16.勤有功,戲無益


犬守夜,雞司晨,茍不學,曷為人? quǎn shǒu yè , jī sī chén , jì bù xué , hé wèi rén ?

蠶吐絲,蜂釀蜜,人不學,不如物。 cán tǔ sī , fēng niàng mì , rén bù xué , bù rú wù 。

幼而學,壯而行,上致君,下澤民。 yòu ér xué , zhuàng ér xíng , shàng zhì jūn , xià zé mín 。

揚名聲,顯父母,光於前,裕於後。 yáng míng shēng , xiǎn fù mǔ , guāng yú qián , yù yú hòu 。

人遺子,金滿籯,我教子,惟一經。 rén yí zǐ , jīn mǎn yíng , wǒ jiào zǐ , wéi yī jīng 。

勤有功,戲無益,戒之哉,宜勉力。 qín yǒu gōng , xì wú yì , jiè zhī zāi , yí miǎn lì 。

results matching ""

    No results matching ""