叔侄曰诸父,曰亚父,皆叔父之辈; yuē zhū fù , yuē yà fù , jiē shū fù zhī bèi ;
曰犹子,曰比儿,俱侄儿之称。 yuē yóu zǐ , yuē bǐ ér , jù zhí ér zhī chēng 。
阿大中郎,道韫雅称叔父; ā dà zhōng láng , dào yùn yǎ chēng shū fù ;
吾家龙文,杨素比美侄儿。 wú jiā lóng wén , yáng sù bǐ měi zhí ér 。
乌衣诸郎君,江东称王谢之子弟; wū yī zhū láng jūn , jiāng dōng chēng wáng xiè zhī zǐ dì ;
吾家千里驹,符坚羡苻朗爲侄儿。 wú jiā qiān lǐ jū , fú jiān xiàn fú lǎng wèi zhí ér 。
竹林叔侄之称,兰玉子侄之誉。 zhú lín shū zhí zhī chēng , lán yù zǐ zhí zhī yù 。

存侄弃儿,悲伯道之无后; cún zhí qì ér , bēi bó dào zhī wú hòu ;
视叔犹父,羡公绰之居官。 shì shū yóu fù , xiàn gōng chuò zhī jū guān 。
卢迈无儿,以侄而主身之后; lú mài wú ér , yǐ zhí ér zhǔ shēn zhī hòu ;
张范遇贼,以子而代侄之生。 zhāng fàn yù zéi , yǐ zi ér dài zhí zhī shēng 。

results matching ""

    No results matching ""