。 bù wèi mǐ zhé yāo , táo yuān míng bù bài lì xū 。

断送老头皮,杨璞得妻送之诗; duàn sòng lǎo tóu pí , yáng pú dé qī sòng zhī shī ;
新剥鸡头肉,明皇爱贵妃之乳。 xīn bō jī tóu ròu , míng huáng ài guì fēi zhī rǔ 。
纤指如春笋,媚眼若秋波。 xiān zhǐ rú chūn sǔn , mèi yǎn ruò qiū bō 。
肩曰玉楼,眼名银海; jiān yuē yù lóu , yǎn míng yín hǎi ;
泪曰玉箸,顶曰珠庭。 lèi yuē yù zhù , dǐng yuē zhū tíng 。
歇担曰息肩,不服曰强项。 xiē dān yuē xī jiān , bù fú yuē qiáng xiàng 。
丁谓与人拂鬚,何其谄也; dīng wèi yǔ rén fú xū , hé qí chǎn yě ;
彭乐截肠决战,不亦勇乎。 péng lè jié cháng jué zhàn , bù yì yǒng hū 。
剜肉医疮,权济目前之急; wān ròu yī chuāng , quán jì mù qián zhī jí ;
伤胸扪足,计安衆士之心。 shāng xiōng mén zú , jì ān zhòng shì zhī xīn 。

汉张良蹑足附耳,东方朔洗髓伐毛。 hàn zhāng liáng niè zú fù ěr , dōng fāng shuò xǐ suǐ fá máo 。
尹维伦,契丹称爲黑麪大王; yǐn wéi lún , qì dān chēng wèi hēi miàn dài wáng ;
博尧俞,宋后称爲金玉君子。 bó yáo yú , sòng hòu chēng wèi jīn yù jūn zǐ 。
土木形骸,不自妆饰; tǔ mù xíng hái , bù zì zhuāng shì ;
铁石心肠,秉性坚刚。 tiě shí xīn cháng , bǐng xìng jiān gāng 。
叙会晤曰得挹芝眉,叙契阔曰久违颜范。 xù huì wù yuē dé yì zhī méi , xù qì kuò yuē jiǔ wéi yán fàn 。
请女客曰奉迓金莲,邀亲友曰敢攀玉趾。 qǐng nǚ kè yuē fèng yà jīn lián , yāo qīn yǒu yuē gǎn pān yù zhǐ 。
侏儒谓人身矮,魁梧称人貌奇。 zhū rú wèi rén shēn ǎi , kuí wú chēng rén mào qí 。
龙章凤姿,廊庙之彦; lóng zhāng fèng zī , láng miào zhī yàn ;
獐头鼠目,草野之夫。 zhāng tóu shǔ mù , cǎo yě zhī fū 。

恐惧过甚,曰畏首畏尾; kǒng jù guò shén , yuē wèi shǒ wèi wěi ;
感佩不忘,曰刻骨铭心。 gǎn pèi bù wàng , yuē kè gǔ míng xīn 。
貌丑曰不扬,貌美曰冠玉。 mào chǒu yuē bù yáng , mào měi yuē guān yù 。
足跛曰蹒跚,耳聋曰重听。 zú bǒ yuē pán shān , ěr lóng yuē zhòng tīng 。
欺欺艾艾,口讷之称; qī qī ài ài , kǒu nè zhī chēng ;
喋喋便便,言多之状。 dié dié pián pián , yán duō zhī zhuàng 。
可嘉者小心翼翼,可鄙者大言不惭。 kě jiā zhě xiǎo xīn yì yì , kě bǐ zhě dà yán bù cán 。
腰细曰柳腰,身小曰鸡肋。 yāo xì yuē liǔ yāo , shēn xiǎo yuē jī lē 。
笑人齿缺,曰狗窦大开; xiào rén chǐ quē , yuē gǒu dòu dà kāi ;
讥人不决,曰鼠首偾事。 jī rén bù jué , yuē shǔ shǒu fèn shì 。
口中雌黄,言事而多改移; kǒu zhōng cí huáng , yán shì ér duō gǎi yí ;
皮里春秋,胸中自有褒贬。 pí lǐ chūn qiū , xiōng zhōng zì yǒu bāo biǎn 。

