16.勤有功,戏无益


犬守夜,鸡司晨,苟不学,曷为人? quǎn shǒu yè , jī sī chén , jì bù xué , hé wèi rén ?

蚕吐丝,蜂酿蜜,人不学,不如物。 cán tǔ sī , fēng niàng mì , rén bù xué , bù rú wù 。

幼而学,壮而行,上致君,下泽民。 yòu ér xué , zhuàng ér xíng , shàng zhì jūn , xià zé mín 。

扬名声,显父母,光于前,裕于后。 yáng míng shēng , xiǎn fù mǔ , guāng yú qián , yù yú hòu 。

人遗子,金满籯,我教子,惟一经。 rén yí zǐ , jīn mǎn yíng , wǒ jiào zǐ , wéi yī jīng 。

勤有功,戏无益,戒之哉,宜勉力。 qín yǒu gōng , xì wú yì , jiè zhī zāi , yí miǎn lì 。

results matching ""

    No results matching ""