夫妇孤阴则不生,独阳则不长,故天地配以阴阳; gū yīn zé bù shēng , dú yáng zé bù zhǎng , gù tiān dì pèi yǐ yīn yáng ;
男以女爲室,女以男爲家,故人生偶以夫妇。 nán yǐ nǚ wèi shì , nǚ yǐ nán wèi jiā , gù rén shēng ǒu yǐ fū fù 。
阴阳和而后雨泽降,夫妇和而后家道成。 yīn yáng hé ér hòu yǔ zé jiàng , fū fù hé ér hòu jiā dào chéng 。
夫谓妻曰拙荆,又曰内子; fū wèi qī yuē zhuō jīng , yòu yuē nèi zi ;
妻称夫曰藁砧,又曰良人。 qī chēng fū yuē gǎo zhēn , yòu yuē liáng rén 。
贺人娶妻,曰荣偕伉俪; hè rén qǔ qī , yuē róng xié kàng lì ;
留物与妻,曰归遗细君。 liú wù yǔ qī , yuē guī yí xì jūn 。

受室即是娶妻,纳宠谓人娶妾。 shòu shì jí shì qǔ qī , nà chǒng wèi rén qǔ qiè 。
正妻谓之嫡,衆妾谓之庶。 zhèng qī wèi zhī dí , zhòng qiè wèi zhī shù 。
称人妻曰尊夫人,称人妾曰如夫人。 chēng rén qī yuē zūn fū rén , chēng rén qiè yuē rú fū rén 。
结髮系是初婚,续絃乃是再娶。 jié fà xì shì chū hūn , xù xián nǎi shì zài qǔ 。
妇人重婚曰再醮,男子无偶曰鳏居。 fù rén chóng hūn yuē zài jiào , nán zǐ wú ǒu yuē guān jū 。

如鼓瑟琴,夫妻好合之谓; rú gǔ sè qín , fū qī hǎo hé zhī wèi ;
琴瑟不调,夫妇反目之词。 qín sè bù diào , fū fù fǎn mù zhī cí 。
牝鸡司晨,比妇人之主事; pìn jī sī chén , bǐ fù rén zhī zhǔ shì ;
河东狮吼,讥男子之畏妻。 hé dōng shī hǒu , jī nán zǐ zhī wèi qī 。
杀妻求将,吴起何其忍心; shā qī qiú jiāng , wú qǐ hé qí rěn xīn ;
蒸梨出妻,曾子善全孝道。 zhēng lí chū qī , zēng zǐ shàn quán xiào dào 。
张敞爲妻画眉,媚态可哂; zhāng chǎng wèi qī huà méi , mèi tài kě shěn ;
董氏爲夫封发,贞节堪夸。 dǒng shì wèi fū fēng fā , zhēn jié kān kuā 。
冀郄缺夫妻,相敬如宾; jì xì quē fū qī , xiàng jìng rú bīn ;
陈仲子夫妇,灌园食力。 chén zhòng zi fū fù , guàn yuán shí lì 。

不弃槽糠,宋弘回光武之语; bù qì cáo kāng , sòng hóng huí guāng wǔ zhī yǔ ;
举案齐眉,梁鸿配孟光之贤。 jǔ àn qí méi , liáng hóng pèi mèng guāng zhī xián 。
苏蕙织迴文,乐昌分破镜,是夫妇之生离; sū huì zhī huí wén , lè chāng fēn pò jìng , shì fū fù zhī shēng lí ;
张瞻炊臼梦,庄子鼓盆歌,是夫妇之死别。 zhāng zhān chuī jiù mèng , zhuāng zi gǔ pén gē , shì fū fù zhī sǐ bié 。
鲍宣之妻,提瓮出汲,雅得顺从之道; bào xuān zhī qī , tí wèng chū jí , yǎ dé shùn cóng zhī dào ;
齐御之妻,窥御激夫,可称内助之贤。 qí yù zhī qī , kuī yù jī fū , kě chēng nèi zhù zhī xián 。

可怪者买臣之妻,因贫求去,不思覆水难收; kě guài zhě mǎi chén zhī qī , yīn pín qiú qù , bù sī fù shuǐ nán shōu ;
可丑者相如之妻,夤夜私奔,但识丝桐有意。 kě chǒu zhě xiàng rú zhī qī , yín yè sī bēn , dàn shí sī tóng yǒu yì 。
要知身修而后家齐,夫义自然妇顺。 yào zhī shēn xiū ér hòu jiā qí , fū yì zì rán fù shùn 。

results matching ""

    No results matching ""