脣亡齿寒,谓彼此之失依; chún wáng chǐ hán , wèi bǐ cǐ zhī shī yī ;
足上首下,谓尊卑之颠倒。 zú shàng shǒu xià , wèi zūn bēi zhī diān dào 。
所爲得意,曰吐气扬眉; suǒ wèi dé yì , yuē tǔ qì yáng méi ;
待人诚心,曰推心置腹。 dài rén chéng xīn , yuē tuī xīn zhì fù 。
心荒曰灵台乱,醉倒曰玉山颓。 xīn huāng yuē líng tái luàn , zuì dào yuē yù shān tuí 。
睡曰黑甜,卧曰偃息。 shuì yuē hēi tián , wò yuē yǎn xī 。
口尚乳臭,调世人年少无知; kǒu shàng rǔ xiù , diào shì rén nián shào wú zhī ;
三折其肱,谓医士老成谙练。 sān zhé qí gōng , wèi yī shì lǎo chéng ān liàn 。
西子捧心,愈见增妍; xī zǐ pěng xīn , yù jiàn zēng yán ;
丑妇效颦,弄巧反拙。 chǒu fù xiào pín , nòng qiǎo fǎn zhuō 。
慧眼始知道骨,肉眼不识贤人。 huì yǎn shǐ zhī dào gǔ , ròu yǎn bù shí xián rén 。

婢膝奴颜,谄容可厌; bì xī nú yán , chǎn róng kě yàn ;
胁肩谄笑,媚态难堪。 xié jiān chǎn xiào , mèi tài nán kān 。
忠臣披肝,爲君之药; zhōng chén pī gān , wèi jūn zhī yào ;
妇人长舌,爲厉之阶。 fù rén zhǎng shé , wèi lì zhī jiē 。
事遂心曰如愿,事可愧曰汗颜。 shì suì xīn yuē rú yuàn , shì kě kuì yuē hàn yán 。
人多言曰饶舌,物堪食曰可口。 rén duō yán yuē ráo shé , wù kān shí yuē kě kǒu 。
泽及枯骨,西伯之深仁; zé jí kū gǔ , xī bó zhī shēn rén ;
灼艾分痛,宋祖之友爱。 zhuó ài fēn tòng , sòng zǔ zhī yǒu ài 。
唐太宗爲臣疗病,亲剪其须; táng tài zōng wèi chén liáo bìng , qīn jiǎn qí xū ;
颜杲卿骂贼不辍,贼断其舌。 yán gǎo qīng mà zéi bù chuò , zéi duàn qí shé 。

不较横逆,曰置之度外; bù jiào héng nì , yuē zhì zhī dù wài ;
洞悉虏情,曰已入掌中。 dòng xī lǔ qíng , yuē yǐ rù zhǎng zhōng 。
马良有白眉,独出乎衆; mǎ liáng yǒu bái méi , dú chū hū zhòng ;
阮籍作青眼,厚待乎人。 ruǎn jí zuò qīng yǎn , hòu dài hū rén 。
咬牙封雍齿,计安衆将之心; yǎo yá fēng yōng chǐ , jì ān zhòng jiāng zhī xīn ;
含泪斩丁公,法正叛臣之罪。 hán lèi zhǎn dīng gōng , fǎ zhèng pàn chén zhī zuì 。
掷果盈车,潘安仁美姿可爱; zhì guǒ yíng chē , pān ān rén měi zī kě ài ;
投石满载,张孟阳丑态堪憎。 tóu shí mǎn zài , zhāng mèng yáng chǒu tài kān zēng 。

事之可怪,妇人生鬚; shì zhī kě guài , fù rén shēng xū ;
事所骇闻,男人诞子。 shì suǒ hài wén , nán rén dàn zi 。
求物济用,谓燃眉之急; qiú wù jì yòng , wèi rán méi zhī jí ;
悔事无成,曰噬脐何及。 huǐ shì wú chéng , yuē shì qí hé jí 。
情不相关,如秦越人之视肥瘠; qíng bù xiāng guān , rú qín yuè rén zhī shì féi jí ;
事当探本,如善医者只论精神。 shì dāng tàn běn , rú shàn yī zhě zhǐ lùn jīng shén 。

无功食禄,谓之尸位素餐; wú gōng shí lù , wèi zhī shī wèi sù cān ;
谫劣无能,谓之行尸走肉。 jiǎn liè wú néng , wèi zhī xíng shī zǒu ròu 。
老当益壮,宁知白首之心; lǎo dāng yì zhuàng , níng zhī bái shǒu zhī xīn ;
穷且益坚,不坠青云之志。 qióng qiě yì jiān , bù zhuì qīng yún zhī zhì 。
一息尚存,此志不容少懈; yī xī shàng cún , cǐ zhì bù róng shǎo xiè ;
十手所指,此心安可自欺。 shí shǒu suǒ zhǐ , cǐ xīn ān kě zì qī 。

results matching ""

    No results matching ""