祖孙父子何谓五伦? hé wèi wǔ lún ?
君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友; jūn chén 、 fù zǐ 、 xiōng dì 、 fū fù 、 péng yǒu ;
何谓九族? hé wèi jiǔ zú ?
高、曾、祖、考、已身、子、孙、曾、玄。 gāo 、 zēng 、 zǔ 、 kǎo 、 yǐ shēn 、 zi 、 sūn 、 céng 、 xuán 。
始祖曰鼻祖,远孙曰耳孙。 shǐ zǔ yuē bí zǔ , yuǎn sūn yuē ěr sūn 。
父子创造,曰肯构肯堂; fù zǐ chuàng zào , yuē kěn gòu kěn táng ;
父子俱贤,曰是父是子。 fù zǐ jù xián , yuē shì fù shì zi 。
祖称王父,父曰严君。 zǔ chēng wáng fù , fù yuē yán jūn 。
父母俱存,谓之椿萱并茂; fù mǔ jù cún , wèi zhī chūn xuān bìng mào ;
子孙发达,谓之兰桂腾芳。 zi sūn fā dá , wèi zhī lán guì téng fāng 。

桥木高而仰,似父之道; qiáo mù gāo ér yǎng , shì fù zhī dào ;
梓木低而俯,如子之卑。 zǐ mù dī ér fǔ , rú zi zhī bēi 。
不痴不聋,不作阿家阿翁; bù chī bù lóng , bù zuò ā jiā ā wēng ;
得亲顺亲,方可爲人爲子。 dé qīn shùn qīn , fāng kě wèi rén wèi zi 。
盖父愆,名爲千蛊; gài fù qiān , míng wèi qiān gǔ ;
育义子,乃曰螟蛉。 yù yì zi , nǎi yuē míng líng 。
生子当如孙仲谋,曹操羡孙权之语; shēng zǐ dāng rú sūn zhòng móu , cáo cāo xiàn sūn quán zhī yǔ ;
生子须如李亚子,朱温叹存勖之词。 shēng zǐ xū rú lǐ yà zi , zhū wēn tàn cún xù zhī cí 。
菽水承欢,贫士养亲之乐; shū shuǐ chéng huān , pín shì yǎng qīn zhī lè ;
义方是训,父亲教子之严。 yì fāng shì xùn , fù qīn jiào zǐ zhī yán 。

绍箕裘,子承父业; shào jī qiú , zi chéng fù yè ;
恢先绪,子振家声。 huī xiān xù , zi zhèn jiā shēng 。
具庆下,父母俱存; jù qìng xià , fù mǔ jù cún ;
重庆下,祖父俱在。 zhòng qìng xià , zǔ fù jù zài 。
燕翼贻谋,乃称裕后之祖; yàn yì yí móu , nǎi chēng yù hòu zhī zǔ ;
克绳祖武,是称象贤之孙。 kè shéng zǔ wǔ , shì chēng xiàng xián zhī sūn 。
称人有令子,曰鳞趾呈祥; chēng rén yǒu lìng zǐ , yuē lín zhǐ chéng xiáng ;
称宦有贤郎,曰凤毛济美。 chēng huàn yǒu xián láng , yuē fèng máo jì měi 。
弑父自立,隋杨广之天性何存; shì fù zì lì , suí yáng guǎng zhī tiān xìng hé cún ;
杀子媚君,齐易牙之人心何在。 shā zi mèi jūn , qí yì yá zhī rén xīn hé zài 。

分甘以娱目,王羲之弄孙自乐; fēn gān yǐ yú mù , wáng xī zhī nòng sūn zì lè ;
问安惟点颔,郭子仪厥孙最多。 wèn ān wéi diǎn hàn , guō zi yí jué sūn zuì duō 。
和丸教子,仲郢母之贤; hé wán jiào zǐ , zhòng yǐng mǔ zhī xián ;
戏綵娱亲,老莱子之孝。 xì cǎi yú qīn , lǎo lái zi zhī xiào 。
毛义捧檄,爲亲之存; máo yì pěng xí , wèi qīn zhī cún ;
伯俞位杖,因母之老。 bó yú wèi zhàng , yīn mǔ zhī lǎo 。
慈母望子,倚门倚闾; cí mǔ wàng zǐ , yǐ mén yǐ lǘ ;
游子思亲,陟岵陟屺。 yóu zi sī qīn , zhì hù zhì qǐ 。

爱无差等,曰兄子如邻子; ài wú chà děng , yuē xiōng zi rú lín zi ;
分有相同,曰吾翁即若翁。 fēn yǒu xiāng tóng , yuē wú wēng jí ruò wēng 。
长男爲主器,令子可克家。 zhǎng nán wèi zhǔ qì , lìng zǐ kě kè jiā 。
子光前曰充闾,子过父曰跨灶。 zi guāng qián yuē chōng lǘ , zi guò fù yuē kuà zào 。
宁馨英畏,皆是羡人之儿; níng xīn yīng wèi , jiē shì xiàn rén zhī ér ;
国器掌珠,悉是称人之子。 guó qì zhǎng zhū , xī shì chēng rén zhī zǐ 。
可爱者子孙之多,若螽斯之蛰蛰; kě ài zhě zi sūn zhī duō , ruò zhōng sī zhī zhé zhé ;
堪羡者后人之盛,如瓜瓞之绵绵。 kān xiàn zhě hòu rén zhī shèng , rú guā dié zhī mián mián 。

results matching ""

    No results matching ""