11.諸史 之唐宋


唐高祖,起義師,除隋亂,創國基。 táng gāo zǔ , qǐ yì shī , chú suí luàn , chuàng guó jī 。

二十傳,三百載,梁滅之,國乃改。 èr shí chuán , sān bǎi zài , liáng miè zhī , guó nǎi gǎi 。

梁唐晉,及漢周,稱五代,皆有由。 liáng táng jìn , jí hàn zhōu , chēng wǔ dài , jiē yǒu yóu 。

炎宋興,受周禪,十八傳,南北混。 yán sòng xìng , shòu zhōu chán , shí bā chuán , nán běi hùn 。

遼與金,皆稱帝,元滅金,絕宋世。 liáo yǔ jīn , jiē chēng dì , yuán miè jīn , jué sòng shì 。

results matching ""

    No results matching ""