05.某数 - 一到十


一而十,十而百,百而千,千而万。 yī ér shí , shí ér bǎi , bǎi ér qiān , qiān ér wàn 。

三才者,天地人,三光者,日月星。 sān cái zhě , tiān dì rén , sān guāng zhě , rì yuè xīng 。

三纲者,君臣义,父子亲,夫妇顺。 sān gāng zhě , jūn chén yì , fù zǐ qīn , fū fù shùn 。

曰春夏,曰秋冬,此四时,运不穷。 yuē chūn xià , yuē qiū dōng , cǐ sì shí , yùn bù qióng 。

曰南北,曰西东,此四方,应乎中。 yuē nán běi , yuē xī dōng , cǐ sì fāng , yīng hū zhōng 。

曰水火,木金土,此五行,本乎数。 yuē shuǐ huǒ , mù jīn tǔ , cǐ wǔ xíng , běn hū shù 。

曰仁义,礼智信,此五常,不容紊。 yuē rén yì , lǐ zhì xìn , cǐ wǔ cháng , bù róng wěn 。

稻粱菽,麦黍稷,此六谷,人所食。 dào liáng shū , mài shǔ jì , cǐ liù gǔ , rén suǒ shí 。

马牛羊,鸡犬豕,此六畜,人所饲。 mǎ niú yáng , jī quǎn shǐ , cǐ liù chù , rén suǒ sì 。

曰喜怒,曰哀惧,爱恶欲,七情具。 yuē xǐ nù , yuē āi jù , ài è yù , qī qíng jù 。

匏土革,木石金,丝与竹,乃八音。 páo tǔ gé , mù shí jīn , sī yǔ zhú , nǎi bā yīn 。

高曾祖,父而身,身而子,子而孙。 gāo zēng zǔ , fù ér shēn , shēn ér zi , zi ér sūn 。

自子孙,至玄曾,乃九族,人之伦。 zì zi sūn , zhì xuán céng , nǎi jiǔ zú , rén zhī lún 。

父子恩,夫妇从,兄则友,弟则恭。 fù zǐ ēn , fū fù cóng , xiōng zé yǒu , dì zé gōng 。

长幼序,友与朋,君则敬,臣则忠。 zhǎng yòu xù , yǒu yǔ péng , jūn zé jìng , chén zé zhōng 。

此十义,人所同。 cǐ shí yì , rén suǒ tóng 。

results matching ""

    No results matching ""