11.诸史 之唐宋


唐高祖,起义师,除隋乱,创国基。 táng gāo zǔ , qǐ yì shī , chú suí luàn , chuàng guó jī 。

二十传,三百载,梁灭之,国乃改。 èr shí chuán , sān bǎi zài , liáng miè zhī , guó nǎi gǎi 。

梁唐晋,及汉周,称五代,皆有由。 liáng táng jìn , jí hàn zhōu , chēng wǔ dài , jiē yǒu yóu 。

炎宋兴,受周禅,十八传,南北混。 yán sòng xìng , shòu zhōu chán , shí bā chuán , nán běi hùn 。

辽与金,皆称帝,元灭金,绝宋世。 liáo yǔ jīn , jiē chēng dì , yuán miè jīn , jué sòng shì 。

results matching ""

    No results matching ""