12.诸史 之明清


莅中国,兼戎狄,九十年,国祚废。 lì zhōng guó , jiān róng dí , jiǔ shí nián , guó zuò fèi 。

太祖兴,国大明,号洪武,都金陵。 tài zǔ xìng , guó dà míng , hào hóng wǔ , dū jīn líng 。

迨成祖,迁燕京,十七世,至崇祯。 dài chéng zǔ , qiān yān jīng , shí qī shì , zhì chóng zhēn 。

权阉肆,寇如林,至李闯,神器焚。 quán yān sì , kòu rú lín , zhì lǐ chuǎng , shén qì fén 。

清太祖,膺景命,靖四方,克大定。 qīng tài zǔ , yīng jǐng mìng , jìng sì fāng , kè dà dìng 。

results matching ""

    No results matching ""