10.诸史 之汉始


高祖兴,汉业建,至孝平,王莽篡。 gāo zǔ xìng , hàn yè jiàn , zhì xiào píng , wáng mǎng cuàn 。

光武兴,为东汉,四百年,终于献。 guāng wǔ xìng , wèi dōng hàn , sì bǎi nián , zhōng yú xiàn 。

魏蜀吴,争汉鼎,号三国,迄两晋。 wèi shǔ wú , zhēng hàn dǐng , hào sān guó , qì liǎng jìn 。

宋齐继,梁陈承,为南朝,都金陵。 sòng qí jì , liáng chén chéng , wèi nán cháo , dōu jīn líng 。

北元魏,分东西,宇文周,与高齐。 běi yuán wèi , fēn dōng xī , yǔ wén zhōu , yǔ gāo qí 。

迨至隋,一土宇,不再传,失统绪。 dài zhì suí , yī tǔ yǔ , bù zài chuán , shī tǒng xù 。

results matching ""

    No results matching ""