女子男子禀乾之刚,女子配坤之顺。 nán zǐ bǐng gān zhī gāng , nǚ zǐ pèi kūn zhī shùn 。
贤后称女中尧舜,烈女称女中丈夫。 xián hòu chēng nǚ zhōng yáo shùn , liè nǚ chēng nǚ zhōng zhàng fū 。
曰闺秀,曰淑媛,皆称贤女; yuē guī xiù , yuē shū yuàn , jiē chēng xián nǚ ;
曰阃范,曰懿德,并美佳人。 yuē kǔn fàn , yuē yì dé , bìng měi jiā rén 。
妇主中馈,烹治饮食之名; fù zhǔ zhōng kuì , pēng zhì yǐn shí zhī míng ;
女子归宁,回家省亲之谓。 nǚ zǐ guī níng , huí jiā shěng qīn zhī wèi 。
何谓三从,从父从夫从子; hé wèi sān cóng , cóng fù cóng fū cóng zi ;
何谓四德,妇德妇言妇工妇容。 hé wèi sì dé , fù dé fù yán fù gōng fù róng 。

周家母仪,太王有周姜,王季有太妊,文王有太姒; zhōu jiā mǔ yí , tài wáng yǒu zhōu jiāng , wáng jì yǒu tài rèn , wén wáng yǒu tài sì ;
三代亡国,夏桀以妹喜,商纣以妲已,周幽以褒姒。 sān dài wáng guó , xià jié yǐ mèi xǐ , shāng zhòu yǐ dá yǐ , zhōu yōu yǐ bāo sì 。
兰蕙质,柳絮才,皆女人之美誉; lán huì zhì , liǔ xù cái , jiē nǚ rén zhī měi yù ;
冰雪心,柏舟操,悉孀妇之清声。 bīng xuě xīn , bǎi zhōu cāo , xī shuāng fù zhī qīng shēng 。
女貌娇娆,谓之尤物; nǚ mào jiāo ráo , wèi zhī yóu wù ;
妇容妖媚,实可倾城。 fù róng yāo mèi , shí kě qīng chéng 。

潘妃步朵朵莲花,小蛮腰纤纤杨柳。 pān fēi bù duǒ duǒ lián huā , xiǎo mán yāo xiān xiān yáng liǔ 。
张丽华髮光可鑑,吴绦仙秀色可餐。 zhāng lì huá fà guāng kě jiàn , wú jiàng xiān xiù sè kě cān 。
丽娟气馥如兰,呵气结成香雾; lì juān qì fù rú lán , ā qì jié chéng xiāng wù ;
太真泪红于血,滴时更结红冰。 tài zhēn lèi hóng yú xuè , dī shí gèng jié hóng bīng 。
孟光力大,石臼可擎; mèng guāng lì dà , shí jiù kě qíng ;
飞燕身轻,掌上可舞。 fēi yàn shēn qīng , zhǎng shàng kě wǔ 。

至若缇萦上书而救父,卢氏冒刃而卫姑,此女之孝者; zhì ruò tí yíng shàng shū ér jiù fù , lú shì mào rèn ér wèi gū , cǐ nǚ zhī xiào zhě ;
侃母截髮以延宾,村媪杀鸡而谢客,此女之贤者; kǎn mǔ jié fà yǐ yán bīn , cūn ǎo shā jī ér xiè kè , cǐ nǚ zhī xián zhě ;
韩玖英恐贼秽而自投于秽,陈仲妻恐陨德而宁陨于崖,此女之烈者; hán jiǔ yīng kǒng zéi huì ér zì tóu yú huì , chén zhòng qī kǒng yǔn dé ér níng yǔn yú yá , cǐ nǚ zhī liè zhě ;
王凝妻被牵,断臂投地; wáng níng qī bèi qiān , duàn bì tóu dì ;
曹令女誓志,引刀割鼻,此女之节者; cáo lìng nǚ shì zhì , yǐn dāo gē bí , cǐ nǚ zhī jié zhě ;
曹大家续完《汉》帙,徐惠妃援笔成文,此女之才者; cáo dà jiā xù wán 《 hàn 》 zhì , xú huì fēi yuán bǐ chéng wén , cǐ nǚ zhī cái zhě ;
戴女之练裳竹笥,孟光之荆钗裙布,此女之贫者; dài nǚ zhī liàn shang zhú sì , mèng guāng zhī jīng chāi qún bù , cǐ nǚ zhī pín zhě ;
柳氏秃妃之髮,郭氏绝夫之嗣,此女之妒者; liǔ shì tū fēi zhī fà , guō shì jué fū zhī sì , cǐ nǚ zhī dù zhě ;
贾女偷韩寿之香,齐女致袄庙之毁,此女之淫者。 jiǎ nǚ tōu hán shòu zhī xiāng , qí nǚ zhì ǎo miào zhī huǐ , cǐ nǚ zhī yín zhě 。
东施效颦而可厌,无盐刻画以难堪,此女之丑者。 dōng shī xiào pín ér kě yàn , wú yán kè huà yǐ nán kān , cǐ nǚ zhī chǒu zhě 。

自古贞淫各异,人生妍丑不齐。 zì gǔ zhēn yín gè yì , rén shēng yán chǒu bù qí 。
是故生菩萨、九子母、鸠盘荼,谓妇态之更变可畏; shì gù shēng pú sà 、 jiǔ zǐ mǔ 、 jiū pán tú , wèi fù tài zhī gèng biàn kě wèi ;
钱树子、一点红、无廉耻,谓青楼之妓女殊名。 qián shù zi 、 yī diǎn hóng 、 wú lián chǐ , wèi qīng lóu zhī jì nǚ shū míng 。
此固不列于人羣,亦可附之以博笑。 cǐ gù bù liè yú rén qún , yì kě fù zhī yǐ bó xiào 。

results matching ""

    No results matching ""