09.诸史 之统一


周武王,始诛纣,八百载,最长久。 zhōu wǔ wáng , shǐ zhū zhòu , bā bǎi zài , zuì zhǎng jiǔ 。

周撤东,王纲坠,逞干戈,尚游说。 zhōu chè dōng , wáng gāng zhuì , chěng gàn gē , shàng yóu shuō 。

始春秋,终战国,五霸强,七雄出。 shǐ chūn qiū , zhōng zhàn guó , wǔ bà qiáng , qī xióng chū 。

嬴秦氏,始兼并,传二世,楚汉争。 yíng qín shì , shǐ jiān bìng , chuán èr shì , chǔ hàn zhēng 。

results matching ""

    No results matching ""