09.諸史 之统一


周武王,始誅紂,八百載,最長久。 zhōu wǔ wáng , shǐ zhū zhòu , bā bǎi zài , zuì zhǎng jiǔ 。

周撤東,王綱墜,逞幹戈,尚遊說。 zhōu chè dōng , wáng gāng zhuì , chěng gàn gē , shàng yóu shuō 。

始春秋,終戰國,五霸強,七雄出。 shǐ chūn qiū , zhōng zhàn guó , wǔ bà qiáng , qī xióng chū 。

嬴秦氏,始兼並,傳二世,楚漢爭。 yíng qín shì , shǐ jiān bìng , chuán èr shì , chǔ hàn zhēng 。

results matching ""

    No results matching ""