朋友宾主取善辅仁,皆资朋友; qǔ shàn fǔ rén , jiē zī péng yǒu ;
往来交际,迭爲主宾。 wǎng lái jiāo jì , dié wèi zhǔ bīn 。
尔我同心,曰金兰; ěr wǒ tóng xīn , yuē jīn lán ;
朋友相资,日丽泽。 péng yǒu xiāng zī , rì lì zé 。
东家曰东主,师傅曰西宾。 dōng jiā yuē dōng zhǔ , shī fù yuē xī bīn 。
父所交游,尊爲父执; fù suǒ jiāo yóu , zūn wèi fù zhí ;
己所共事,谓之同袍。 jǐ suǒ gòng shì , wèi zhī tóng páo 。
心志相孚爲莫逆,老幼相交曰忘年。 xīn zhì xiāng fú wèi mò nì , lǎo yòu xiāng jiāo yuē wàng nián 。
刎颈交,相如与廉颇; wěn jǐng jiāo , xiàng rú yǔ lián pō ;
总角好,孙策与周瑜。 zǒng jiǎo hǎo , sūn cè yǔ zhōu yú 。

胶漆相投,陈重之与雷义; jiāo qī xiāng tóu , chén zhòng zhī yǔ léi yì ;
鸡黍之约,元伯之与巨卿。 jī shǔ zhī yuē , yuán bó zhī yǔ jù qīng 。
与善人交,如入芝兰之室,久而不闻其香; yǔ shàn rén jiāo , rú rù zhī lán zhī shì , jiǔ ér bù wén qí xiāng ;
与恶人交,如入鲍鱼之肆,久而不闻其臭。 yǔ è rén jiāo , rú rù bào yú zhī sì , jiǔ ér bù wén qí chòu 。
肝胆相照,斯爲腹心之友; gān dǎn xiāng zhào , sī wèi fù xīn zhī yǒu ;
意气不孚,谓之口头之交。 yì qì bù fú , wèi zhī kǒu tóu zhī jiāo 。
彼此不合,谓之参商; bǐ cǐ bù hé , wèi zhī cān shāng ;
尔我相仇,如同冰炭。 ěr wǒ xiāng chóu , rú tóng bīng tàn 。
民之失德,乾餱以愆; mín zhī shī dé , gān hóu yǐ qiān ;
他山之石,可以攻玉。 tā shān zhī shí , kě yǐ gōng yù 。
落月屋梁,相思颜色; luò yuè wū liáng , xiāng sī yán sè ;
暮云春树,想望丰仪。 mù yún chūn shù , xiǎng wàng fēng yí 。

王阳在位,贡禹弹冠以待荐; wáng yáng zài wèi , gòng yǔ dàn guàn yǐ dài jiàn ;
杜伯非罪,左儒宁死不徇君。 dù bó fēi zuì , zuǒ rú níng sǐ bù xùn jūn 。
分首判袂,叙别之辞; fēn shǒu pàn mèi , xù bié zhī cí ;
拥彗扫门,迎迓之敬。 yōng huì sǎo mén , yíng yà zhī jìng 。
陆凯折梅逢驿使,聊寄江南一枝春; lù kǎi zhé méi féng yì shǐ , liáo jì jiāng nán yī zhī chūn ;
王维折柳赠行人,遂唱《阳关三叠》曲。 wáng wéi zhé liǔ zèng xíng rén , suì chàng 《 yáng guān sān dié 》 qū 。
频来无忌,乃云入慕之宾; pín lái wú jì , nǎi yún rù mù zhī bīn ;
不请自来,谓之不速之客。 bù qǐng zì lái , wèi zhī bù sù zhī kè 。
醴酒不设,楚王戊待土之意怠; lǐ jiǔ bù shè , chǔ wáng wù dài tǔ zhī yì dài ;
投辖于井,汉陈遵留客之心诚。 tóu xiá yú jǐng , hàn chén zūn liú kè zhī xīn chéng 。

蔡邕倒屣以迎宾,周公握髮而待士。 cài yōng dào xǐ yǐ yíng bīn , zhōu gōng wò fà ér dài shì 。
陈蕃器重徐稚,下榻相延; chén fān qì zhòng xú zhì , xià tà xiāng yán ;
孔子道遇程生,倾盖而语。 kǒng zǐ dào yù chéng shēng , qīng gài ér yǔ 。
伯牙绝弦失子期,更无知音之辈; bó yá jué xián shī zǐ qī , gèng wú zhī yīn zhī bèi ;
管宁割席拒华歆,调非同志之人。 guǎn níng gē xí jù huá xīn , diào fēi tóng zhì zhī rén 。
分金多与,鲍叔独知管仲之贫; fēn jīn duō yǔ , bào shū dú zhī guǎn zhòng zhī pín ;
绨袍垂爱,须贾深怜范叔之窘。 tí páo chuí ài , xū jiǎ shēn lián fàn shū zhī jiǒng 。
要知主宾联以情,须尽东南之美; yào zhī zhǔ bīn lián yǐ qíng , xū jǐn dōng nán zhī měi ;
朋友合以义,当展切偲之诚。 péng yǒu hé yǐ yì , dāng zhǎn qiè cāi zhī chéng 。

results matching ""

    No results matching ""