06.某文 之启蒙


凡训蒙,须讲究,祥训诂,明句读。 fán xùn méng , xū jiǎng jiū , xiáng xùn gǔ , míng jù dú 。

为学者,必有初,小学终,至四书。 wèi xué zhě , bì yǒu chū , xiǎo xué zhōng , zhì sì shū 。

论语者,二十篇,群弟子,记善言。 lùn yǔ zhě , èr shí piān , qún dì zǐ , jì shàn yán 。

孟子者,七篇止,讲道德,说仁义。 mèng zǐ zhě , qī piān zhǐ , jiǎng dào dé , shuō rén yì 。

作中庸,子思笔,中不偏,庸不易。 zuò zhōng yōng , zi sī bǐ , zhōng bù piān , yōng bù yì 。

作大学,乃曾子,自脩齐,至平治。 zuò dà xué , nǎi zēng zǐ , zì xiū qí , zhì píng zhì 。

孝经通,四书熟,如六经,始可读。 xiào jīng tōng , sì shū shú , rú liù jīng , shǐ kě dú 。

results matching ""

    No results matching ""