10.諸史 之汉始


高祖興,漢業建,至孝平,王莽篡。 gāo zǔ xìng , hàn yè jiàn , zhì xiào píng , wáng mǎng cuàn 。

光武興,為東漢,四百年,終於獻。 guāng wǔ xìng , wèi dōng hàn , sì bǎi nián , zhōng yú xiàn 。

魏蜀吳,爭漢鼎,號三國,迄兩晉。 wèi shǔ wú , zhēng hàn dǐng , hào sān guó , qì liǎng jìn 。

宋齊繼,梁陳承,為南朝,都金陵。 sòng qí jì , liáng chén chéng , wèi nán cháo , dōu jīn líng 。

北元魏,分東西,宇文周,與高齊。 běi yuán wèi , fēn dōng xī , yǔ wén zhōu , yǔ gāo qí 。

迨至隋,一土宇,不再傳,失統緒。 dài zhì suí , yī tǔ yǔ , bù zài chuán , shī tǒng xù 。

results matching ""

    No results matching ""