06.某文 之启蒙


凡訓蒙,須講究,祥訓詁,明句讀。 fán xùn méng , xū jiǎng jiū , xiáng xùn gǔ , míng jù dú 。

為學者,必有初,小學終,至四書。 wèi xué zhě , bì yǒu chū , xiǎo xué zhōng , zhì sì shū 。

論語者,二十篇,群弟子,記善言。 lùn yǔ zhě , èr shí piān , qún dì zǐ , jì shàn yán 。

孟子者,七篇止,講道德,說仁義。 mèng zǐ zhě , qī piān zhǐ , jiǎng dào dé , shuō rén yì 。

作中庸,子思筆,中不偏,庸不易。 zuò zhōng yōng , zi sī bǐ , zhōng bù piān , yōng bù yì 。

作大學,乃曾子,自脩齊,至平治。 zuò dà xué , nǎi zēng zǐ , zì xiū qí , zhì píng zhì 。

孝經通,四書熟,如六經,始可讀。 xiào jīng tōng , sì shū shú , rú liù jīng , shǐ kě dú 。

results matching ""

    No results matching ""