07.某文 之经子


诗书易,礼春秋,号六经,当讲求。 shī shū yì , lǐ chūn qiū , hào liù jīng , dāng jiǎng qiú 。

有连山,有归藏,有周易,三易祥。 yǒu lián shān , yǒu guī cáng , yǒu zhōu yì , sān yì xiáng 。

有典谟,有训诰,有誓命,书之奥。 yǒu diǎn mó , yǒu xùn gào , yǒu shì mìng , shū zhī ào 。

我周公,作周礼,著六官,存治体。 wǒ zhōu gōng , zuò zhōu lǐ , zhe liù guān , cún zhì tǐ 。

大小戴,注礼记,述圣言,礼乐备。 dà xiǎo dài , zhù lǐ jì , shù shèng yán , lǐ lè bèi 。

曰国风,曰雅颂,号四诗,当讽咏。 yuē guó fēng , yuē yǎ sòng , hào sì shī , dāng fěng yǒng 。

诗既亡,春秋作,寓褒贬,别善恶。 shī jì wáng , chūn qiū zuò , yù bāo biǎn , bié shàn è 。

三传者,有公羊,有左氏,有谷梁。 sān chuán zhě , yǒu gōng yáng , yǒu zuǒ shì , yǒu gǔ liáng 。

经既明,方读子,撮其要,记其事。 jīng jì míng , fāng dú zi , cuō qí yào , jì qí shì 。

五子者,有荀扬,文中子,及老庄。 wǔ zǐ zhě , yǒu xún yáng , wén zhōng zǐ , jí lǎo zhuāng 。

results matching ""

    No results matching ""