老幼寿诞不凡之子,必异其生; bù fán zhī zǐ , bì yì qí shēng ;
大德之人,必得其寿。 dà dé zhī rén , bì děi qí shòu 。
称人生日,曰初度之辰; chēng rén shēng rì , yuē chū dù zhī chén ;
贺人逢旬,曰生申令旦。 hè rén féng xún , yuē shēng shēn lìng dàn 。
三朝洗儿,曰汤饼之会; sān cháo xǐ ér , yuē tāng bǐng zhī huì ;
週岁试婴,曰晬盘之期。 zhōu suì shì yīng , yuē zuì pán zhī qī 。
男生辰曰悬弧令旦,女生辰曰设帨佳辰。 nán shēng chén yuē xuán hú lìng dàn , nǚ shēng chén yuē shè shuì jiā chén 。
贺人生子,曰嵩岳降神; hè rén shēng zǐ , yuē sōng yuè jiàng shén ;
自谦生女,曰缓急非益。 zì qiān shēng nǚ , yuē huǎn jí fēi yì 。
生子曰弄璋,生女曰弄瓦。 shēng zǐ yuē nòng zhāng , shēng nǚ yuē nòng wǎ 。

梦熊梦罴,男子之兆; mèng xióng mèng pí , nán zǐ zhī zhào ;
梦虺梦蛇,女子之祥。 mèng huī mèng shé , nǚ zǐ zhī xiáng 。
梦兰叶吉兆,郑燕姞生穆公之奇; mèng lán yè jí zhào , zhèng yàn jí shēng mù gōng zhī qí ;
英物试啼声,晋温峤闻声知桓公之异。 yīng wù shì tí shēng , jìn wēn jiào wén shēng zhī huán gōng zhī yì 。
姜嫄生稷,履大人之迹而有娠; jiāng yuán shēng jì , lǚ dà rén zhī jī ér yǒu shēn ;
简狄生契,吞玄鸟之卵而叶孕。 jiǎn dí shēng qì , tūn xuán niǎo zhī luǎn ér yè yùn 。
鳞吐玉书,天生孔子之瑞; lín tǔ yù shū , tiān shēng kǒng zǐ zhī ruì ;
王燕投怀,梦孕张说之奇。 wáng yàn tóu huái , mèng yùn zhāng shuō zhī qí 。
弗陵太子,怀胎十四月而始生; fú líng tài zǐ , huái tāi shí sì yuè ér shǐ shēng ;
老子道君,在孕八十一年而始诞。 lǎo zǐ dào jūn , zài yùn bā shí yī nián ér shǐ dàn 。

晚年得子,调之老蚌生珠; wǎn nián dé zi , diào zhī lǎo bàng shēng zhū ;
暮岁登科,正是龙头属老。 mù suì dēng kē , zhèng shì lóng tóu shǔ lǎo 。
贺男寿曰南极星辉,贺女寿曰中天婺焕。 hè nán shòu yuē nán jí xīng huī , hè nǚ shòu yuē zhōng tiān wù huàn 。
松柏节操,美其寿元之耐久; sōng bǎi jié cāo , měi qí shòu yuán zhī nài jiǔ ;
桑榆晚景,自谦老景之无多。 sāng yú wǎn jǐng , zì qiān lǎo jǐng zhī wú duō 。
矍铄称人康健,聩眊自谦衰颓。 jué shuò chēng rén kāng jiàn , kuì mào zì qiān shuāi tuí 。
黄髮儿齿,有寿之徵; huáng fà ér chǐ , yǒu shòu zhī zhēng ;
龙锺潦倒,年高之状。 lóng zhōng liáo dǎo , nián gāo zhī zhuàng 。
日月逾迈,徒自伤悲; rì yuè yú mài , tú zì shāng bēi ;
春秋几何,问人寿算。 chūn qiū jǐ hé , wèn rén shòu suàn 。

称少年曰春秋鼎盛,羡高年曰齿德俱尊。 chēng shào nián yuē chūn qiū dǐng shèng , xiàn gāo nián yuē chǐ dé jù zūn 。
行年五十,当知四十九年之非; xíng nián wǔ shí , dāng zhī sì shí jiǔ nián zhī fēi ;
在世百年,那有三万六千日之乐。 zài shì bǎi nián , nà yǒu sān wàn liù qiān rì zhī lè 。
百岁曰上寿,八十曰中寿,六十曰下寿; bǎi suì yuē shàng shòu , bā shí yuē zhōng shòu , liù shí yuē xià shòu ;
八十日耋,九十曰耄,百岁曰期颐。 bā shí rì dié , jiǔ shí yuē mào , bǎi suì yuē qī yí 。
童子十岁就外傅,十三舞勺,成童舞象; tóng zǐ shí suì jiù wài fù , shí sān wǔ sháo , chéng tóng wǔ xiàng ;
老者六十杖于乡,七十杖于国,八十杖于朝。 lǎo zhě liù shí zhàng yú xiāng , qī shí zhàng yú guó , bā shí zhàng yú cháo 。
后生固爲可畏,而高年尤是当尊。 hòu shēng gù wèi kě wèi , ér gāo nián yóu shì dāng zūn 。

results matching ""

    No results matching ""