15.有为者


苏老泉,二十七,始发奋,读书籍。 sū lǎo quán , èr shí qī , shǐ fā fèn , dú shū jí 。

彼既老,犹悔迟,尔小生,宜早思。 bǐ jì lǎo , yóu huǐ chí , ěr xiǎo shēng , yí zǎo sī 。

若梁灏,八十二,对大廷,魁多士。 ruò liáng hào , bā shí èr , duì dà tíng , kuí duō shì 。

彼既成,众称异,尔小生,宜立志。 bǐ jì chéng , zhòng chēng yì , ěr xiǎo shēng , yí lì zhì 。

莹八岁,能咏诗,泌七岁,能赋碁。 yíng bā suì , néng yǒng shī , mì qī suì , néng fù qí 。

彼颖悟,人称奇,尔幼学,当效之。 bǐ yǐng wù , rén chēng qí , ěr yòu xué , dāng xiào zhī 。

蔡文姬,能辨琴,谢道韫,能咏吟。 cài wén jī , néng biàn qín , xiè dào yùn , néng yǒng yín 。

彼女子,且聪敏,尔男子,当自警。 bǐ nǚ zǐ , qiě cōng mǐn , ěr nán zǐ , dāng zì jǐng 。

唐刘晏,方七岁,举神童,作正字。 táng liú yàn , fāng qī suì , jǔ shén tóng , zuò zhèng zì 。

彼虽幼,身已仕,尔幼学,勉而致。 bǐ suī yòu , shēn yǐ shì , ěr yòu xué , miǎn ér zhì 。

有为者,亦若是。 yǒu wèi zhě , yì ruò shì 。

results matching ""

    No results matching ""