08.诸史 之上古


经子通,读诸史,考世系,知终始。 jīng zi tōng , dú zhū shǐ , kǎo shì xì , zhī zhōng shǐ 。

自羲农,至黄帝,号三皇,居上世。 zì xī nóng , zhì huáng dì , hào sān huáng , jū shàng shì 。

唐有虞,号二帝,相揖逊,称盛世。 táng yǒu yú , hào èr dì , xiāng yī xùn , chēng shèng shì 。

夏有禹,商有汤,周文武,称三王。 xià yǒu yǔ , shāng yǒu tāng , zhōu wén wǔ , chēng sān wáng 。

夏传子,家天下,四百载,迁夏社。 xià chuán zi , jiā tiān xià , sì bǎi zài , qiān xià shè 。

汤伐夏,国号商,六百载,至纣亡。 tāng fá xià , guó hào shāng , liù bǎi zài , zhì zhòu wáng 。

results matching ""

    No results matching ""